Informacija o procesu privatizacije na području općine Visoko

Pred vjećnicima Općinskog vijeća Visoko na 7. sjednici je bila i informacija iz naslova koju donosimo u cjelosti.

(Dokument u PDF-u)

U Registru preduzeća za privatizaciju iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa područja Općine Visoko, nalazila su se 26 preduzeća, od kojih su dva odlukama Vlade Federacije BiH  („KTK“ Visoko -2004.godine i „Vispak“ Visoko-2006.godine) prešla u nadležnost Agencije za privatizaciju u FBiH.

Od ukupnog broja iz Registra preduzeća sa područja Općine Visoko, cjelokupni preostali državni kapital kod 8 preduzeća je privatiziran Javnim upisom dionica.

       Postupkom prodaje državnog kapitala putem velike privatizacije (metodom tendera i neposredne pogodbe) privatizirano je ukupno 9 preduzeća

Agencija za privatizaciju je, zbog neizvršenja ugovornih obaveza, raskinula ugovore o kupoprodaji državnog kapitala za preduzeća:

 1. “Bosnafurnir“ dd Visoko,
 2. „Bosnagraf“ dd Visoko i
 3. „Velepromet-uslužne djelatnosti“ Visoko.

U Registru neprivatiziranih preduzeća iz nadležnosti ove Agencije za privatizaciju nalazi se još  7 preduzeća, čije se sjedište nalazi na području općine Visoko.

 1. „Velepromet-Maloprodaja“ dd Visoko,
 2. „Radio televizija Visoko“ Visoko,
 3. „Aerodrom“ Visoko,
 4. „Visokogas“ doo Visoko,
 5. „Visočica“ Visoko,
 6. JKP „Gradska groblja“ Visoko i
 7. JP „Veterinarska stanica“ Visoko.

 

II  Mala privatizacija

 

Malu privatizaciju-prodaju imovine, koja nije neophodan uslov za obavljanje osnovne djelatnosti, od početka obrade i objavljivanja Liste predmeta male privatizacije, te oglašavanja i provedbe prodaje, provela je, skupa sa preduzećima-vlasnicima te imovine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Sredstva ostvarena prodajom imovine pripadaju preduzećima.

Kao predmeti prodaje, u maloj privatizaciji, takođe su i mala preduzeća, kod kojih vrijednost kapitala nije veća od 500.000,00 KM i koji ne zapošljavaju više od 50 radnika. Prodaju i kontrolu izvršenja ugovorom preuzetih obaveza, ako nije drugačije ugovoreno, vrši Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Metodi prodaje bili su: aukcija, tender i neposredna pogodba. Prodavci su preduzeća koja su, od polovine 2003. godine, obavljala i kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza, a od 2003. godine, kontrolu izvršenja ugovornih obaveza vršila su ovlaštena lica Agencije za privatizaciju ZDK-a i predstavnici preduzeća prodavca-vlasnika predmeta kupoprodaje, shodno odredbama Uputstva o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br.3/03), a kasnije prema Pravilniku o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/05, 17/06 i 9/09).

 

 1. Javna aukcijamala privatizacija

 

Metodom aukcije prodata je imovina u vlasništvu dva preduzeća i to: „KTK“ Visoko i „Velepromet-Maloprodaja“ dd Visoko. Pomenutom metodom prodato je ukupno 24 poslovnih prostora (magacini, uredski ili poslovni prostori i pripadajuća zemljišta), a koji se prostorno nalaze  u Visokom, Goraždu, Zenici, Fojnici, Kaknju i Ilijašu.

 

Tabela 1. Ukupni rezultati prodaje putem aukcije

 

Broj predmeta

Početna cijena

(KM)

Postignuta cijena

(KM)

Struktura postignute cijene

Gotovina

(KM)

Certifikati

(KM)

23

1.366.841,00

1.429.736,00

1.129.696,00

300.040,00

 

U tri kupoprodajna ugovora, u kojima je prodavac bilo preduzeće “Velepromet-Maloprodaja” dd Visoko, obaveza kupca bila je i zapošljavanje  4 radnika, koje obaveze su i izvršene.

U 2012. godini, metodom aukcije, prodat je jedan poslovni objekat u Kaknju, vlasništvo „Velepromet-Maloprodaja“ dd Visoko, površine objekta 84,31 m2 i zemljište 38 m2, za 78.300,00 KM.

