34. sjednica Vlade Federacije BiH: Odluke i zaključci

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, razmatrala prijedlog novog Općeg kolektivnog ugovora za teritorij FBiH koji su dogovorili Samostalni sindikat i Udruženje poslodavaca.

Kako je kazao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, u Vladi FBiH je primljen veliki broj poziva predstavnika poslodavaca, a neki od njih su i lično došli da bi izrazili duboku zabrinutost sadržajem predloženog novog Općeg kolektivnog ugovora. Njihov stav je da predloženi ugovor ne samo da zadržava postojeće stanje, već kreira goru situaciju nego što je bila. To se naročito očituje u segmentima ugovora koji se odnose na minuli rad i regres, a koji nikako nisu u skladu sa intencijama Zakona o radu koji je stupio na snagu 20. avgusta ove godine.

Stav Vlade FBiH je da će nastaviti štititi interese i mikro, malih i srednjih preduzeća, kojih je oko 40.000 i čine 85 posto realnog sektora u FBiH.

S tim u vezi, Vlada od socio-ekonomskih partnera zahtijeva produžetak konsultativnih procesa u cilju usklađivanja novih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu. Kako je poznato, Zakon predviđa produžetak od 90 dana da bi bio kreiran adekvatan prijedlog novog Općeg kolektivnog ugovora.

Ujedno, Vlada Federacije BiH jučr je, nakon konsultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH, donijela Odluku o produžavanju primjene neusklađenih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana.

Federalna vlada prihvatila je jučer dva izvještaja o aukcijama obveznica FBiH, te izvještaj o radu Samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem za razdoblje od 1.1. do 30.6.2015. godine i uputila ga Parlamentu Federacije BiH u daljnju proceduru.

Vlada FBiH prihvatila je jučer prijedlog posebne Komisije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te je, u cilju zaštite javnog interesa, ukinula 68 izvršnih rješenja o odobravanju novčane podrške u poljoprivredi izdatih u 2014. godini.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, i uputila je Parlamentu FBiH.

Federalna vlada nije dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „Energoinvesta” d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje nekretnina ovog privrednog društva na lokacijima Alipašin most i Stup u Sarajevu.

Vlada FBiH je jučer usvojila i više kadrovskih odluka i rješenja.

RAZMATRAN PRIJEDLOG NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

S obzirom na važnost pitanja, Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala prijedlog novog Općeg kolektivnog ugovora za teritorij FBiH koji su dogovorili Samostalni sindikat i Udruženje poslodavaca u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH.

Kako je kazao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, u Vladi FBiH je primljen veliki broj poziva predstavnika poslodavaca, a neki od njih su i lično došlli da bi izrazili duboku zabrinutost sadržajem predloženog novog Općeg kolektivnog ugovora. Njihov stav je da predloženi ugovor ne samo da zadržava postojeće stanje, već kreira goru situaciju nego što je bila.

To se naročito očituje u segmentima ugovora koji se odnose na minuli rad i regres, a koji nikako nisu u skladu sa intencijama Zakona o radu koji je stupio na snagu 20. augusta ove godine.

Stav Vlade FBiH je da će nastaviti štititi interese i mikro, malih i srednjih preduzeća, kojih je oko 40.000 i čine 85 posto realnog sektora u FBiH. U slučaju primjene određenih odredbi ovog kolektivnog ugovora, vrlo je izvjesno da će mikro, mala i srednja preduzeća biti prinuđena da djeluju na granici sive ekonomije da bi opstala, što će, u konačnici, rezultirati s manje prihoda za vanbudžetske fondove i sve funkcije koje se finansiraju iz budžeta.
S tim u vezi, Vlada od socio-ekonomskih partnera zahtijeva produžetak konsultativnih procesa u cilju usklađivanja novih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu. Kako je poznato, Zakon predviđa produžetak od 90 dana da bi bio kreiran adekvatan prijedlog novog Općeg kolektivnog ugovora.

