Amandmani na Zakon o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava

Vlada FBiH utvrdila je danas vlastite amandmane na Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u FBiH, koji su rezultat usuglašenih stajališta Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva financija.

Tako je iz Prijedloga zakona izbrisana odredba o izmirenju duga gospodarskog društva vrijednosnim papirima koji su izdati na njegovo ime, a čiji je emitent je FBiH. Naime, već je predviđena mogućnost izmirenja duga ranije izdatim obveznicama po osnovu ratnih potraživanja. Ujedno je utvrđeno da, osim obveznica, ne postoje drugi vrijednosni papiri izdati na ime gospodarskih društava koja se konsolidiraju, a čiji je emitent FBiH.

Prema novoj definiciji, financijska konsolidacija dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za isporučene vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate mogu biti otpisane. Financijska konsolidacija ovih dugovanja može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi predhodnu saglasnost gospodarskog društva koje je pružilo usluge.

Jednim od amandmana predloženo je skraćenje roka važenja ovog zakona sa šest godina na tri godine i šest mjeseci. Zahtjev za financijsku konsolidaciju društvo s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala može biti podnesen u roku od pet mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu. Odluku o financijskoj konsolidaciji donose Vlada FBiH, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva.

Ukoliko društvo s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira ne započne izmirenje tekuće financijske obaveze u roku od 60 dana od dana donošenja odluke, nadležni organ vlasti će staviti van snage svoju odluku o financijskoj konsolidaciji.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close