Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Visoko

Druga sjednica Općinskog vijeća Visoko, što je održana jučer, imala je na dnevnom redu Informaciju o zimskom održavanju puteva na području općine Visoko, koju donosimo u cjelosti:

ZAKONSKI OKVIR

Zakonom o cestama Federacije BiH („Sluţbene novine FBiH“, broj: 12/10) definisano je da „Upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu lokalnih cesta i gradskih ulica vrše mjerodavna općinska ili gradska tijela“.
Prema ovom Zakonu u radove redovnog održavanja cesta, između ostalog, spada „čišćenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolovoza radi sprečavanja poledice“.
Kad je u pitanju ustupanje radova definisano je da: „ Izvođenje radova gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta upravitelji cesta ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama BiH“ s tim što je predkvalifikacija izvođača kao i postupak ustupanja radova redovnog
odrţavanja cesta provodi se svake četiri godine po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama.
Pravilnikom o održavanju javnih cesta („Službene novine FBiH“, broj: 69/10) definisano je šta se podrazumijeva pod radovima održavanja u zimskim uvjetima:
Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta (nabavka i skladištenje posipnog materijala,
pregled mehanizacije i opreme, pripremljenost osoblja i dr.);
Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje;
Zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snjeţnih nanosa, smetova i lavina;
Čišćenje snijega sa kolovoza i prometne signalizacije;
Obilježavanje rubova kolovoza (postavljanje rubnih motki);
Osiguranje odvodnje sa kolovoza;
Uklanjanje vozila sa kolovoza ceste (havarisana vozila, vozila u kvaru i zastala vozila koja ometaju promet);
Postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela ceste;

Informisanje o stanju i prohodnosti cesta.

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

Općinsko vijeće Visoko je na sjednici odrţanoj dana 30.07.2002. godine donijelo Zaključak u kojem stoji:
U svrhu održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i upravljanja lokalnim putevima od strane nadležnog Kantonalnog organa Ze-do kantona, a u smislu člana 6. Odluke o saobraćaju “Službeni glasnik Općine Visoko, broj:4/99), određeni su lokalni putevi na podruĉju općine Visoko ukupne dužine putnih
pravaca od 59,3 km i to:
– Buci – Čifluk u dužini 4,2 km,
– Buci – Goduša u dužini 4,1 km,
– Visoko-Podvinci u dužini 11,7 km,
– Donje Moštre – Poriječani u dužini 1,3 km,
– Debeli nišan – Kondžilo u dužini 12,0 km,
– Arnautovići – Buzići u dužini 8,6 km,
– Uvorići – Mali Trnovci u dužini 5,3 km,
– Bradve – Liješeva u dužini 3,6 km,
– Ciglane – Kološići u dužini 2,0 km,
– Donja Zimča – Gornja Zimča u dužini 1,1 km,
– Donja Seoča – Gornja Seoča u duţini 2,0 km,
– Topuzovo Polje – Srhinje u dužini 2,0 km,
– Donja Vratnica – Gornja Vratnica u dužini 1,4 km.
Istom Odlukom preporučeno je nadležnom kantonalnom organu da se lokalni putevi određeni članom 6. Odluke o saobraćaju dopune sa sljedećim pravcima dužine 20,5 km i to:
Buci – Čifluk – Plandište (razlika 0,9 km),
Visoko – Čajengradska – Podvinci – Grab (razlika 1,2 km),
Stari most (R445) – Arnautovići – Buzići – Dobrinje (razlika 1,2 km),
Donja Liješeva – Kalimbare – Orašac (u dužini od 1,8 km),
M.Čajno – granica Prhinje (u dužini od 0,9 km),
Podvinci – Šošnje – Dolovi (u dužini od 5,2 km),
Stara Ciglana – Arnautovići – Vispak (u dužini od 1,6 km),
Bogošići – Lužnica – Bare (u dužini od 4,9 km),
Autobuska stanica Tušnjići – dionica Klijen (u dužini od 1,6 km),
Debeli Nišan – B.Mahala (u dužini od 1,2 km).