Vlada se opredjelila za ovo zato što brine o kompletnom ekonomskom sistemu, a pojedina rješenja bi imala potencijalno vrlo negativne efekte po poslovni ambijent jer bi dodatno poskupjela i usložila poslovanje. To je u suprotnosti sa opredjeljenjem Vlade, reformskim putem i, naravno, Reformskom agendom. Vlada se obavezala da će olakšati i pojednostaviti poslovanje, a to se sigurno neće postići pojedinim predloženim rješenjima.

Premijer Novalić je kazao da je jučer iskazana zabrinutost poslodavaca opravdana. Poslodavci smatraju da je ljetos donesen kvalitetan Zakon o radu, te da se ne smije dogoditi da ga Opći kolektivni ugovor u potpunosti ne prati. Treba imati u vidu da su poslodavci konzumenti Općeg kolektivnog ugovora koji za njih, u ovom formatu, jednostavno nije prihvatljiv.

Na kraju, Vlada Federacije BiH, pozdravlja harmoničnu saradnju Sindikata i Udruženja poslodavaca i poziva ih na nastavak konsultativnog procesa, da bismo na proljeće 2016. godine imali adekvatan Opći kolektivni ugovor koji je apsolutno kompatibilan sa Zakonom o radu, ekonomskom politikom i Reformskom agendom, kao i budućim zakonskim rješenjima iz oblasti poreza i doprinosa. Ta procedura, zaključeno je jučer, nije složena, jer je, u suštini, riječ o ugovoru.

Ujedno, Vlada Federacije BiH jučer je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH, donijela Odluku o produžavanju primjene neusklađenih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana.

REGIONALNA CESTA R-424 RAZVRSTANA U MAGISTRALNU

Vlada Federacije BiH donijela je jučer Odluku o razvrstavanju Regionalne ceste R-424, Mostar – Čitluk – Tromeđa – Ljubuški – Teskera – Crveni grm u magistralnu cestu sa oznakom M-17.4.

U obrazloženju se navodi da je odluka kojom se ova cesta stavlja u ravnopravan položaj sa ostalim magistralnim pravcima povezanim s Mostarom, donesena zbog prometnog opterećenja i njeno gregionalnog značaja. Naime, prosječan godišnji dnevni promet na ovoj regionalnoj cesti je većeg intenziteta nego na nekim magistralnim cestama u zoni grada Mostara, koji na najopterećenijem dijelu iznosi 13.526 vozila dnevno. Također, na ovaj cestovni pravac su priključeni važni lokalni i regionalni pravci (R-425 i R-425a), a to je i saobraćajna veza grada Mostara s Međugorjem. Ujedno, to je i najkraća veza grada Mostara s Makarskim primorjem i novoizgrađenom dionicom autoceste na Koridoru Vc.

Odluka je u skladu sa Uredbom o mjerilima i kriterijima za kategorizovanje javnih cesta.

SREDSTVA ZA DVIJE CESTE

Vlada FBiH jučer je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za Kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu. Na ovaj način su na Listu odobrenih projekata ušle izgradnja magistralne ceste M-4 Doboj – Tuzla, dionica Drežnik (bolnica “Kreka”) – petlja Šićki Brod, dužine 4,8 kilometara (odobreno 16.150.000 KM) i rekonstrukcija ceste Posušje – Jablanica (odobreno 1.850.000 KM). Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem dijela neinvestiranih sredstava iz postojećih programa. Time je omogućena efikasnija realizacija odobrenih projekata, te direktno podržan razvoj cestovne infrastrukture regionalnog i lokalnog nivoa.

Vlada je jučer prihvatila i informaciju o rekonstrukciji ceste Posušje – Jablanica, te zadužila JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da, u skladu s procijenjenim troškovima rekonstrukcije i pratećoj tehničkoj dokumentaciji, ovaj projekt realizira u cijelosti.

