BiHPolitika

Sve odluke sa današnje, 57. sjednice Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala zaključak Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH od 30.5.2016. godine kojim je tražena dostava materijala za parlamentarnu raspravu na osnovu kojeg bi bila zakazana vanredna sjednica s tačkom dnevnog reda „Informacija o usaglašenom Pismu namjere za proširenje aranžamana s MMF-om“.

Tim povodom, Federalna vlada danas je zaključila da tražena dokumentacija može biti dostavljena nakon što Pismo namjere potpišu članovi Fiskalnog vijeća BiH i ono bude dostavljeno Međunarodnom monetarnom fondu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA   ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA U FBiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, u kojem je jedna od novih odrebaba da Federalna vlada, svojim rješenjem, imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije i koji će, zajedno s konsultantom, pregovarati s naftnim kompanijama.

Formiranjem ovog tima koji imenuje Vlada sa stručnim iskustvom za svako poglavlje iz ugovora o koncesiji (geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije) i koji će zajedno s konsultantom učestvovati u pregovorima s naftnom kompanijom, bit će obezbijeđen jači pregovarački kapacitet za kompleksne pregovore kojim će se štititi interesi Vlade. Uz stručni tim Zakonom je predviđeno da pregovore nadgleda komisija sastavljena od stručnih članova iz Parlamenta FBiH što bi zajeddno trebalo da osigura pregovaračko tijelo koje može odgovoriti izazovu i pregovorima s naftnim kompanijama, koje raspolažu dobro obučenim ljudskim resursima s bogatim iskustvom za vođenje pregovora po pojedinim poglavljima ugovora.

Osnovni cilj pregovora je obezbijediti dobar ugovorni modalitet za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, koji će donijeti ekonomsku dobit Federaciji BiH, ne samo kroz ubiranje prihoda od proizvodnje nafte i plina, nego i osigurati visok stepen istražnih radova kojima se utvrđuju rezerve i kvalitet nafte i plina, maksimalnu iskoristivost ležišta i otvaranje vrata za strane kompanije iz ove djelatnosti. Sve ovo će uticati i na jačanje privrede kroz izgradnju kompletne infrastrukture za korištenje i transport plina i nafte, mogućnost izgradnje degasifikacionih postrojenja i druge infrastrukture.

Novopredloženim izmjenama ostavljena je mogućnost Vladi da može, a nije obavezna, angažovati konsultanta. Naime, mogu se steći zakonski uslovi da, nakon prvih pregovora, obuke i stečenog iskustva domaćeg stručnog kadra iz nadležnih organa, Vlada neće imati potrebu da angažuje konsultante za buduće pregovore i ugovore o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Izmijenjena je i odredba koja se odnosi na pravo na novčanu naknadu stručnog tima za pružanje usluga pregovaranja. Naime, predloženo je da ova naknada bude isplaćivana iz Budžeta FBiH, umjesto iz sredstava godišnje naknade ugovora o koncesiji. Ovo je neophodno jer sredstva za prvi ugovor o koncesiji moraju biti obezbijeđena iz budžeta, jer će tek potpisivanjem prvog ugovora biti stvoreni uslovi za uplatu koncesionih naknada od strane koncesionara u budžete FBiH, kantona i općina. Sredstva naknade bit će osigurana u budžetu nakon potpisanog ugovora između Vlade i koncesionara.

Prijedlogom zakona su kaznene odredbe usaglašene sa Zakonom o prekršajima. Naime, Zakon o prekršajima, koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Zakona, propisivao je niske kaznene odredbe, pogotovu za visoko profitabilne djelatnosti. Sada su kazne povećane i zbog toga što bi nepridržavanjem propisanih zakonskih odredbi od strane koncesionara bila prouzrokovana šteta budžetima, a na ovaj način je spriječeno i svjesno kršenje zakonskih odredbi.

IZVJEŠTAJI FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FBiH ZA 2015. GODINU

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o radu s Finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije BiH za 2015. godinu, koji je ranije usvojio Upravni odbor ovog fonda.

Fond za studentske zajmove FBiH osnovala je Federalna vlada u cilju poticanja osiguravanja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na univerzitetima u Federaciji BiH. Tokom 2015. godine, sredstva potrebna za sve zadatke, aktivnosti i rad Fonda osigurana su u Budžetu FBiH, kao transfer Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i od povrata dijela ranije dodijeljenih studentskih zajmova.

