„Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“

33. sjednica Općinskog vijeća Visoko: 21.11.2015. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati,

Kao 5. tačka dnevnog reda:
Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženju za realizaciju projekta “Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre”

O D L U K U o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za realizaciju projekta „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“

Član 1.

 

Općinsko vijeće Visoko daje prethodnu saglasnost za pokretanje procedure kreditnog zaduženja Općine Visoko kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 4.500.000,00 eura,  radi realizacije projekta „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“.

Član 2.

 

Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora na državnom nivou, kojom će se utvrditi uslovi kreditnog zaduženja, u skladu sa Kreditnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 3.

 

Općina Visoko je ovaj projekat kandidovala kao visokoprioritetni projekat Općine Visoko u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općina Visoko sa nadležnom službom, koji su dužni ovu odluku po njenom stupanju na snagu, dostaviti Federalnom ministarstvu finansija radi daljeg postupanja.

 

Član 5.

 

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju projekta „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“ broj 01/1-02-5/15 od 31.01.2015.godine stavlja se van snage.

 

Član 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Visoko“.

 

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

  Mirela Mataša Bukva

 

O B  R  A  Z  L  O  Ž  E  NJ  E  za donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju projekta „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“

Općina Visoko kao jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi snabdjevanje građana vodom i odvodnjom otpadnih voda. Općinsko vijeće je u martu 2013.godine usvojilo „Informaciju o strateškom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja sa planom aktivnosti“. Strateško opredjeljenje Općine Visoko iz oblasti vodosnabdjevanja su centralizovanje vodnih objekata, nastavak vodoistražnih radova u cilju pronalaska novih vodnih resursa, objedinjavanje postojećih vodnih objekata u jedinstvene sisteme, uspostava zona sanitarne zaštite postojećih vodozahvata, kontinuirana kontrola kvaliteta voda, te dodjeljivanje mjesnih vodovoda na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću.

 

Na osnovu opredjeljenja Općine Visoko da što veći broj građana ima uredno vodosnabdjevanje i koristi higijenski ispravnu vodu, odnosno da se proširi teritorij koji pokriva gradski vodovodni sistem kojim upravlja Javno komunalno preduzeće, a nakon provedenih istražnih radova, stvoreni su preduslovi za proširenje vodovodnog sistema na podsisteme Gračanica i Moštre. Nastojeći da u skladu sa našim strateškim opredijeljenjima poboljšamo kvalitet života naših stanovnika, Općina Visoko je pristupila vodoistražnim radovima na izvorištima „Vrutak“ i „Šećine njive“ kojim je utvrđeno da je kapacitet izvorišta „Vrutak“ 100 l/s a trenutna eksploatacija 60 l/s. Odmah nakon završetka vodoistražnih radova Općina Visoko je pristupila izradi projektno-tehničke dokumentacije za projekat “Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko” kojim se rješava pitanje vodosnabdijevanja za 10.000 stanovnika naše općine. Urađena je projektna dokumentacija: Glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, projektant je Zavod za vodoprivredu, Sarajevo, a vrijednost projekta 51.129,00 KM i Glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Moštre, Projektant je Zavod za vodoprivredu, Sarajevo, vrijednost projekta 41.850,00 KM. Naselja obuhvaćena projektno-tehničkom dokumentacijom kako slijedi:

 

-Podsistem Gračanica: Kula Banjer, Vratnica, Arnautovići i Mulići, Industrijska zona Arnautovići – Ozrakovići, Uvorići (Mahala, Kovačići, Šačići), Tramošnjik, Loznik, Veliko Čajno, Malo Čajno (Goruša, Zlamenje);

 

-Podsistem Moštre: Biskupići, Donja Zimča, Gornja Zimča, Koložići (Pučište, Dol, Bešići), Orašac (Čakalovići, Veruša), Liješeva (Dobro Selo, Brdo, Baltići, Džerzovo), Topuzovo polje, Srhinje, Čekrekčije, Prijeko.

 

Sredstva za izradu dokumentacije su obezbjeđena od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Općina Visoko je uradila reviziju glavnih projekata “Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko”: Glavnog projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica i Glavnog projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Moštre koja je pozitivna. Nakon završenih istražnih radova i urađene projektno-tehničke dokumentacije pristupili smo promociji projekta.

Promocija projekta vodosnabdjevanja Općine Visoko održana je u Hotelu Europa u Sarajevu kojoj su prisustvovali predstavnik Svjetske banke, direktor Sarajevo biznis foruma, predstavnik Evropske investicione banke, predstavnik ambasade Republike Turske, predstavnik ambasade Švicarske, predstavnici UNDP-a, direktor Instituta za hidrotehniku, predstavnik BBI Banke, predstavnica Direkcije za evropske integracije (DEI), direktor Zavoda za vodoprivredu, predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), predstavnici Usaid-Sida GOLD projekta za BiH te brojni drugi investitori.

 

Odmah nakom promocije u Sarajevu, izvršena je promocija na području općine Visoko i to u Velikoj Sali Općine Visoko, Medresi „Osman ef. Redžović u Gračanici i OŠ „Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru gdje je prezentiran Izvještaj o izvedenim vodoistražnim radovima na izvorištima „Vrutak“ i „Šećine njive“ i Glavni projekti dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre.