TRANSFER ZA RTV FEDERACIJE BiH

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Subvencija za RTVFBiH / podrška Vlade FBiH za tehničko opremanje“, utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2015. godinu. Svrha programa je stvaranje uslova za uvođenje DVBT-a (digitalne televizije) u Bosni i Hercegovini kroz poboljšanje tehničkog kvaliteta programa i emitovanja u 2015. godini, što ovaj program predviđa.

Riječ je o 382.000 KM koje će Radio-televizija Federacije BiH moći koristiti za izradu nove mrežne infrastrukture sa osnovom baziranom na optičkom povezivanju unutar prostora RTVFBiH (LAN) i ka vani (WAN), nabavku opreme za emitovanje programa bez trake, dva IP mobilna linka s prijemnom stanicom i ENG/EFP opreme za informativni program.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će zaključiti ugovor s RTVFBiH kojim će biti uređeni prijenos sredstava i izvještavanje o njihovom utrošku.

UKINUTO 68 RJEŠENJA IZ 2014. GODINE

Vlada FBiH prihvatila je jučer prijedlog posebne Komisije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te je, u cilju zaštite javnog interesa, ukinula 68 izvršnih rješenja o odobravanju novčane podrške u poljoprivredi izdatih u 2014. godini.

Ujedno su, na ovaj način, realizirani zaključci koje je, u vezi s poticajima, Vlada FBiH donijela u dva navrata na sjednicama od 20.8.2015. i 26.11.2015. godine.

INFORMACIJA O KREDITNOM ZAHTJEVU KANTONA SARAJEVO

Federalna vlada je jučer upoznata s informacijom o kreditnom zahtjevu Kantona Sarajevo za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica i podržala inicijativu da budu osigurana dodatna sredstva kreditnim zaduženjem do šest miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Prihvaćena je i informacija o kreditu EBRD-a za ovaj projekt, kao osnove za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo finansija i Ministarstvo financija Kantona Sarajevo su zaduženi da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, a krajnji dužnik bit će Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo financija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, a jučerašnji zaključak će dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Inače, Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine, zaključenim 27.11.2011. godine, Kantonu Sarajevo je za ovaj projekt odobreno do 16,5 miliona eura. Zbog problema u imovinsko-pravnim odnosima i nastavkom Projekta, uz saglasnost EBRD-a je izvršena njegova izmjena na dijelu Južne longitudinale na II transverzali gdje je predviđena izgradnja kružnih tokova na tri raskrsnice. Također, prema zahtjevima EBRD-a, u projekat za dionicu II su uvrštene sve instalacije koje se nalaze na planiranoj dionici, a nisu bile ranije predviđene projektom jer je smatrano da će moći biti izmještene o trošku vlasnika instalacija (Elektroprivreda BiH, ViK, Sarajevogas).

Južna longitudinala je trenutno, uglavnom, cesta sa dvije saobraćajne trake (po jedna u svakom smjeru), uz manje dijelove gdje je proširena na tri trake. Proširenje Južne longitudinale na 2×2 saobraćajne trake će doprinijeti poboljšanju cjelokupnog gradskog saobraćaja u Sarajevu. Na dijelu gdje je potrebno izmjestiti zgradu (ulica Zagrebačka), privremeno će biti izvršeno uklapanje u postojeće stanje, dok ne budu stvoreni uslovi za izmještanje stambenog objekta.

Južna i Sjeverna longitudinala, uz Prvu i Dvanaestu transverzalu, u okviru koje je rekonstruisana i izgrađena Stupska petlja, kao najveće saobraćajno čvorište, potpuno će rasteretiti glavnu gradsku longitudinalu kojom dnevno prođe više od 60 hiljada vozila.

IZVJEŠTAJI O AUKCIJAMA OBVEZNICA

Federalna vlada prihvatila je jučer dva izvještaja o aukcijama obveznica FBiH.

