BiHPolitika

Budžet FBiH skoro 5 milijardi KM

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu iznosi skoro 4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa budžeta leži u integrisanju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, sa statusom budžetskog korisnika.

 Naime, Zakonom o MIO iz 2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u Budžet u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata penzija kroz Jedinstveni račun riznice, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate penzija.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je za 2,25 milijardi KM, odnosno 83 posto u odnosu na 2019. godinu.

U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za penijsko i invalidsko osiguranje sa oko 2 milijarde KM, odnosno prihodi od indirektnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od 1,6 milijardi KM.

Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585 miliona KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 miliona KM, dok kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410 miliona KM.

Na rashodovnoj strani su najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3,25 milijardi KM, od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje penzija za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za penziono-invalidsko osiguranje.

Budžetom za 2020. godinu planirano je za provedbu Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada 50 miliona KM.

Poticaj za poljoprivrednike planiran u iznosu od 87 miliona KM, te je povećan za 18,3 miliona KM.

Biznisinfo

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close