-TopSLIDEOpćine BiHPolitika

“Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” ili kad vam pravda okrene leđa

Da država može biti nekom mati a nekom mačeha, sigurno je bezbroj primjera.

Da OSAMNAEST godina političke samovolje niko u DRŽAVI ne može ili ne želi da riješi, suština je priče koju donosimo.

Preduzeće “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” u Kiseljaku privatizirano je javnim upisom dionica 2000. godine. Program privatizacije odobrio je Upravni odbor koji je imenovala Općina Kiseljak. Šest godina kasnije Općina je zatražila poništenje dijela programa privatizacije, što je Agencija za privatizaciju odbila, nakon čega su uslijedili brojni sudski procesi. 

Agencija je 2001. godine izdala rješenje o odobrenju upisa u sudski registar, što je zadnji dokument kojim se vrši upis promjene vlasništva.

Skoro osamnaest godina traje agonija poduzeća iz naslova, a ogleda se u činjenici da nadležni općinski organi u Kiseljaku, temeljem Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije, nikada nije odgovorio na zahtjev poduzeća iz naslova, niti je donesena ikakva odluka od strane upravnog organa.

Općina Kiseljak je demonstracijom političke moći doslovce otela zemljište i imovinu preduzeća iz naslova.

“Da bude jasno, mi nemamo ništa, Općina Kiseljak je to izuzela bez našeg znanja”, ističe Zvonko Marković, direktor ovog dioničarskog  društva.

U Agenciji za privatizaciju SBK-a, više puta su potvrđivali da do poništenja privatizacije neće doći. Za njih su i zemljište i zgrade vlasništvo dioničara. A sve to, ipak, uknjiženo na Općinu Kiseljak, kojoj očigledno novi vlasnici nisu po volji.

Iz mnogobrojnih dokumenat viših nivoa vlast i pravosuđa, izdvajamo a primjera radi: Zahtjev za donošenje rješenja za upis nekretnina i prava na nekretnine u jevne knjige – “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” iz 2015. godine, a koji je potpisao direktor Agencije za privatizaciju SBK;
“… predlaže se da Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, sukladno čl. Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i pravo na nekretninama u postupku privatizacije donese ispravu podobnu za upis prava vlasništva u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kiseljaku i pravo posjeda u Katastru Općine Kiseljak u korist društva “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” d.d. Kiseljak sa 1/1 dijela na gore navedenim nekretninama”.

A “gore” navedene nekretnine su:

“… upisane u Katastarsko knjižni izvadak broj:1098 k.o. Kiseljak, označena kao: k.č. 1274 dvorište površine …. sveukupno 49.542,00 m2….”

Sve izneseno je potvrdila i revizija privatizacije iz 2016. godine, a koja je urađena na zahtjev Načelnika Općine Kiseljak.

12.12.2016. godine je Agencija za privatizaciju F BiH završila reviziju pretvorbe i privatizacije “Hotela Dalmacija” d.o.o. Kiseljak te “utvrdila da je postupak privatizacije proveden u skladu sa članom 23. Zakona o privatizaciji preduzeća, Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća …” – “ista se može ocjeniti ispravno provedenom…”.

Ovih dana smo zabilježili još jedan postupak narušavanja privatnog posjeda poduzeća “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” d.d. Kiseljak.

Po nalogu izvršne vlasti Općine Kiseljak u dva navrata je izvršena sjeća endemskog hrasta “lužnjaka” – ambijentalnog ukrasa kompleksa “Hotela Dalmacija”. Ovaj barbarski čin prethodio je uzurpaciji objekata i zemljišta.

Uzurpiran je objekt Starog hotela “Turist”, a ne ime humanitarnih potrebe nevladinog sektora “Centra za edukaciju i rehabilitaciju”. Ovaj projekt Općina Kiseljak realizira i sredstvima Vlade Republike Hrvatske.

Osim toga, na lokaciji koja se vidi kao slobodna planira se gradnja Doma zdravlja Kiseljak.

Na primjeru ovog poduzeća se očituje da Općina Kiseljak nije servis građanima, a još manje privrednim društvima.

Direkto društva “Banja Kiseljak-Hotel Dalmacija”d.d., ovih dana na sve moguće načine pokušava alarmirati javnost, nadležne političke i pravosudne institucije da se nastavlja samovolja lokalne vlasti u Kiseljaku.

