ECB identificirala sistemski važne platne sisteme

Evropska centralna banka (ECB) je identificirala četiri ključna platna sistema koji potpadaju pod njenu novu Uredbu o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sisteme (SIPS), koja je stupila na snagu 12. avgusta 2014. godine.
Uredba pokriva platne sisteme velike vrijednosti i retail platne sisteme u eurozoni kojima operiraju centralne banke i privatni subjekti, s ciljem osiguranja efikasnog upravljanja pravnnim, kreditnim, likvidnosnim, operativnim, općim poslovnim, skrbničkim, investicijskim i drugim rizicima te s ciljem promovisanja neometanog funkcioniranja sigurnih i efkasnih platnih sistema u eurozonui.
Četiri identificirana sistema su: TARGET2, kojim upravlja Eurosistem; EURO1 i T-STEP2, kojim upravlja EBA CLEARING, i CORE (FR), kojim upravlja STET, zajednička inicijativa šest velikih francuskih banaka.
Oni su identificirani na osnovu kombinacije najmanje dva od četiri glavna kriterija, vrijednosti plaćanja, tržišnom udjelu, prekograničnoj važnosti i pružanju usluga za drugu infrastrukturu. Eurosistem će pregledavati ovu listu godišnje na osnovu ažuriranih statističkih podataka.
Ovo je prvi put da ECB omogućuje korištenje regulatornih ovlasti u području nadzora platnih sistema.
SIPS Uredba je strožija od prethodnih nadzornih standarda i predviđa sankcije i mjere za sistemske operatore u slučaju nepridržavanja.
Nadalje, ona se provodi u skladu s “Načelima za finansijsku tržišnu infrastrukturu” (PFMIs), koja je uvedena u aprilu 2012. od Odbora za platni sistem i poravnanje (CPSS) Banke za međunarodna poravnanja i Međunarodne komisije za vrijednosne papire (IOSCO ).
“Ovom Uredboom, Evropa je konsolidirala međunarodnu praksu za nadzor SIPS-a u pravu Evropske unije, kao što je to učinila sa uslugaama druge finansijske tržišne infrastrukture”, kaže Benoît Coeur, član izvršnog odbora ECB-a i predsjednik CPSS.
Za usklađenost s međunarodnom praksom, te za povećanu integraciju maloprodajnih platnih sistema u zoni jedinstvenog plaćanja eurom (SEPA), Eurosistem je preduzeo i sveobuhvatan pregled zahjevanih standarda za Euro maloprodajne platne sisteme koji nisu inicijalno prihvaćeni u SIPS-u u junu 2003. godine.
Kao rezultat tog pregleda, ECB je objavio “Revidirani nadzorni okvir za retail platne sisteme”.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close