Informacija o stanju na poplavljenim područjima ZDK

Od strane Kantonalne uprave civilne zaštite prema Federalnoj upravi civilne zaštite upućen je veći broj zahtjeva za angažman helikoptera za dotur neophodne pomoći u hrani, vodie, lijekovim i dr, kao i evakuaciju 1 bolesnog lica.

Općinski štab civilne zaštite Zenica, rasporedio je ekipe civilne zaštite i mehanizaciju na najugroženije lokalitete šireg područja nemilskog kraja i grada. Sinoć okodo 18:00 sati, pripadnici civilne zaštite Kočevskog sliva, Stranjana, Vrselja i Pojska organizovali su evakuaciju ugroženog stanovništva s tog područja.
Oko stotinjak ljudi smješteno je u privatne kuće u Vrselju, gdje su dobili toplu odjeću i hranu. U evakuaciji je učestvovalo uglavnom lokalno stanovništvo sa 50 traktora, koji su gorivom i drugim neophodnim sredstvima snabdjeveni iz logistike Općinskog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.
Odmah se krenulo na sanaciji brojnih klizišta na najugroženijim lokalitetima. Na tim poslovima pored mehanizacije i pripadnika civilne zaštite, angažovani su bili i stručnjaci geodetske struke.
Raščišćavane su posljedice od poplava u gradskom području i Topčić Polju.
Izvršena je deblokada puteva prema Orahovici i dobrim dijelom prema Šerićima. Stanovništvu je pružena interventna zdravstvena pomoć i sve druge neophodne pomoći. Tokom dana sa podrućja Kolića, Smajića, Vukotića i Jastebca, evakuisano je 500 ljudi. U kolektivni smještaj u Zenici primljeno je 252 osoba, a ostali su se smjestili kod rodbine. I dalje se vrši evakuacija kopnenim i zračnim putem i prihvat najugroženijih.
Trenunutno Babinski sliv je odsječen zbog odrona, intezivno se radi na njegovom otklanjanju i uspostavljanju komunikacije. Sela Kolići, Smajići, Vukotići , Jastrebac i Starina Bistrica i dalje su u blokadi. Topčić polje je prohodno, ali se saoraćaj odvija otežano.
Općinski štabi civilne zaštite Zenica, analizirao je preduzete aktivnosti i problematiku na ugroženom području općine. Procijenjen je dalji tok događanja i utvrđeni proiriteti djelovanja ekipa civilne zaštite, stručnih ekipa i građevinske operative. Najveću opasnost predstavljaju klizišta i odroni koji ugrožavaju cijela naselja, pojedinačne objekte i komunikacije. Aktivirana su 2 veća klizišta na regionalnom putu za naselja u slivu rijeke Babine i put je zatvoren. Preduzete su aktivnosti na osposobljavanju alternativnih pravaca za ta područja. Timovi geologa su neprekidno na terenu i snimaju situaciju na klizištima, vrše procjenu ugroženosti kako bi se mogle poduzimati neophodne aktivnosti na zaštiti ljudi i materijalnih dobara.
Nastavljena je deblokada sela Orahovica, Bistričak, Topčić Polje i Babino.Također, je nastavljeno helikoptersko i kopneno spašavanje ugroženog stanovništva i doprema hrane, lijekova, goriva i neophodne opreme tamo gdje je najpotrebnije. Vrše se pripreme novih kapaciteta za prihvat evakuisanog stanovništva.
U logističkom centru snage civilne zaštite i volonteri pripremaju pakete s hranom i dostavljuju ih ugroženom stanovništvu.
Štab je iskazao zahvalnost svim volonterima, preduzećima, ustanovama i udruženjima građana. koji su se samoinicijativno uključili u akciju pružanja pomoći.

Općina Maglaj, voda se povukla u svoja korita, grad je u potpunom blatu, vrši se ispumpavanje muljnim pumpama iz objekata. Grad nema struju, niti telefona. Vrši se redovna dostava hrane pića ,odjeće, kao i humaitarne pomoći i lijekova. Vršeni su radovi na osposobljavanju trafo stanica u gradu , kao i telekomunikacijskih stanica.
Fedralna uprava civilne zaštite uputila je 1 tim, koji u koordinaciji sa ekipama BiHAMK-a, vrši raščišćavanje puteva.