 

2. Javno prikupljanje ponuda (tender) i neposredna pogodba

 

Metodom tendera i neposredne pogodbe izvršena je prodaja ukupno 44 predmeta,  uglavnom poslovnih prostora, koja su vlasništvo tri preduzeća sa prostora općine Visoko: “KTK“ Visoko, “Velepromet-Agrocop” Visoko i “Velepromet-Maloprodaja” dd Visoko.

 

Tabela 2. Ukupni rezultati prodaje poslovnih prostora putem tendera i neposredne pogodbe

 

Broj predmeta

Postignuta

cijena (KM)

Struktura postignute cijene

Zapošljavanje

Investicije

Gotovina

(KM)

Certifikati

(KM)

Ugovor

Izvršeno

Ugovor

(KM)

Izvršen

(KM)

44

4.236.391,00

3.088.003,50

1.148.387.50

363

346

1.210.000,00

1.183.215,53

U odnosu na prethodnu Informaciju, prodata su tri objekta u vlasništvu „Velepromet-Maloprodaja“ dd Visoko metodom neposredne pogodbe i to jedan objekat 2011. godine u G.Moštre, Visoko, površine 36 m2, za 27.000,00 KM, jedan objekat 2012. godine u Ilijašu, površine 37,38 m2, za 50.000,00 KM i u 2013. godini objekat u Ilijašu površine 49,84 m2 za 79.000,00 KM.

 

3. MALA PREDUZEĆA

 

Sa područja Općine Visoko u Maloj privatizaciji, metodom neposredne pogodbe broj NP-64, prodato je preduzeće  „Obnova“ djl Visoko i za isto je Kupcu 07.12. 2007. godine, izdato Uvjerenje o ispunjenju ugovornih baveza

 

 

III VELIKA PRIVATIZACIJA

 

1. Metod javnog upisa dionica

 

Metodom javnog upisa dionica (Prvi javni poziv za upis dionica – Prvi krug od 20.10.2000. do 26.02.2001. godine i Drugi krug od 16.04.2001. do 30.05.2001. godine) privatiziran je državni kapital u 8 preduzeća:

 1. „Zvijezda“ dd Visoko, 8,09314 % državnog kapitala od ukupnog kapitala,
 2. „Vitex“ dd Visoko, 97,7885 %,
 3. „Sebilj“ dd Visoko, 100 %,
 4. „Asfaltgradnja“ dd Visoko, 21,02162 %,
 5. „Livnica“ dd Visoko, 36,64705 %,
 6. „Velepromet-transport“ dd Visoko, 86,67872 %,
 7. „Kovina“ dd Visoko, 38,56284 % i
 8. „Metal-građa“ dd Visoko, 76,52 %.

Za preduzeća, koja su nakon provedenog postupka privatizacije metodom javnog upisa dionica u potpunosti privatizirana, izdata su rješenja o upisu izvršene privatizacije, te su konstituisanjem organa društva, prestale nadležnosti Agencije, jer kod ovog vida privatizacije nema ugovora o kupoprodaji, čiju realizaciju treba kontrolisati.

Napomena: Rješenje o odobravanju upisa izvršene privatizacije za preduzeće „Sebilj“ dd Visoko je, nakon žalbe općine Visoko, poništeno i predmet  vraćen na ponovni postupak, koji postupak podrazumijeva identifikaciju javnih dobara i dobara u općoj upotrebi, odnosno njihovo isknjižavanje iz poslovnih knjiga ovog Preduzeća.

 

2. Metod javnog prikupljanja ponuda (tender) ili neposredna pogodba

 

U velikoj privatizaciji sa područja općine Visoko privatiziran je, metodom tendera ili neposredne pogodbe, preostali državni kapital u 9  preduzeća:

 

 1. „IGM“ dd Visoko, metod prodaje aukcija, nije bilo drugih obaveza, osim plaćanja cijene,
 2. „Velepromet DC“ Visoko, izdato Uvjerenje o izvršenju ugovornih  obaveza dana 02.12.2005. godine,
 3. „HUT“ dd Visoko,  Uvjerenje izdato dana 23.12.2005. godine,
 4. „Hotel-Visoko“ dd Visoko,  Uvjerenje izdato dana14.03.2008. godine,
 5. „Velepromet-Agrocop“ d.d. Visoko, Uvjerenje izdato dana 12.05.2006. godine,
 6. „TSH&farma“ d.d. Visoko, Uvjerenje izdato dana 20.10.2008. godine,
 7. „Bosnafurnir“ d.d. Visoko, raskinut Ugovor, preduzeće brisano iz Sudskog registra po službenoj dužnosti Općinskog suda u Zenici broj: 043-0-Reg-09-001269 od 17.12.2009. godine, a na osnovu pravosnažnog Rješenja Općinskog suda Zenica, broj: 043-0-St-09-027950 St od 17.11.2009. godine,
 8. „Bosnagraf“ d.d. Visoko, raskinut Ugovor (stečaj),
 9. „Velepromet-uslužne djelatnosti“ d.d. Visoko, raskinut Ugovor.