TRENUTNA SITUACIJA U OBLASTI ZIMSKOG ODRŽAVANJA PUTEVA I ULICA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

ZIMSKO ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TROTOARA ZA PERIOD 15.11.2012.- 31.12.2012. GODINE
Općina Visoko je kao Naručilac zaključila ugovor sa JKP „Visoĉica“ d.o.o. Visoko kao Izvođačem Ugovor o zimskom održavanju gradskih ulica i trotoara u 2012. godini prema Programu komunalnih djelatnosti za 2012. godinu broj: 01/1-02-391/11 od 29.12.2011. godine kojim je obuhvaćeno zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara za šta je planirano 85.050,00 KM. Ovim ugovorom predviđeno je da se radovi zimskog održavanja gradskih ulica i trotoara izvode u periodu 15.11.2012. godine do 31.12.2012. godine.
Rješenjem broj: 01/2-02-74/12 od 03.02.2012. godine imenovana Nahida Fejzić, ing.građ. za vršenje nadzora na zimskom odrţavanju gradskih ulica i trotoara po Ugovoru broj: 01/1-02-50/12 od 26.01.2012. godine.
Radovi zimskog održavanja gradskih ulica i trotoara vrše se prema Operativnom planu zimske službe gradskih ulica i trotoara u kojem je navedena ukupna dužina gradskih ulica koja iznosi 20 km i ukupna dužina pješačkih trotoara predviđenih za čišćenje koja iznosi 7 km.
Povodom Zahtjeva za dostavu podataka broj: 01/2-02-820/12 od 03.12.2012. godine koji smo uputili JKP “Visočica” d.o.o. Visoko u kojem smo tražili da nam dostave dokaze da su registrovani, specijalizirani za obavljanje poslova zimskog održavanja te da dostave izjavu o tehničkoj opremljenosti i
osposobljenosti za izvršenje konkretnih radova i osiguranje kvaliteta uz prilaganje dokaza o vlasništvu ili iznajmljivanju minimalnog broja vozila, strojeva i opreme neophodne za izvršenje predmetnih poslova.
JKP “Visoĉica” d.o.o. Visoko nije dostavila tražene podatke.
Ugovor o zimskom odrţavanju gradskih ulica i trotoara za period 01.01.2013.-15.03.2013.godine, u skladu sa Programom komunalnih djelatnosti će se produžiti sa JKP „Visoĉica“.

ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Općina Visoko je kao Naručilac zaključila ugovor sa JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko kao Izvođačem Ugovor o izvođenju radova prema Programu komunalnih djelatnosti za 2012. godinu kojim je obuhvaćeno zimsko održavanje lokalnih puteva za šta je planirano 85.000,00 KM. Ovim ugovorom
predviđeno je da se radovi zimskog održavanja lokalnih puteva izvode u periodu 15.11.2012. godine do 15.03.2013. godine.
Povodom Zahtjeva za dostavu podataka broj: 01/2-02-819/12 od 03.12.2012. godine JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko dostavila su svoje Očitovanje broj: 200-4444/12 od 04.12.2012. godine u kojem navode da ovo javno komunalno preduzeće ne može pružati usluge u aktuelnoj zimskoj sezoni i da nisu opremljeni za pružanje usluga zimskog održavanja lokalnih puteva te da pristupimo izboru druge pravne osobe za vršenje poslova zimskog odrţavanja lokalnih puteva u sezoni 2012/2013. godine.
U cilju prevazilaženja ove situacije a zbog krajnje hitnosti jer se nalazimo usred sezone zimskog održavanja koja traje od 15.11.2012. do 15.03.2013. godine Općina Visoko pristupila je provođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja u skladu sa članom 11. stav (4) tačka a) alineja 4) a u vezi sa
članovima 30. stav (2) tačka b) i 31. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09).
Nadležna služba za prostorno uređenje, imovinske, geodetske i stambeno-komunalne poslove uradila je Inicijativu o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja i pripremila Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zimsko odrţavanje lokalnih puteva na podruĉju općine Visoko u sezoni 2012/2013., formirana je Komisija za javne nabavke zadužena za otvaranje ponuda i upućen zahtjev potencijalnim ponuđačima sa područja općine Visoko za dostavu podataka u fazi pretkvalifikacije u smislu Zakona o cestama Federacije BiH, Pravilnika o cestama Federacije BiH, Pravilnika o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta Federacije BiH i Zakona o javnim nabavkama BiH.
Trenutno se vodi pregovarački postupak bez objavljivanja sa izvođačima radova sa područja općine Visoko koji ima za cilj da utvdri njihovu sposobnost prema važećim propisima za izvođenje radova zimskog održavanja lokalnih cesta na području općine Visoko.
U međuvremenu, Općinska načelnica je Rješenjem imenovala Štab zimske službe Općine Visoko koji je na sastanku održanom 11.12.2012. godine donio Odluku da se do okončanja pregovaračkog postupka nabavke, zimsko održavanje lokalnih puteva povjeri JKP “Visočica” d.o.o. Visoko.

