Aktiva sektora OFI u BiH iznosi 3,66 milijardi KM

Statistika sektora ostalih finansijskih institucija (OFI) u BiH na kraju prvog polugodišta 2015. godine uključuje agregirane podatke za 25 osiguravajućih društava sa društvom za reosiguranje, 33 investiciona fonda, sedam lizing društava, 19 mikrokreditnih organizacija, 12 brokerskih kuća i dvije berze, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Jedina velika statusna promjena se desila kod jedne mikrokreditne fondacije iz Federacije BiH, kod koje je uveden stečajni postupak u junu 2015. godine, usljed čega je isključena iz podataka za sektor OFI, što će imati utjecaja na obim i strukturu aktive i pasive kako mikrokreditnih organizacija tako i ukupnog sektora OFI. Prikupljanje ove statistike se obavlja na polugodišnjoj osnovi i usklađeno je sa međunarodnom metodologijom propisanom u MMF-om Priručnika za monetarnu i finansijsku statistiku (2000). Primjenom ove metodologije moguće je na sistematičan i harmonizovan način pratiti promjene u svim segmentima finansijskog sektora jedne ekonomije, pošto se primjenjuju jedinstveni način valuacija i klasifikacije na sve finansijske institucije.

S aktivom od 3,66 milijardi KM sektor OFI je još uvijek mnogo manji od bankarskog sektora, jer predstavlja 15% bankarskog sektora na kraju prvog polugodišta 2015. godine.

Stanje ukupne bilansne sume sektora OFI u BiH, na kraju prvog polugodišta 2015. godine je iznosilo 3,66 milijardi KM i veće je za 9,2 miliona KM ili 0,3% u poređenju sa stanjem na kraju 2014. godine, a posmatrano na godišnjem nivou manje je za 7 miliona KM ili 0,2%.

Najveću bilansnu sumu u okviru sektora OFI imaju osiguravajuća društva koja iznosi 1,49 milijardi KM, što predstavlja učešće od 40,9% u OFI sektoru, zatim slijede investicioni fondovi sa 842,8 miliona KM aktive (23% učešća), mikrokreditne organizacije sa 667,4 miliona KM (18,2% učešća), lizing društva sa 633,1 milion KM (17,3% učešća), a preostalih 21,1 milion KM ( 0,6% učešća) se odnosi na aktive brokerskih kuća i berzi u BiH.

Sektor OFI u prvoj polovini 2015. godini, nastavlja da bilježi blagi porast aktive poslije šest uzastopnih godina sa smanjivanjem od početka krize. Nepovoljni ekonomski trendovi izazvani ekonomskom krizom, elementarne nepogode tokom prethodne godine, prezaduženost korisnika kredita kao i statusne promjene institucija OFI sektora, utjecali su na smanjenje aktive ovog sektora za 34% u poređenju sa rekordnom 2008. godinom kad je ukupna aktiva OFI sektora iznosila 5,54 milijarde KM.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close