 

IV – STATUS NEPRIVATIZIRANIH  PREDUZEĆA

 

Preostala neprivatizirana preduzeća, sa sjedištem u Visokom[1]:

 

 1. 1.      “VELEPROMET-MALOPRODAJA” dd VISOKO

 

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, o izmjenama Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/07), još se provodi mala privatizacija, to jest prodaja poslovnih prostora odnosno nekretnina u vlasništvu Društva, shodno odlukama Nadzornog odbora Društva „Velepromet-Maloprodaja“ dd Visoko.

Posebna karakteristika za period, na koji se Informacija odnosi, jeste slab interes za nekretnine koje su bile predmetom javnih poziva za privatizaciju, te neki predmeti nisu prodati niti nakon više puta ponovljenih javnih poziva.

Robna kuća „Vema“ Visoko, kao vrlo bitan objekat, kako za vlasnika tako i za lokalnu zajednicu, je također bila predmetom prodaje u više navrata (2001. godine na objavljeni tender nije bilo prijava, a na ponovljeni javni poziv iz 2002. godine prijavljena su 3 ponuđača), međutim prodaja ovog poslovnog objekta je, nakon dugotrajnog sudskog postupka, te odustanka i prvorangiranog i drugorangiranog ponuđača proglašena neuspješnom. U toku 2011. i 2012. godine objavljena su tri javna poziva za prikupljanje ponuda za prodaju ovog objekta, (Javni poziv T-47 objavljen 10.08.2011. godine, Javni poziv NP-103 objavljen 20.10.2011. godine i Javni poziv NP-106 objavljen 16.03.2012. godine), ali nije bilo zainteresiranih ponuđača.

Po okončanju male privatizacije, čiji je rok, prema Odluci o izmjeni Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije, („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/10), 25.11.2013. godine i izjašnjenju Društva, pristupit će se korekciji početnog bilansa stanja i program privatizacije, a potom i privatizaciji većinskog kapitala metodom tendera.

 

 1. 2.      “RADIO TELEVIZIJA VISOKO” VISOKO

 

Potrebno je da preduzeće pripremi korigovani Početni bilans stanja i Prospekt tendera. Nakon korekcije pristupit će se prodaji preduzeća u cjelini. Čeka se izjašnjenje osnivača Općine Visoko. Treba napomenuti da je u toku izrada prijedloga Odluke o metodama, rokovima i nadležnoj Agenciji za privatizaciju preduzeća (preduzeća iz člana 3. Zakona o privatizaciji preduzeća) iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću, industrije naoružanja i vojne opreme, veterinarske i komunalne djelatnosti, u skladu sa kojom će se opredijeliti dalje aktivnosti i po ovom predmetu privatizacije. Treba napomenuti da preduzeće ne raspolaže nekretninama u vlasništvu, a osim toga, akumulirani gubitak premašuje visinu ukupnog kapitala.

 

 1. 3.      “AERODROM” VISOKO

 

Do sada nije usvojen Početni bilans stanja preduzeća i Program privatizacije, za čiju izradu je neophodno realizovati odluku Općinskog vijeća Visoko o potrebi revizije vlasništva nad kapitalom, riješiti imovinsko-pravne odnose, odnosno izvršiti preregistraciju preduzeća. Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je pokrenula aktivnosti na donošenju ažurirane Odluke o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću i industrije naoružanja, vojne opreme, veterinarske djelatnosti i komunalnih djelatnosti, nakon čijeg usvajanja, od strane Vlade Federacije BiH, preduzeće treba pristupiti pripremi za privatizaciju.

 

 1. 4.      “VISOKOGAS” doo VISOKO

 

Privatizacija „Visokogas“ doo Visoko otpočela je objavljivanjem javnog poziva za sanacijom bilansnih pozicija 2005. godine. Kako nakon okončanja upravnog spora u predmetu izbora najpovoljnije ponude, donošenjem presude Kantonalnog suda u Zenici, broj: 004-0-U-06-000 583 od 07.05.2008. godine, sa izabranim ponuđačem –„Unis-Fagas“ doo Sarajevo, nije zaključen Ugovor o kupoprodaji  navedenog Preduzeća, isti je pred Općinskim sudom u Zenici dana 14.07.2009. godine, pokrenuo parnični postupak protiv Agencije i odgovorne osobe Agencije, radi zaključivanja Ugovora o kupoprodaji „Visokogas“ doo Visoko i naknade štete u iznosu od 1.388.129,20 KM.