U izvještaju je navedeno da su na javni poziv Fonda za studentske zajmove FBiH koji je raspisan za akademsku 2015./2016. godinu pristigle 124 aplikacije, od kojih je 115 studenata ispunilo uslov za bodovanje, dok je kod 9 aplikacija dokumentacija bila nepotpuna. Najviše studentskih zajmova je dodijeljeno studentima koji studiraju na fakultetima u oblasti tehničkih i društvenih nauka. Zbog manjeg broja prijava studenata koji studiraju na fakultetima iz oblasti poljoprivrednih i humanističkih nauka raspoloživa fmansijska sredstva su preraspoređena na ostale naučne oblasti u skladu s prijavama i brojem bodova prijavljenih studenata.

Najviše zajmova su dobili studenti koji dolaze iz Kantona Sarajevo (26,09 posto), zatim Tuzlanskog (18,26 posto), Zeničko-dobojskog (15,65 posto), Hercegovačko-nertevanskog (12,17 posto) i Zapadnohercegovačkog kantona (11,30 posto). Potom slijede studenti koji dolaze iz Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona (5,22 posto), Kantona 10 (2,61 posto), Brčko Distrikta BiH (1,74 posto), te Bosansko-podrinjskog kantona i Republike Srpske (po 0,87 posto).

U izvještaju je istaknuto da je evidentno smanjeno interesovanje za korištenje studentskog zajma, a razlog je visok prag prosjeka za oslobađanje od uzetog zajma. Od početka rada Fonda do posljednjeg javnog poziva u 2015/16. godini, odobreno je skoro 2.000 studentskih zajmova.

U 2015. godini bilo je planirano utrošiti 823.000 KM, a utrošeno je 283.612 KM. Uz ovo, raspisan je i završen još jedan javni poziv, a sredstav od 250.000 KM bit će dodijeljena uskoro. Razlog je ekonomično poslovanje i studentski zajmovi za školsku 2015/2016. godine koji još nisu isplaćeni studentima korisnicima kredita, radi završetka procedure i usvajanja konačne liste studenata od strane UO Fonda.

Studentski zajmovi su beskamatna sredstva koja se dodjeljuju u konvertibilnim markama, uz valutnu klauzulu koja se veže za srednji kurs eura. Namijenjena su studentima za pokrivanje osnovnih troškova studiranja. Korisnici ovakvih zajmova mogu biti isključivo redovni ili paralelni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama, odnosno univerzitetima/sveučilištima u FBiH, starosti do 30 godina, sa obavezom vraćanja po prestanku ili završetku studija, u roku i na način koji su određeni ugovorom o dodjeli studentskog zajma, ili uz mogućnost oslobađanja od povrata zajma u ovisnosti od prosjeka ocjena.

ODLUKE O NEKRETNINAMA

Federalna vlada danas je privrednom društvu “Igman” d.d. Konjic dala saglasnost da objekat D-0 (ARK), koji se nalazi u okviru kasarne “Konjičkih brigada”, može privremeno ustupiti konsultantskoj-investicijskoj firmi “Aspiro” na period iz tačke l Odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne “Konjičkih brigada” (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/14).
Vlada je poslovni prostor u Sarajevu, ulica Maršala Tita br. 1, površine 83,31 m2, dala na korištenje bez naknade Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.
Također, poslovna zgrada u sarajevskoj ulici Ložionička br. 3, površine 2.999,45 m2 data je na korištenje Uredu za reviziju institucija u FBiH (1.499,715 m2) i Agenciji FIA (1.499,715 m2).
Vlada je danas Općini Kiseljak dozvolila ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade, radi izgradnje gradske prometnice s mostom preko rijeke Lepenice, koja spaja magistralnu cestu M-5 s regionalnom cestom R-443. Riječ je o realiziranju ciljeva od javnog interesa i investiciji velike vrijednosti, te izgradnji vrlo značajne saobraćajnice neophodne za normalno odvijanje saobraćaja na iznimno frekventnom putnom pravcu.

USPJEŠNA PRODAJA OBVEZNICA

Federalna vlada je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 24.5.2016. godine, o čemu će izvijestiti i Parlament FBiH.
Na dražbi je FBiH ponudila 40.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 40.000.000 KM), s rokom dospijeća od pet godina. Pristigla je 41, a prihvaćeno 12 ponuda za kupovinu obveznica putem kojih je prodano svih 40.000 obveznica.
Obveznice su prodane po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,871 posto na godišnjoj razini, a stopostotni kupac je bankarski sektor.

