APF: Raskinuto ukupno 87 ugovora o privatizaciji

U postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća u Federaciji BiH zaključeno je 613 kupoprodajnih ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora u FBiH, zaključena su 642 kupoprodajna ugovora, konstatovano je u Izvještaju APF-a o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, koji je usvojio Upravni odbor APF-a.

Od ukupno 1.255 kupoprodajnih ugovora, 1.039 ili 82,79% je izvršeno, 111 ili 8,84% kupoprodajnih ugovora je aktivno, odnosno još su predmet kontrole. Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuto je 87 ili 6,94% kupoprodajnih ugovora a za 18 ili 1,43% ugovora u toku su sudski postupaci za raskid ugovora.

Od ukupno 613 ugovora kod 475 ili 77,49% ugovora izvršene su sve obaveze a obaveze investiranja kao i prijema novih radnika izvršene u većem obimu od ugovorenog.

Upravni odbor je zaključio da se, po dobijanju stava od strane Vlade FBiH, Izvještaj dostavi Savezu samostalnih sindikata, Udruženju poslodavaca FBiH, Federalnom pravobranilaštvu, Odboru za privatizaciju Parlamenta FBiH i Agenciji za reviziju privatizacije u FBiH.

Upravni odbor usvojio je Informaciju o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa u kojoj se, između ostalog konstatuje stanje spisa na sudovima u državama bivše SFRJ u kojima je APF podnijela tužbe radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa. Riječ je o 24 tužbe koje Agencija podnijela u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji. U toku 2014. godine, a nakon što su iscrpljeni svi redovni i vanredni pravni lijekovi, u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH kontinuirano je nastavljeno sa podnošenjem aplikacija pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa, po zakjlučku Upravnog odbora, bit će dostavljena Vladi FBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close