U provodenom postupku, Općinski sud u Zenici donio je presudu broj: 43 0 P 022880 09 P od 19.01.2012. godine, kojom se, između ostalog, tužena Agencija obavezuje da u roku od 30 dana sa tužiteljem “Unis-Fagas” doo Sarajevo, zaključi Ugovor o kupoprodaji društva “Visokogas” doo Visoko, te da na ime naknade štete tužitelju isplati iznos od 661.828,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 01.01.2009. godine, pa do isplate, a sve u roku od 30 dana.

Protiv navedene prvostepene presude, žalbu je drugostepenom sudu uložio tužitelj, te tužena, kao i umješači u postupku na strani tuženih, Općina Visoko i „Visokogas“ doo Visoko.

Drugostepeni organ-Kantonalni sud u Zenici, presudom broj: 43 0 P 022880 12 Gž od 05.09.2012. godine, je žalbu Agencije i umješača na strani tuženih „Visokogas“ doo Visoko, u pobijanom dijelu presude koji se tiče zaključivanja Ugovora o kupoprodaji „Visokogas“ doo Visoko, uvažio, presudu u tom pobijanom dijelu preinačio i tužbeni zahtjev tužitelja u tom dijelu odbio, a u preostalom dijelu koji se tiče naknade štete, presudu u tom dijelu ukinuo i predmet u tom dijelu se vraća na ponovni postupak.

Drugim riječima, pravosnažno je okončan i odbijen je tužbeni zahtjev „Unis-Fagas“ doo Visoko za zaključivanjem Ugovora o kupoprodaji „Visokogas“ doo Visoko, preostaje ponovno vođenje postupka po zahtjevu za naknadu štete.

 

 1. 5.      “VISOČICA” VISOKO

Kada je u pitanju pomenuto preduzeće, njegova privatizacija zavisi od izrada prijedloga Odluke o metodama, rokovima i nadležnoj Agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću, industrije naoružanja i vojne opreme, veterinarske i komunalne djelatnosti, koju na prijedlog Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, treba donijeti Vlada Fedracije BiH, a listu tih preduzeća utvrđuje Parlament Federacije, u skladu sa kojom će se opredijeliti dalje aktivnosti i po ovom predmetu privatizacije.

 

 1. 6.      JKP “GRADSKA GROBLJA” VISOKO

Važi obrazloženje kao i za prethodno preduzeće.

 

Općenito je, za preduzeća iz domena komunalne djelatnosti, važno napomenuti da, prema mišljenju Upravnog odbora Udruženja poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH, još uvijek postoji niz pitanja u ovoj oblasti, na koja nema adekvatnog odgovora, te da se nisu stekli potpuni zakonski i ekonomski uslovi za otpočinjanje procesa privatizacije javnih komunalnih preduzeća. Poseban problem sadržan je u definisanju javnog dobra.

Imajući u vidu nerazriješene problemeu ovoj oblasti, Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-14290/07 od 31.05.2007. godine, sugerisano je Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona da obustavi aktivnosti na privatizaciji komunalnih preduzeća, dok se ne steknu zakonski uslovi.

 

 1. 7.      JP „VETERINARSKA STANICA“ VISOKO

 

U toku prethodnih godina Općinsko vijeće Visoko je u više navrata tražilo obustavu privatizacije, odnosno prolongiranje privatizacije ovog Preduzeća ali i drugih preduzeća koja obavljaju  djelatnost iz člana 3. Zakona o privatizaciji preduzeća, koji zahtjevi su dostavljeni, kako ovoj Agenciji, tako i Parlamentu i Vladi Federacije BiH, Federalnoj Agenciji za privatizaciju, Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ali se nadležni nisu očitovali.

 

D I R E K T O R

 

     Nurudun Smajlagić, dipl.ecc.[1] Sva preduzeća iz ove grupe podpadaju pod član 3. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), izuzev preduzeća „Velepromet-Maloprodaja“ dd Visoko koje je komercijalno preduzeće. Preduzeća iz Visokog: „Aerodrom“, „Visokogas“ doo, „Visočica“ i JKP „Gradska groblja“ su preduzeća iz komunalne djelatnosti.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close