ZIMSKO ODRŽAVANJE REGIONALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO
Direkcija cesta Zeničko-dobojskog kantona svojim dopisom broj: 12-27-24554-2/12 od 03.12.2012. godine obavijestila je Općinu Visoko da je za zimsko održavanje regionalne ceste R 445 Kakanj-Ćatići-Visoko-Podlugovi (granica Kantona) i R 443 Visoko-Kiseljak (granica kantona) sklopljen ugovor sa izvođačem radova „Trgošped“ d.o.o. Kakanj.
Općina Visoko je uputila dopis firmi „Trgošped“ d.o.o. Kakanj u kojem smo tražili da se uspostavi bolja koordinacija radova zimskog održavanja i usklađivanje poslova zimskog održavanja gradskih ulica i trotoara koje čine dio mreže regionalnih cesta u gradu Visokom između izvođača radova koji je angažiran za zimsko održavanje regionalnih cesta na području općine Visoko i našeg izvođača
radova JKP „Visoĉica“ d.o.o. Visoko jer veoma ĉesto dolazi do pojave da izvoĊaĉi meĊusobno jedni
drugima stvaraju dodatne poslove odrţavanjem svojih dionica gradskih ulica i trotoara koji su
istovremeno i regionalne ceste što oteţava rad izvoĊaĉa radova a stvara velike probleme svim uĉesnicima u saobraćaju a posebno pješacima koji koriste trotoare uz regionalne ceste.
Takođe, upozorili smo na važnost obraćanja posebne pažnje na održavanje prohodnosti trotoara uz regionalne ceste u vangradskom području gdje se čišćenjem snijega sa kolovoza stvaraju velike naslage snijega koje oteţavaju kretanje pješacima a posebno učenicima područnih škola.
Dopisom broj: AI-72/12 firma „Trgošped“ d.o.o. Kakanj obavijestila je Općinu Visoko da dionice ceste R 443 Visoko-Kiseljak (granica Kantona) i regionalne ceste R 445 Papratnica-Visoko (granica Kantona) održava društvo „Mušinbegović“ d.o.o. Visoko kao član konzorcija „Trgošped-Mušinbegović“
koji je i izabrani izvođač radova.
U narednom periodu namjeravamo JKP „Visočicu“ licencirati i opremiti u cilju osposobljavanja za obavljanje poslova zimskog održavanja cesta, kao i donošenja proširenog plana održavanja lokalnih puteva i trotoara, a u skladu sa utvrđenim potrebama stanovnika Općine Visoko.

S poštovanjem!

POMOĆNICA NAČELNICE
Nidžara Hadžiomerović

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close