“Nastavljeno je samovlašće Općinskog Načelnika, pod krinkom općinskog vijeća i umotano u nacionalno i humanitarno, te jednostranim, neispravnim tumačenjem sudski presuda, po našim zahtjevima, nedjelovanjem po zakonu, organa općine i općinskog suda u Kiseljaku. Načelnik se na vulgaran način postavlja iznad zakona, sprovodi otimačinu temeljnog kapitala privrednog društva “Banja Kiseljak”
Odluka općinskog vijeća Kiseljak : ide se u izgradnju Doma Zdravlja Kiseljak na prostoru društva “Banje Kiseljak-Hotel Dalmacije” kojem općina Kiseljak onemogućava uknjižbu kupljenog kapitala skoro 18 godina. I u čijem su posjedu zemljište i zgrade od 1962. godine.
Nemamo mi ništa protiv izgradnje Doma Zdravlja, i nekakvih socijalni centara, ali ako već žele i veliki su Hrvati neka daju Svoje zemljište i tako dokažu da su veliki, a ne da otimaju tuđe posjede i onemogućavaju privredno društvo da stvara novu vrijednost, zapošljava mlade koji odlaze, u konkretnom slućaju,. “Banja KIseljak-Hotel Dalmacija” d.d.
Društvu je preostalo da svim mogućim pravnim sredstvima zaštiti dioničko društvo od očigledne pljačke koju sprovodi načelnik Općine Kiseljak.” (Podrska pokretanju “Banja Kiseljak-Hotel Dalmacija “)

Osionost lokalne vlasti u Kiseljaku se ogleda i u činjenici da ne poštuje sudske zabrane, da zanemaruje zakonsku legistrativu i šta sve ne. Retroaktivno iscrpljivanje dioničarskog društva iz naslova je čin samovolje. Zakon u ovakvim predmetima je precizan i jasan. Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju u članu 40. stav 4. kaže; “da se postupak dokazivanja vlasništva mora završiti do okončanja privatizacije preduzeća, odnosno do izdavanja rješenja o izvršenoj privatizaciji iz člana 38. Zakona, kod preduzeća koja se prodaju putem Javne ponude dionica.”

U dokumentu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH iz 2016. godine se kaže; “… Ovom privatizacijom nisu narušena prava građana…, niti državna svojina, dakle istom nije nanešena nikome šteta, jer je privatizirana imovina koja je bila u poslovnim knjigama od 10. marta 1972. godine kod pravnog sljednika …. kao i na dan 31.12.1991. godine u poslovnim knjigama Hotela “Dalmacija” ….

Odlukom Visokog predstavnika od 27. aprila 2000. godine sve promjene prava raspolaganja,korištenja i vlasništva nad imovinom donesene od bilo kojeg organa Entiteta do trenutka važenja ove Odluke objavljenje u … smatraju se nevažnim.

Privatizacija Hotela “Dalmacija” d.o.o. Kiseljak je obavljena transparentno, gdje je bio omogućen uvid kompletne javnosti u ovaj proces. Općina Kiseljak u punom kapacitetu je bila uključena u upravljačke strukture hotela “Dalmacija” d.o.o. Kiseljak jer su Općinsko Vijeća i Načelnik općine Kiseljak svojim Odlukama imenovali Upravni odbor, koji je bio zadužen za upravljanje procesom rada i pripremom za privatizaciju Hotela “Dalmacija” d.o.o. Kiseljak….”

Osim toga, Agencija za privatizaciju SBK/KSB je 19.11.1999. godine, svim načelnicima i direktorima državnih preduzeća ovog kantona dostavila urgenciju da se HITNO ažuriraju javne knige nekretnina.

Nadajući se da je sažetak priče jasan i dovoljno potkrijepljen činjenicama, postavlja se pitanje pravne i moralne prirode koje smo postavili u naslovu ovog rukopisa.

OSAMNAEST godina se preduzeće iz naslova opstruira, ne dozvoljava mu se osnovna djelatnost niti stvaranje novih vrijednosti.

Uvjerenja smo da će ovo preduzeće izdžati i da će epilog cijele priče imati poražavajuće posljedice za vlast – sudsko oboštećenje ovog dioničarskog društva, a da će isto biti plaćeno novcima poreskih obveznika.

U prilog dio procesnih dokaza da je postupak privatizacije urađen po zakonu

magazinplus.eu

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close