Općina Kakanj, izvršno je pročišćavanja putne komunikacije za Tršće, Desetnik, Brnj i Kaparoviće.
Na putnoj komunikaciji za područje Brnjica i danas se vrši čišćenje, autoput je prohodan preko Bijelih voda do mjesta Dubovo brdo, a dalje se vrši nasipanje i sanacija puta, koji je voda odnijela. Također, vrši se nasipanje i sanacija puta u Brežanima i Zgošći. Put Kr. Sutjeska – Lipnica, isti je prohodan do Bastašića, radi se na rasčišćavanju puta.
Regionalni put Kakanj-Pomjeri još nije prohodan i očekuje se da se uspostavi komunikacija za manja vozila, kao i putna komunikacija za naselje Vukanoviće. I dalje ima prijavljenih klizanja zemljišta gotovo u svim naseljima, a iz najugroženijih stambenih objekata vrši se iseljavanje stanovništva, da ne dođe do neželjenih posljedica i žrtava. Pojedina naselja nemaju uredno snabdijevanje električnom energijom i telefonijom.

Općina Olovo, rijeke su se vratile u svoja korita. Stanje na području općine je otežano zbog prijavljivanja novih klizišta , najnovije stanje na klizištu u selu Rečica je najgore, u jutarnjim satima 1 domaćinstvo je napustilo stambeni objekat. Klizište je veličine 1 kilometar sa 2 kilometra, uništeno je 18 objekata. Iseljeno je 50 stanovnika. Pričenjene su velike materijalne štete na materijalnim dobrima i stoci. Izmješteno stanovništvo je kod prijatelja i familije. Obezbjeđeni su sa osnovnim potrebštinama za život. Imaju ljekarsku pomoć po potrebi. Na području općine registrovano je još 30 objekata koja su oštećena ili uništena zbog klizišta.
Regionalni put Zavidovići – Han Pijesak je u prekidu, takođe je u prekidu i 5 lokalnih puteva.
Voda se povukla sa poplavljenih područja, vrši se saniranje terena, uklanjanje, pranje i dezinfekcija cijelog prostora. Uključeno je oko 12 građevinskih mašina, na rasčišćavanju, a organizovana je i doprema humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu. Iskazana je potreba za čizmama i radnom opremom i gorivom.
Fedralna uprava civilne zaštite uputila je 2 bagera i 2 kamiona za raščišćavanje putnih komunikacija na teritoriji općine Olovo.

Općina Visoko, stanje na području općine se normalizuje, problemi su nova klizišta:
U MZ Kralupi, naselje Plaskovići, došlo je do pucanja zidova na kućama kao i u naselju Čifluk.
Na putu Buci-Čifluk u mjestu Dvor došlo do oštećenja mosta.
U MZ Rosulje, naselje Cazica ,pojavilo se klizište kod kuće Halilović Zakire.
U MZPoriječam u naselju Skoparanovići, klizište ispod kuće Halilović Amre.
U naselju Poriječani na br.65 i 66 , klizište prijeti kućama Šabanović Harne.
U naselju Isakovići. Ml. Vratnica,.klizište na putu.
U MZ Stari Grad, Križ kod kuće na br.29,
U MZ Vratnica, naselje G.Vratnica , ne ugrožava objekte.
U MZČekrekčije , naselje Kopaći, klizište na putu u dužini 50m , te utonuće od 1,5m.
U MZ Porječani, klizište na putu prema naselju Skoparinovići – trenutno sanirano, ali i
dalje prijeti klizanje terena, 1 kuća ugrožena i iz nje evakuisana 1 osoba.
Put za naselje Prhovo trenutno nije prohodan, usljed odrona zemlje.
UMZ Čekrekčije, put za naselje Kopači propao u dužini od 50 m ,te u dubini 1, 5m
U naselju Vrela primjećene pukotine na putu i postoji opasnost klizanja terena.

Općina Žepče, vodostaj rijeka u stagnaciji, pojava velikog broja klizišta, otvorena je cestovna komunikacija prema M17 i Zavidovićima. Izvršena je evakuacija stanovništva Željeznog polja. Broj evakuiranih se kreće oko 3000, što predstavlja 70% stanovništva . Oko 1500 stanovnoštva smješteno je u fiskulturnu dvoranu Srednje mješovite škole, kao i u privatnim kućama. preostalih 1500 smješteno je u Begovom Hanu, i Ozimici. Sela prema Željeznom polju su blokirana, zatvorena je putna komunaikacija. Za sela prema Maglaju, Fojnicu, Bradići, Tomići i Globarici otvorena je putna komunikacija iz pravca Zavidovića.
Prema jutarnjim informacijama za sada nije potrebna evakuacija stanovništva. Potrebna je hrana, ćebad baterijske lampe, kanisteri, čizme gorivo i sanitetska nosila.

