Fond za zaštitu okoliša FBiH dodjeljuje sredstva pogođenim općinama

Federalni fond za zaštitu okoliša raspisao je javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciiju programa i projekata za sanaciju šteta nastalih usljed prirodnih nesreća.
Fond će dodijelit sredstva projektima lokalnh zajednica za sanaciju, obnovu i izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, kao i za projekte čišćenja obala vodotoka od otpadda nanesenog tokom poplava.
U okviru prvog lota sredstva su namijenjena za sanaciju izvorišta vode ugroženih poplavama, sanaciju oštećenih vodovodnih sistema javnog snabdijevanja, kao i za sanaciju oštećenih kanalizacionih sistema.
U okviru ddrugog lota planira se korištenje sredstava Fonda za čišćenje obalnog pojasa voodotoka, prvenstveno I i II kategoriije, od ambalažnog i drugog otpada.
Pravo učešća imaju jedinice lokalne uprave (gradovi i općine) koje predoče jasne dokaze o pretrpljenim štetama usljed poplava, a što znači da je na njihovoj teritoriji nastala šteta na infrastrukturnim objektima, da je došlo do aktiviranja klizišta iili da postoji objektivna opasnost od aktiviranja klizišta.
Vrednovaje i rangiranje projekata pristiglih na javni poziv vršit će posebna komisija koju imenuje direktor Fonda za okoliš.
Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljvanja javnog poziva u Službenim novinama Federacije BiH.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close