Na aukciji održanoj 26.11.2015. godine, FBiH je ponudila 70.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, što ukupno iznosi 70.000.000 KM, s rokom dospijeća od sedam godina. Pristiglo je 45, a prihvaćena je 21 ponuda za kupovinu, te prodano svih 70.000 obveznica po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,899 posto na godišnjem nivou.

I na drugoj aukciji, održanoj 8.12.2015. godine, ponuđen je isti broj obveznica iste nominalne vrijednosti, ali s rokom dospijeća od pet godina. Od pristiglih 40, prihvaćeno je 20 ponuda, te su prodane sve obveznice uz prosječno ponderisanu kamatnu stopu od 2,705 posto na godišnjem nivou.

IZVJEŠĆE OMBUDSMANA ZA BANKARSKI SUSTAV

Vlada FBiH prihvatila je Izvješće o radu Samostalnog odjela ombudsmana za bankarski sustav za razdoblje od 1.1. do 30.6.2015. godine i uputila ga Parlamentu Federacije BiH u daljnju proceduru.

U ovom razdoblju ombudsman je zaprimio 339 prigovora/zahtjeva i upita, od čega 94 pojedinačna zahtjeva istovjetne sadržine korisnika kredita u švicarskim francima (CHF). U odnosu na razdoblje travanj – prosinac 2014. godine, kada ih je bilo 200, evidentno je da je broj prigovora i obraćanja ombudsmanu povećan. Razlog povećanju je bolja informiranost korisnika i jemaca o oblicima zaštite njihovih prava, kao i o vansudskoj zaštiti.

Po strukturi podnositelja prigovora/zahtjeva, obratila su se 253 korisnika kredita, 53 jemca, pet sudužnika, te 12 korisnika neke od usluga financijske institucije koji nisu u kreditnom odnosu.

Od ukupnog broja predmeta, na banke se odnosilo 278, na mikrokreditne organizacije 41, na lizing društva četiri, na ostale institucije s upitima i zahtjevima šest, a deset na pravne osobe koje su upućene na nadležno postupanje pravnom sektoru Agencije za bankarstvo.

Najveći broj prigovora/zahtjeva se odnosio na rad i postupanje Hypo Alpe Adria bank d.d. (120), zatim Raiffeisen bank BH d.d. (37) i UniCredit bank d. d. (33).

Kod mikrokreditnih organizacija, najveći broj prigovora/zahtjeva odnosio se na rad i postupanje mikrokreditnih fondova “Eki” (deset), “Partner” (šest) i “Sunrise” (pet).

SAGLASNOST NA DVA KREDITNA ZADUŽENJA

Vlada FBiH se jučer upoznala s informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu privrednog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez za kredit kod Razvojne banke FBiH. S tim u vezi, Federalno ministarstvo je zaduženo da, u saradnji sa Razvojnom bankom, za sljedeću sjednicu pripremi Prijedlog odluke o odobravanju kredita iz komisionih sredstava Vlade u visini od 1.995.031,12 KM.

Ova kreditna sredstva bi omogućila revitalizaciju kapaciteta za proizvodnju privrednih eksploziva, odnosno dostizanje proizvodnje od 4.500 tona godišnje u naredne tri godine, refinansiranje postojećih obaveza kod Razvojne banke, kao i realizaciju ostalih planiranih aktivnosti “Vitezita”.

Prihvativši informaciju o novom kreditnom zaduženju Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (OTF) i zahtjevu za korištenje depozitnih sredstava obezbijeđenih po postojećem kreditu, Vlada FBiH je dala saglasnost da već obezbijeđenih 4.000.000 konvertibilnih maraka bude prenamijenjeno za obezbjeđenje depozitnih sredstava za novo kreditno zaduženje.

OTF je zadužen da intezivira aktivnosti za podizanje novog kredita u iznosu od 10.600.000 KM, kako bi postojeći kredit, podignut 2013. godine, bio prijevremeno i u cijelosti otplaćen. Time bi bilo omogućeno normalno poslovanje OTF-a, te oslobođena depozitna sredstva dodijeljena putem IGA za novo kreditno zaduženje.