Općina Doboj-jug, voda se povukla u koritima, struje ima, a i voda će dobiti. Vrši se čišćenje objekata i površina. Mehanizacija na popravku putnih komunikacija. Most prema Ševarlijama je osposobljen. Nema smrtno stradalih i povrijeđenih građana. Uspostavljena komunikacija Teslić –Tešanj- Dobo,j a prema Maglaju postoje alternativni pravci. Putna komunikacija M 17 prema Maglaju i dalje u blokadi u mjestu Kosova, zbog velikog klizišta .
Nije potrebna evakuacija stanovništva. Potrebna je hrana, baterijske lampe, kanisteri, čizme,gorivo i sredstva za dezinfekciju.

Općina Vareš, stanje se normalizuje. Putne komunikacije:Vareš – Breza je prohodan, Vareš – Olovo kod tunela pročišćen i prohodan.
Registrovano je oko 30 klizišta, 2 do 3 klizišta ugrožavaju stambene objekte, pa je evakuirano 10 stanovnika iz ulice Zukići, te po 1 porodica u MZ Dubošnica i MZ Donja Borovica. Evakuirano stanovništvo smješteno jeu kod prijatelja i rodbine. Struja se normalizuje, tefoni rade, kao i snabdjevenost pitkom vodom je normalna..

Općina Tešanj, nastavlja se aktivnost na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.
Svi glavni putni pravci na području općine Tešanj su prohodni i stabilni, ophodnja i nadzor na putevima su stalni. Zbog pojave klizišta u prekidu su putni pravci prema Novom Šeheru i Oručama u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije. Na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave novog klizišta nije moguć saobraćaj.
Zabilježeno je 56 novih klizišta u zadnja tri dana, na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Stručne ekipe su na terenu i utvrđuju trenutno stanje.
Zbog pojave klizišta još uvijek je otežan saobraćaj prema Novom Šeheru, a neprohodan je put za Bistricu preko Oruča u općini Maglaj, gdje mehanizacija intezivno radi na uspostavi putne komunikacije.
Vodovodi su pod upravom KP RAD – Tešanj i Jelah i u funkciji su , te nema problema u snabdijevanju. Pušten je u rad vodovod Kraševo, vrši urednu isporuku vode. Vodovod Ponikva u Šijama je u funkciji.
Opća bolnica Tešanj pruža pomoć pacijentima iz Doboja, prije svega dijaliznim pacijentima. Mobilne ekipe Doma zdravlja pružaju pomoć stanovnicima Maglaja – na punktovima u Novom Šeheru, Misurićima i Kosovi.
Jučer je Općinski štab civilne zaštite u saradnji sa Udruženjem privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, organizovao konvoj pomoći općinama Doboj i Maglaj. U ovoj akciji ukupno je isporučeno preko 8 000 hljebova, preko 2 000 kom. po 5 l vode, veliku količinu konzervi i mesnih proizvoda, te ostalih potrepština.Cisterne sa vodom su upućene u Bolnicu Doboj.U MZ Šije krenule su aktivnosti na čišćenju stambenih objekata i čišćenje mulja i nanosa u Šijama.
Općinski štab civilne zaštite nastavlja sa aktivnostima na sanaciji nastale štete na poplavom ugroženim područjima. Odmah će biti urađene hitne intervencije na klizištima, kao i čišćenju i podršci drugim aktivnostima u Šijama. Pojačan je rad inspektora kada je u pitanju kontrola cijena namirnica. Također, nastavlja se i aktivnosti oko pružanja pomoći susjednim općinama.
Općinski štab civilne zaštite uputio je poziv građanima općine Tešanj da se u okviru svojih mjesnih zajednica organizuju I preduzmu mjere čišćenja puteva i kanala pored puteva u cilju blagovremene sanacije nastalih šteta.

