FZZZ- Anketiranje radi procjene šteta

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) na svojoj web stranici objavio je anketni obrazac putem kojeg poslodavci mogu prijaviti štete nastale usljed prirodne nesreće – poplava i klizišta. 

Anketa je otvorena do 12. juna ove godine , a provodi se popunjavanjem obrasca sačinjenog prema metodologiji Međunarodne organizacije rada (ILO), te se koristi kao ključni input za utvrđivanje objektivne procjene šteta u poslovnim subjektima, radi pripreme donatorske konferencije.

Odnosi se na sve poslovne subjekte, mikro, srednja i velika preduzeća, bez obzira na vlasničku strukturu, registrirane na području Bosne i Hercegovine, a koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu, te obrt  na području Federacije BiH ugroženom prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima.

U slučaju da poslovni subjekt ima registrirano sjedište izvan područja ugroženog prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima, a podružnicu na području Federacije BiH ugroženom prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima, u obrazac unosi identifikacioni broj (ID broj) podružnice.

Podaci popunjeni u anketnom obrascu će, radi realne i objektivne procjene, biti upoređivani sa podacima iz javnih registara. Iz FZZZ-a navode da će se samo u potpunosti popunjen anketni obrazac uzeti u obradu, te sugerišu poslodavcima da obavezno, pažljivo i u potpunosti popune sva predviđena polja obrasca.

Popunjavanju anketnog obrasca pristupa se putem web stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba), pri čemu se vrši registrovanje poslovnog subjekta unosom identifikacionog broja (ID broj) i korisničke šifre koju on sam odredi.

Za potrebe ove ankete područjima ugroženim prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima, smatraju se sljedeće lokalne samouprave: Bihać, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski Most, Domaljevac – Šamac, Odžak, Orašje, Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice, Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, Foča (FBiH), Goražde, Pale (FBiH), Donji Vakuf, Jajce, Travnik, Hadžići, Ilidža, Vogošća, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close