O ISTRAŽIVANJU NAFTE I PLINA

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, i uputila je Parlamentu FBiH. Nastavak geoloških istraživanja nafte i plina, kaže se u informaciji, jedno je od strateških opredjeljenja Vlade i u narednom periodu. Od 2011. do jučer je uloženo mnogo vremena i truda u iznalaženju najboljih zakonodavnih rješenja i objedinjavanju geoloških podataka, kao temeljnih sigurnosnih faktora s kojima FBiH ulazi u realizaciju Projekta, kroz izbor naftne kompanije, pregovaranje i izradu budućeg ugovornog modaliteta s naftnim kompanijama.

Analizirane su sve dostupne vrsta ugovora koji se u savremenom dobu potpisuju u svijetu između vlada i naftnih kompanija. Standardi najbolje prakse koji su uspostavljeni u zemljama sa uspješnom proizvodnjom nafte, kao što je Norveška, nesumnjivo predstavljaju međunarodni zlatni standard u sektoru istraživanja i proizvodnje nafte i plina.

Međutim, takve prakse moguće je primijeniti samo u ekonomski stabilnim, dobro opremljenim državama koje raspolažu izuzetnim stručnim ljudskim resursima i imaju značajno iskustvo u ovoj djelatnosti. Stoga je takva politika upravljanja naftnim resursima potpuno neprimjenjiva za države početnice.

Za BiH i FBiH se pokazalo najprihvatljivije korištenje „Smjernica za dobro upravljanje u proizvodnji nafte i plina za države početnice“ koje je 2013. godine napravio nezavisni Kraljevski institut za međunarodne poslove, sa sjedištem u Londonu.

Ovaj dokument je fokusiran na sedam ključnih ciljeva u dobrom upravljanju istraživanja i buduće eksploatacije nafte i plina, a to su: privlačenje dugoročno najsposobnijeg investitora, ostvarivanje maksimalnog ekonomskog povrata državi kroz ugovor o koncesiji, zadobijanje i zadržavanje povjerenja javnosti, postepeno jačanje lokalne uloge kroz obučene ljudske resurse i otvaranje i jačanje lokalnih preduzeća. Njime je predviđeno i uspostavljanje nacionalne naftne kompanije i osiguravanje njenog učešća u razvoju resursa, izgradnja kapaciteta i omogućavanje svim učesnicima da obavljaju svoju ulogu, te osiguravanje visokog stepena odgovornosti svih aktera u naftnom sektoru.

Osnovno opredjeljenje Vlade FBiH je nastavak aktivnosti na privlačenju dugoročno najsposobnijeg investitora.

Imajući u vidu kompleksnost Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i gasa u FBiH, za čiju je realizaciju potrebno znanje iz više stručnih oblasti, Vlada će utvrditi savjetodavno tijelo u čijemu bi sastavu bili eminentno stručne osobe iz akademija, fakulteta, instituta, privrede, i drugih institucija specijalizovanih za oblasti geologije, rudarstva, ekonomije, prava, okoliša, energetike i drugi koji bi bili uključeni u realizaciju Projekta.

DIREKTNA STRANA ULAGANJA U 2014. GODINI

Vlada FBiH prihvatila je jučer informaciju Federalnog ministarstva trgovine o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH 2014. godinu, pripremljenu na osnovu zvaničnih podataka Centralne banke BiH.

Od ukupnih direktnih stranih ulaganja u BiH u prošloj godini od 739,5 miliona konvertibilnih maraka, na Federaciju BiH se odnosilo 376,8 miliona KM.

Naime, u FBiH je u 2014. godini uloženo 427,7 miliona KM stranog kapitala na osnovu osnivanja društava i izmjena u njihovoj vlasničkoj strukturi, dok je, istovremeno, smanjenje stranog kapitala iznosilo 50,9 miliona KM.