INFORMACIJA O STANJU U UNIS TOOLS d.o.o. SARAJEVO

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o stanju u privrednom društvu Unis TOOLS d.o.o. Sarajevo. Zadužena je Uprava društva da, u saradnji s Nadzornim odborom, sagleda postojeće stanje u ovom privrednom društvu, uzimajući u obzir Izvještaj revizorske kuće Revik d.o.o. Sarajevo i u roku od deset dana dostavi cjelovitu informaciju o aktivnostima koje je potrebno poduzeti u cilju zakonitog poslovanja društva.
Ukoliko nisu stvorene pretpostavke za saniranje postojećeg stanja, Vlada je zadužila direktora da, u saradnji s Nadzornim odborom, poduzme aktivnosti u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku.

O UVEZIVANJU STAŽA RADNIKA IP „KRIVAJA“ d.o.o. ZAVIDOVIĆI – U STEČAJU

Federalna vlada danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Ugovora o regulisanju uvezivanja staža zaposlenika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika.
Budući da je u informaciji navedeno da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ne može sagledati stvarne potrebe vezane za penzionisanje zaposlenika ovog zavidovićkog kolektiva, zadužena je IP „Krivaja“ da sačini spisak zaposlenika koji su ostvarili uslove za odlazak u penziju, sa svim relevantnim podacima i iznosima, usaglašen s podacima iz Federalnog zavoda PIO i ovjeri ga kod nadležne ispostave Porezne uprave.
Kako je IP „Krivaja“ u stečaju, predloženo je da Vlada FBiH oformi interresornu radnu grupu sastavljenu od članova Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Agencije za privatizaciju u FBiH, ovlaštenih predstavnika radnika, ortačke grupe i stečajnog upravnika IP „Krivaja“ – u stečaju d.o.o. Zavidovići, koja će u roku od 15 dana sagledati i analizirati Ugovor o regulisanju statusa uvezivanja staža zaposlenika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, kao i obaveze Vlade FBiH proistekle iz ovog ugovora.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da Vladi, u roku od 30 dana, dostavi cjelovitu informaciju s prijedlogom izvora i iznosa sredstava za eventualnu uplatu doprinosa po osnovu neizmirenih obaveza PIO za zaposlenike IP „Krivaja“ – u stečaju d.o.o. Zavidovići.

O GASIFIKACIJI SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o radu Komisije za reviziju i izvođenje projekta gasifikacije Srednjobosanskog kantona. Komisija je zadužena da izvještaj o reviziji, u roku od 45 dana, dostavi Upravi BH-Gasa d.o.o. Sarajevo, koja će o tome, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, upoznati Vladu FBiH.
Vlada traži od Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju da zatraži od Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH specijalnu reviziju projekta gasifikacije Srednjobosanskog kantona, odnosno izgradnje gasovoda Zenica-Travnik.
Uprava i Nadzorni odbor BH-Gasa zaduženi su da Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo upute zahtjev da ispita sve okolnosti i eventualne nepravilnosti prilikom realizacije projekta gasifikacije Srednjobosanskog kantona.

PODRŠKA PROJEKTU 3D-GIS

Vlada FBiH usvojila je danas informaciju Federalne uprave civilne zaštite i podržala realizaciju projekta 3D-GIS Ministarstva sigurnosti BiH, pod uslovom da projekt neće iziskivati financijska sredstva Federacije BiH. S tim u vezi, Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da pripremi prijedlog pisma podrške ovom projektu.
Cilj projekta 3D-GIS, koji uključuje sve subjekte u Bosni i Hercegovini bitne za zaštitu i spašavanje, jeste modernizacija centara za hitne pozive u BiH i njihova bolja spremnost za djelovanje u slučaju prirodne ili druge nesreće.

SAGLASNOST NA IZRADU PROCJENE PRIJETNJE
OD RIZIKA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Federalna vlada dala je saglasnost za izradu Procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini i za učestvovanje predstavnika organa i institucija FBiH u radnim grupama za izradu ovog dokumenta, koje će formirati Vijeće ministara BiH.
Zaključkom Vijeća ministara BiH sa sjednici od 5. maja 2016. godine, zaduženo je Ministarstvo sigurnosti BiH da pribavi neophodnu saglasnost entitetskih vlada i Brčko Distrikta BiH za izradu Procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, te za učešće u radu radnih grupa koje će formirati Vijeće ministara BiH.

SREDSTVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ŠUMA HERCEG-BOSNE

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu za donošenje odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2016. godinu u visini od 8.000 KM Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, namijenjenih za plaćanje troškova otvaranja stečajnog postupka u JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.
Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da za prvu narednu sjednicu pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

ZAINTERESIRANOST ZA KUPOVINU „STAKLENE BANKE“ U MOSTARU

Vlada FBiH je prihvatila izvješće o radu Radne skupine za utvrđivanje imovinsko-pravnog statusa zgrade tzv. „Staklene banke“ u Mostaru i izrazila dalju zainteresiranost da ova zgrada bude kupljena u zatečenom stanju (objekat nije u cijelosti izgrađen), s ciljem privođenja konačnoj namjeni – smještaju federalnih institucija u Mostaru.
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da u postupku kupoprodaje „Staklene banke“, u ime Vlade BiH uputi ponudu za kupovinu ove zgrade, u okviru planiranih sredstava u Proračunu za ove namjene..

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH danas je razmatrala i Parlamentu FBiH uputila izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2015. godinu.
Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog zavoda za zapošljavanje o rezultatima Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (sa stanjem na dan 31.12.2015. godine), koji se realizira putem Razvojne banke FBiH. Kako je naglašeno, u 2015. godini su putem kreditne linije ZZ-260 ugovorena i realizirana četiri kredita, u ukupnom iznosu od 1.600.000 KM, i to dva u Hercegovačko-neretvanskom, a po jedan u Srednjobosanskom i Kantonu 10, uz obavezu zapošljavanja 68 novih radnika.

Također, u 2015. godini su, putem kreditne linije OZ-010/održavanje zaposlenosti, poslodavcima odobrena tri kredita u ukupnom iznosu od 1.050.000 KM za zadržavanje postojećeg nivoa zaposlenosti (219), i to u Tuzlanskom, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu.
Vlada FBiH danas je, zbog usklađivanja s nedavno donesenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi, dala saglasnost na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji

Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za agropedologiju, Gender centra FBiH, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i Ureda Vlade FBiH za evropske integracije.
Upravi BH Telecoma d.d. Sarajevo Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Odluku o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za kreativnu tehnologiju i multimediju „Gotiva“, u iznosu od 60.000 KM, bez PDV-a.
Danas je realiziran zaključak s 55. sjednici, te donesena Odluka kojom je, kao finansijska podrška Američko-bosanskoj fondaciji, odobreno izdvajanje 50.000 KM iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2016. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je rješenje o razrješenju direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i na četiri godine imenovala Ivu Šandrka za direktora ovog instituta, a Alena Kekića za predsjednika, te Melihu Pozderac – Memija, Zijada Hadžiomerovića, Ronalda Jarka i Vlatku Martinović za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, na isti period. Privremeno je na tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, imenovan i Nadzorni odbor Insitituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u sastavu Adnan Efendić (predsjednik), Darislav Paponja i Asja Gojačić (članovi).
Federalna vlada danas je donijela rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, te su na ove pozicije privremeno, na period od najviše tri mjeseca, imenovani Nedžad Jusić (predsjednik), Kenan Filipović, Dženan Redžo, Ibrahim Alić, Adrijana Prskalo, Krešimir Šarić i Smilja Crnogorac (članovi).
Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Federalne novinske agencije kojom je za direktora ove javne ustanove imenovan Elmir Huremović, a za zamjenika direktora Marko Dragić.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Skupštini Autocesta FBiH za smjenu dosadašnjeg i imenovanje novog Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, na period od četiri godine, u sastavu Zlatan Lovrić (predsjednik), Bilal Tulumović, Ante Vrdoljak, Ibrahim Badžak i Dobroslav Galić (članovi). Također, Nadzornom odboru je data saglasnost za imenovanje, do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci, vršilaca dužnosti članova Uprave Autocesta FBiH: Dženana Salčina (v.d. direktor), Ivice Ćurića (v.d. izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Jasmina Buče (v.d. izvršni direktor za projektiranje i građenje), Marina Jelčića (v.d. izvršni direktor za upravljanje i održavanje) i Adema Zolja (v.d. izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove).

Prethodnu saglasnost Vlade dobila je Skupština Cesta FBiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje, na četverogodišnji period, novog Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, u sastavu Haris Jašarević (predsjednika), Enal Sarajlić, Mehmed Hero, Daliborka Marić i Željko Petrović (članovi).
Skupština BH Telecoma d.d. Sarajevo dobila je prethodnu saglasnost Vlade FBiH za razrješenje članova Nadzornog odbora i za imenovanje novog, na četverogodišnji mandat, u sastavu Fuad Čibukčić (predsjednik), Almina Pilav, Vjekoslav Ivanović, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedin Dedić (članovi).
Za punomoćnike Vlade FBiH za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava imenovani su Adnan Frljak (Pretis d.o.o. Vogošća) i Jasmina Pašić (RMU Banovići dd Banovići) i Jadranko Puljić (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar).

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.15 sati.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close