 

Budžetska sredstva Općine Visoko nisu dovoljna za realizaciju projekta „Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“ zbog čega je neophodno da se rješavanje problema snabdijevanja građana pitkom vodom na području cijele općine, svih njenih građana i privrednih subjekata  finansira putem kreditnog zaduženja.

 

S tim u vezi, Općina Visoko se obratila Federalnom ministarstvu finansija sa zahtjevom za procjenu mogućnosti kreditnog zaduženja Općine Visoko a u skladu sa članom 7. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 86/07, 24/09 i 44/10) prema kojem se gradovi i općine mogu dugoročno zadužiti ukoliko u vrijeme odobrenja zaduženja iznos servisiranja duga koji dospijeva u svakoj narednoj godini, uključujući i servisiranje za predloženo novo zaduženje i sve zajmove za koje su izdate garancije grada i općine, ne prelazi 10% prihoda ostvarenog u prethodnoj fiskalnoj godini. Podsjećamo da u okviru svojih nadležnosti, Federalno ministarstvo finansija vodi evidenciju o stanju duga u Federaciji BiH u skladu sa Zakonom o dugu i Pravilnicima o evidenciji duga i garancijama Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 14/08).

 

Nakon uvida u evidencije Federalnog ministarstva finansija od augusta 2014.g. i dokumentaciju koju je dostavila Općina Visoko utvrđeno je da maksimalan godišnji iznos servisiranja duga može iznositi do 739.356 KM. Na osnovu navedenog, a uzimajući u obzir iznos servisiranja postojećeg duga, koji dospijeva u svakoj narednoj godini, godišnji iznos servisiranja po osnovu novog zaduženja (otplata glavnice i kamata) od 2014.g. do 2018.g. može iznositi do 629.623 KM, a od 2019.g. preko iznosa od 632.691 KM.

 

U cilju osiguranja potrebnih finansijskih sredstava projekat «Dogradnje gradskog vodovodnog sistema –  podsistem Gračanica i podsistem Moštre» predstavljen je na petoj međunarodnoj konferenciji «Sarajevo biznis forum 2014. godine». Takođe, Općina Visoko je ostvarila saradnju i kandidovala projekat «Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko» Saudijskom fondu za razvoj (Saudi Fund For Development – Riyadh, Saudi Arabia) i Islamskoj banci u Dubaiu (Dubai Islamic Bank), EIB-u (Evropskoj investicionoj banci) u okviru projekta „Projekat vodoopskrbe i sanitacije u Federaciji BiH“ koji se realizuje putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao i  Općinskom fondu za razvoj infrastrukture – MIDF koji je formiran za Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu a osnovan je od strane KfW-a (Njemačka banka za obnovu) i EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj).

 

Općina Visoko je kandidovala projekat prema EBRD-u gdje je dobila inicijalno odobrenje za državni kredit BiH u iznosu od 4,5 miliona eura sa rokom otplate od 15 godina i to 3 godine grace perioda, kamatna stopa u iznosu šestomjesečnog EURIBOR-a plus 1% marže godišnje. Temeljnom analizom postojeće gradske vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži (rezervoari, pumpne stanice i izvorište Vrutak) predstavnici JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko došli su do zaključka da su postojeći gubici na mreži 46 %. Zbog navedenog, donesena je odluka sa predstavnicima EBRD-a da je za nesmetano širenje gradske vodovodne mreže neophodno izvršiti rekonstrukciju gradske vodovodne mreže zbog čega je iznos kreditnog zaduženja povećan.

Općina Visoko je u skladu sa zahtjevima i uslovima kredita proširila koncept dogradnje gradskog vodovodnog sistema gdje se pored postojećih podsistema: Moštre i Gračanica uključuje podsistem Porječani kao zaseban vodovodni sistem čime ukupno kreditno zaduženje od strane EBRD-a iznosi  4,5 miliona eura.

 

Takođe, Općina Visoko je od strane EBRD-a dobila procjenu o mogućnosti novog zaduživanja Općine Visoko sa planiranim rokom otplate kredita uz odgovarajuće uslove (rok otplate 15 godina, 3 godine grace perioda,  kamatna stopa u iznosu šestomjesečnog EURIBOR-a plus 1% marže godišnje) gdje je Općina Visoko prema procjeni EBRD-a u potpunosti solventna za kreditno zaduženje.

 

Obzirom da je Općina Visoko kandidovala projekat kao visokoprioritetni projekat Općine Visoko u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine potrebno je da Općinsko vijeće Visoko donese Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje nakon čega bi se, na osnovu Zakona o dugu, zaduženju i garancijama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 86/07, 24/09 i 45/10) uputio zvanični akt prema Federalnom ministarstvu finansija za pokretanje postupka za stvaranje obaveza po osnovu vanjskog državnog duga.

 

Federalno ministarstvo finansija će uputiti akt prema Vladi Federacije BiH nakon čije saglasnosti će biti pokrenuta procedura pregovora na državnom nivou, kojom će se utvrditi uslovi kreditnog zaduženja, u skladu sa Kreditnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

U skladu sa prethodno navedenim Općinskom vijeću Visoko se dostavlja prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje kod EBRD-a za realizaciju projekta «Dogradnja gradskog vodovodnog sistema: podsistem Gračanica i podsistem Moštre».

 

 

Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj

DOKUMENT

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close