Općina Zavidovići, odmah se pristupilo čišćenju i sanaciji ulica i domovi na području općine.U akcijama je učestvovao veći broj građana koji su se dobrovoljno prijavljivali.
Korisnici koji se snadbijevaju pitkom vodom iz gradske vodovodne mreže još uvijek su bez snadbijevanja, zbog kvara na 11 kilometru uz rijeku Gostović.
Građanima se pitka voda dostavlja neprekidno sa dvije cisterne. Po vodu se ide u grad Žepče.
Evakuirano stanovništvo smješteno je u prvu osnovnu školu. Obezbjeđena je medicinska njega, hrana, odjeća, kolica za nepokretne i drugo.
Stanje napajanja električnom energijom se stabilizuje , kako koja zgrada se očisti, tj. pumpama izbaci voda, radnici ekektrodistribucije pregledaju i puštaju u pogon, tako je osposbljena isporuka elktrične energije do Pašinog Konaka , te uz rijeku Krivaju do Smajilbašića (12 kilometar).
Zbog racionalnosti, te iz razloga što je promet preko mostova omogućen svi evakuirani smještaju se u zgradu Prve osnovne škole, koja je u neposrednoj blizini Bolnice, Civilne zaštite te policije .
Veliki broj grđana, evakuiranom stanovništvu donosi hranu, ćebad i odjeću nudeći im smještaj u svoje domove.
Takođe pomoć u hrani, odjeći i nafti stiže iz drugih gradova poput Visokog, Sarajeva, Zenica , Konjica i Travnika.
Planirana je masovnija akcija čišćenja pogođenih područja.
Stanje na pojedinim klizištima se stabilizovalo, najteže je stanje u naseljima: Krajiničima, Rujnici-Kazići, Pašin Konak, Dolac, Crnjevo i Stavci. Za stanovništvo koje je ugroženo klizištima, a koje tokom noći ne spava u kućama, obezbjeđen je smještaj i hrana, prevoz, medicinska njega i ostalo.
Putni pravci prema Olovu i Banovićima su prohodni. Također I putni pravac za Žepče prohodan. Dok je putni pravac za Maglaj u prekidu u mjestu Dolac, jer su u toku radovi na uklanjanju materijala. Nema odsječenih naseljenih mjesta.

Evidentirano je 51 novo klizište:
1.Livade zatrpana kuća Sevad Merdanović,
2. Livade , Salkić Refik,
3. Luke,
4. Paravci , od Pokleča do Paravaca na 7 mjesta put u prekidu odron,
5. Stavci-kod kuće Kupusović Izeta,
6. Mećevići , Mujić Šemso , Krčevine,
7. Potklečje , iznad groblja, klizište, jedna kuća pokrenuta,
8. Skroze, kod kuće Kundak Nusreta,
9. Petkovići-Poljice , 4 km,
10.Beše, Groblje veće klizište,
11. Potklečje kod farme,
12.Potklečje od farme na putu za Petkoviće,
13.Tursići, Šibonjić Senad , napukla kuća,
14. Stavci , na 5 mjesta klizište,
15. Bajvati – put na kraju Bajvata,
16. Gornji Vikovići –Mustajbašići – putna komunikacija 3 klizišta,
17.Potklečje kuća Adnana Gradinovića,
18.Gornji Mećevići,
19.Dubravica- kuća Mulasmajić Fadile,
20.Stipovići, lokacija iznad Mesdžida , iseljeno više lica,
21. Majdan, Starčević Muhamed,
22. Krivajka ulica , kod prodavnice autodijelova ”MAAH’,’
23. Mećevići, kod kuće Sadžide Buljubašić,
24. Hrkići,
25. Hajderovići-Bjelkići, kod kuće Fikreta Mujića,
26. Paravci , dva klizišta , kod kuće Faljić Emina i kod kuće Sejdić Ibrišima,
27. Stipovići, klizište kod kuće Bećirović ibrahima,
28. Lišići, kod kuće Jasmina Lišića,
29. Dolovi, romsko naselje,
30. Dragovac, kod Džamije,
31. Dolac, kod ”ZIKA”,
32. Kuljani , put Krivaja- Kuljani, klizišta na 2 mjesta,
33. Hajderovići-Merdanovići presječen put,
34. U MZ Rujnica, kuća Selimović Zajke-popucala kuća,
35. Hajderovići-Merdanovići putna komunikacija,
36. Naselje Dragovac , kod kuće Huskić Edina,
37. Mahoje , kod kuće Ferida Muhića i Muhić Fadila, na Žuberu,
38. Lovnica, Mahovac Refik, kuća i voćnjak,
39. Otežnja, Gradska vodvodna mreža i nekoliko stambenih objekata,
40. Dragovac, Semir Lišić , Iznad Kerima zadnja kuća,
41. Dragovac, kod kuće Ridžal Fatime, ugrožena tri objekta
42. Kovači-Vikovići , Gornje i Donje Javorje, Odjel 74 i 75, ispod kleka,
43. Ulica 9.maja Iznad Lamele Klek, Lisičić Bajro,
44. Naselje Krivaja, kod kuće Keserović Ramiza prema Keserima,
45. Naselje Sinanovići , Sinanović Zuhra,
46. Vikovići, kod Groblja kuća Asime Parić,
47. Dragovac – Mehmeda Spahe –prvi ulaz desno, Suljić Bego,
48. Bajvati, Stara džamija kod kuće Fazlić Rame,
49. Donji Vikovići, Parić Muhamed kod Novog Stadiona,
50. Klizište u Marušićima, iseljene 2 porodice iz 2 kuće Suljić Sifet i Mrđanović Enese
51.Šajtovac, 6 km uz Gostović,

Vlada Federacije BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close