Najznačajnije države investitori bile su Austrija sa 182,6 miliona KM, Hrvatska s 93,7 miliona KM, Luksemburg s 29,5 miliona KM, Holandija s 29,4 miliona KM, Kuvajt s 26,8 miliona KM, te Saudijska Arabija sa 17,6 miliona KM.

Najznačajnija smanjenja kapitala odnosila su se na Njemačku za 13,9 miliona KM, Sloveniju za 11,8 miliona KM, Italiju za 8,6 miliona KM, Srbiju za 6,1 milion KM, te Ujedinjene Arapske Emirate za 4,1 miliona KM.

Djelatnosti u okviru kojih je registrovano najviše stranih ulaganja su poslovanje nekretninama sa 167,7 miliona KM i finansijske uslužne djelatnosti sa 115,9 miliona KM.

O ODRŽAVANJU SKUPŠTINE „FEROELEKTRA“

Vlada FBiH je usvojila informaciju o prijedlogu za revidiranje Zaključka s 32. sjednice održane 3.12.2015. godine.

Jučer je Agencija za privatizaciju FBiH je zadužena da pruži materijalno-tehničku, stručnu, pravnu i ostale vidove pomoći u vezi sa održavanjem Skupštine privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, a Federalno ministarstvo trgovine da prati, koordinira i vrši monotoring ovih aktivnosti i o tome izvještava Vladu FBiH.

NAPRAVITI PROČIŠĆENE TEKSTOVE PROPISA U FBiH

Vlada Federacije BiH zadužila je jučer federalna tijela uprave da, nakon sagledavanja zakona i drugih propisa iz svoje oblasti, u roku od 30 dana pristupe izradi pročišćenih tekstova.

To se posebno odnosi na zakone kod kojih izmjene i dopune obuhvataju više od 40 posto temeljnog teksta propisa ili kad je mijenjan ili dopunjavan najmanje tri puta, što otežava praćenje njihovog sadržaja. Pročišćene tekstove propisa bit će potrebno pripremiti na način i po postupku propisanim Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa FBiH.

Nakon previđene procedure, propisi će biti objavljeni u „Službenim novinama FBiH“.

ISKLJUČIVA NADLEŽNOST KANTONA

Federalna vlada prihvatila je jučer inicijativu za izmjenu članova 28. i 30. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, koju će dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Naime, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je Federalno pravobranilaštvo dostavilo na izjašnjenje dvije tužbe fizičkih osoba protiv Federacije BiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlade Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo radi naknade štete zbog ujeda pasa lutalica. Jednom od presuda Općinskog suda u Sarajevu je dosuđen iznos na ime naknade štete u visini 3.100 KM.

Kako bi bila izbjegnuta pravna i svaka druga odgovornost institucija FBiH, bilo je nužno da Vlada pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Odredbom člana 28. stav 4. Zakona propisano je da sklonište za životinje osniva fizička ili pravna osoba, jedinica lokalne samouprave, općina, grad, kanton ili entitet, dok je odredbom člana 30. propisano da skloništa i higijenske servise finansiraju budžeti entiteta, kantona, gradova i općina. Vlada FBiH je usvojila mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja da je članovima 28. i 30. ovog zakona utvrđena obaveza entiteta da osniva i finansira skloništa i higijenske servise. To je u suprotnosti sa Ustavom FBiH koji propisuje da je u isključivoj nadležnosti kantonalnih vlasti utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi, a što je u konkretnom slučaju i služba koja bi se brinula o napuštenim psima.

Dakle, kantoni su jedini ovlašteni da utvrđuju ove politike.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici nije dala saglasnosti za usvajanje Plana poslovanja za 2015. godinu i Srednjoročnog plana razvoja za period 2015.-2017. godina JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Vlada će o problemu Željeznica FBiH raspravljati na sljedećoj sjednici.

