Alarmantno: Svaki treći učenik u BiH napusti srednju školu

Analizom Direkcije za ekonomsko planiranje došlo se do alarmantnih podataka, koji se prije svega odnose na obrazovanje, a između ostalog je i taj da svaki treći učenik u BiH napusti srednju školu.

Niska konkurentnost ekonomije u BiH ima svoje korijene u niskom obuhvatu obrazovanjem, posebno u oblasti srednjeg i visokog obrazovanja, kao i u lošoj obrazovnoj strukturi kadrova i obrazovnom sistemu koji ne priprema adekvatno kadrove za moderno tržište rada, piše Večernji list BiH.

Naime, stope upisa u predškolsko obrazovanje su najniže u regiji, dok su stope upisa u osnovno i srednje obrazovanje ispod zadovoljavajuće razine. Posljednji pokazatelji govore kako oko 50 odsto osoba ima srednjoškolsko obrazovanje, a tek oko deset odsto visokoškolsko obrazovanje.

Zabrinjavajući podaci

Kako se navodi u analizi Direkcije za ekonomsko planiranje, uprkos ostvarenom napretku i provedenim reformama, obrazovni sistem suočava se sa značajnim problemima i stoga ga je neophodno unaprijediti od najnižeg do najvišeg stepena.

Podatak o procentu djece koja pohađaju prvi razred osnovne škole, a koja su tokom prethodne godine pohađala predškolsko obrazovanje, za BiH je 16,3%. Obuhvat djece predškolskim vaspitanjemi obrazovanjem u godini pred polazak u školu je veći u Federaciji BiH u odnosu na ostatak države. Dalje, postotak djece dobi od tri do pet godina koja su uključena u predškolsko vaspitanje i obrazovanje iznosi 14,4% za Federaciju BiH, 10,3% za Republiku Srpsku, a 13,1% za BiH.

Procijenjena stopa pohađanja škole za djecu dobi od 6 do 14 godina iznosi 97,6% za BiH, pri čemu je 98,9% za Republiku Srpsku, a 97,2% za Federaciju (96,9% djevojčica, a 97,4% dječaka). Posmatranjem trendova upisa u prvi razred osnovnih škola u Federaciji BiH za razdoblje školska 2008./09. – 2012./13. godina, za koje su dostupni službeni statistički podaci, može se ustanoviti da se broj upisanih učenika u školskoj 2012/13 smanjio za 2017 učenika u odnosu na školsku 2008./09. godinu, što izraženo u postotcima iznosi 8,76%. Ako, ipak, posmatramo trendove smanjenja ili povećanja ukupnog broja učenika osnovnih škola, ustanovićemo kako je u proteklom petogodišnjem razdoblju došlo i do smanjenja ukupnog broja učenika u osnovnim školama u BiH.

Bolonja nije ispunjena

Stopa upisa u srednjim školama je 76,2 odsto. Oko 54 posto učenika završi srednju školu u redovnom roku, a samo 24 odsto maturanata nastavlja školovanje nakon srednje ili više škole. Napuštanje srednjeg obrazovanja od 32,2% je izuzetno visok prosjek (a u odnosu je s maloljetničkom delinkvencijom, pripadanju romskoj populaciji, siromaštvom i materijalnom situacijom u porodicii)”, stoji u dokumentu ” Strateški okvir za BiH” koji je u septembru objavio DEP.

Kada su u pitanju visokoobrazovne institucije, navodi se kako obveze po Bolonjskoj deklaraciji do sada nisu u potpunosti ispunjene. Nedostatak učinkovitosti sistema visokog obrazovanja može se potkrijepiti činjenicom da samo 3% studenata na pojedinim sveučilištima završi na vrijeme svoj studij. U 2013. svega 10,1% radno-sposobnog stanovništva ima više ili visoko obrazovanje, dok je taj postotak radno-sposobnog stanovništva sa završenom srednjom školom puno veći i iznosi 48,7%.

To pokazuje kako mnogi ne nastavljaju svoje školovanje nakon stečenog srednjoškolskog obrazovanja. Za osobe s visokom razinom obrazovanja je najmanji rizik od nezaposlenosti (u 2014. godini osobe s visokim obrazovanjem su predstavljale 12% stope nezaposlenosti).


(Autor: BN/Večernji.ba)


Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close