Federalna vlada je donijela Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta „Jačanja zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF) krajnjim korisnicima. Na ovaj način je krajnjim korisnicima odobren prijenos stalnih sredstava za zavode zdravstvenog osiguranja i za Federalno ministarstvo zdravstva, nabavljenih u okviru provedbe ovog projekta. Tako je Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona odobreno 215.800,65 KM, Tuzlanskog 1.728.499,50 KM, Zeničko-dobojskog 1.220.648,13 KM, Unsko-sanskog 512.408,52 KM, Srednjobosanskog 145.314 KM i Posavskog kantona 77.705,55 KM, te 362,70 KM za Federalno ministarstvo zdravstva.

Jučer je usvojen izvještaj o evaluaciji Strategije za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji BiH za period 2011.-2015., koji je Agencija za državnu službu FBiH izradila uz podršku konsultanata sa Ekonomskog instituta iz Sarajeva. Ovaj izvještaj, s navedenim preporukama, predstavljat će osnovu za izradu Nacrta novog strateškog dokumenta za period 2016.-2020.

Vlada FBiH donijela jučer nije dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „Energoinvesta” d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje nekretnina ovog privrednog društva na lokacijima Alipašin most i Stup u Sarajevu.

Federalna vlada jučer je, nakon razmatranja, prihvatila izvještaj Zavoda za javno zdravstvo FBiH o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u FBiH za 2014. godinu. Procjena stanja zdravlja stanovništva, prikazana u izvještaju, neophodna je u definiranju prioriteta, planiranju i donošenju posebnih programa za provođenje zdravstvene zaštite, kao i neophodnih mjera shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Jučer je data saglasnost na Rebalans plana poslovanja JP Ceste FBiH za 2015. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH jučer je ovlastila punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava: Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Esada Osmanbegovića (BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije Mostar), Adnana Mahmutovića (UNIS GINEX d.d. Goražde) i Amelu Mikulić (Konfekcija Borac d.d. Travnik).

Vlada je dala prethodnu saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Međunarodnog aerodroma Sarajevo d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata, te za imenovanje Selme Cikotića (predsjednik), Ismeta Zejnilovića, Maide Hadžiarapović, Radoja Vidovića i Amile Pilav Velić (članovi) za vršioce ovih dužnosti na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora BH Pošta d.o.o. Sarajevo, kao i za imenovanje Denisa Zahirovića, Mesuda Ajanovića, Žarka Pušića, Adila Spiljaka, Edina Šišića, Amira Karića i Nurdina Sadikovića za vršioce dužnosti članova ovog Nadzornog odbora na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Jučer su u Nadzorni odbor Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti zapošljavanja imenovani Vesko Drljača (predsjednik), Omer Korjenić i Mirsada Poturković (članovi).

Federalna vlada donijela je jučer odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog i Upravnog odbora, te direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Izmjenom postojećeg rješenja, za člana Koordinacionog tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom prijedloga strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. imenovan je Edvin Granić.

Vlada je imenovala Radnu grupu za izradu Strategije za obuku uposlenih u organima uprave u FBiH (2016.-2020.), u sastavu Samra Ljuca (koordinatorka), Ferid Kulovac, Fazila Sivro, Arijana Strinić, Meliha Gigić, Indira Šulović, Radoslav Novak, Ruzmira Bajrić, Meliha Teskeredžić, Ružica Jukić-Egzeta, Asim Plakalo, Nusreta Sitnić, Arijana Šabić i Jasna Beba.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo za razrješenje dužnosti vršilaca dužnosti članova Uprave ovog dioničkog društva, te za imenovanje Sedina Kahrimana, Alme Čolo, Orhideje Junuzović, Tarika Čaršimamovića, Adnana Huremovića i Nihada Borovine za v.d. izvršne direktore, na period do 30 dana. Ujedno, Vlada je obavezala Nadzorni odbor BH Telecoma da u periodu do 30 provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja članova Uprave.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close