Kultura

29.09.1992. – Formiran Drugi korpus Armije RBiH

Drugi korpus Armije RBiH je bio jedan od ukupno sedam korpusa u Armiji RBiH. Osnovan je 29. septembra 1992. godine, prema naredbi komandanta ŠVK OS RBIH. Sjedište korpusa je bilo u Tuzli a zona odgovornosti se protezala na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine.

Historija

Naredbom Komandanta Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH (ŠVK OS RBIH), str.pov.br. 02/1010, od 29. septembra 1992. godine naređeno je da svi Okružni štabovi TO (OkŠO) prepotčine korpusu.
Nadalje, istom naredbom je naređeno da se Opštinski štabovi TO-a prepotčine jedinicama ABiH u čijim zonama odgovornosti su se nalazili. Na osnovu ove naredbe, komanda Okružnog štaba TO Tuzla (OkŠTO) prerasta u Komandu 2. korpusa za čije sjedište se bira Tuzla. Za komandanta korpusa imenovan je Željko Knez a za načelnika Štaba Hazim Šadić. Do kraja prve ratne godine konsolidovane je stanje u zoni odgovornosti ovog korpusa te se radilo na stvaranju povoljnijih uslova kako bi se u narednom periodu, uz dodatnu organizaciju i bolje snabdjevanje MTS-om, iz nametnute defanzive prešlo u ofanzivno djelovanje. Krajem februara 1993. godine Željka Kneza na mjestu komandanta korpusa mijenja dotadašnji načelnik štaba, Hazim Šadić. Naredbom Predsjedništva RBiH od 19. novembra 1994. godine, brigadir Sead Delić postaje treći po redu komandant 2. korpusa i na toj dužnosti ostaje do kraja rata.

Jedinice 2. Korpusa

1. tuzlanska brigada Tuzla
2. tuzlanska brigada Tuzla
3. tuzlanska brigada Tuzla
2. inžinjerijska brigada Tuzla
2. inžinjerijski bataljon Tuzla
2. sanitetski bataljon Tuzla
2. oklopni bataljon Tuzla
2. bataljon veze Tuzla
2. lard PZO Tuzla
2. logistički bataljon Tuzla
Idč/216. Vob Tuzla
MAD Tuzla
2. bVP Tuzla
ABHO Tuzla
NC Tuzla (2.k)
250. slavna obr Tuzla
251.Ibr Tuzla
228.arbr Tuzla
9. muslimansko-oslobodilačka brigada Tuzla
247. slavna mtbr Tuzla
1. muslimansko-podrinjska bbr Kladanj/243. MPbbr Vlasenica
1. teočanska brigada/255. slavna bbr “Hajrudin Mešić” Teočak
108. mtbr Brčko
109. bbr Doboj-Istok
110. slavna brdska brigada – Olovo
111. bbr Gračanica
115. brigada HVO-Zrinski Ljubače-Tuzla
116./216. muslimanska Živinice
117. bbr Lukavac
119. muslimanska bbr Banovići
121. bbr Kladanj
201. viteška bbr Maglaj
202./372. viteška bbr “Garava” Tešanj
203. mlbr “Doboj-Bosna” Doboj-Jug
204. sbbr Teslić
205./245. bbr Kalesija
206. viteška bbr Zvornik-Sapna
207. bbr “Pousorska Ljuta” Jelah
208. bbr Čelić
210./281. viteška “Nesib Malkić” Živinice
211. obr Srebrenik
212./222. bosanska obr Gračanica-Lukavac
21.bbr Srebrenik
217. viteška bbr. Gradačac
220./248. Ibr Đurđevik
240. muslimanska bbr Živinice
241. sprečansko-muslimanska Ibr “Gazije” Kalesija
242. muslimansko-zvornička Ibr Zvornik-Sapna
277. bbr Tešanj
280. lahka brigada Srebrenica
281. lahka brigada Srebrenica
282. lahka brigada Srebrenica
283. lahka brigada Srebrenica
284. lahka brigada Srebrenica
285. Ibr Žepa
286. bbr Srebrenica
287. bbr Bratunac
24. Protivdiverzantski odred “Živiničke Ose”
SDB “Crni Vukovi” Kalesija
PDO “Vjetrenik” Humci-Nahvioci
IDČ 2K “Lavovi”

Ratni uspjesi

Vođene su mnoge žestoke borbe i bojevi. Slijedi lista koja o ovoj jedinici daje jasniju sliku:

– Odbranjena je najveća slobodna teritorija Bosne i Hercegovine
– Oslobođeno je oko 1.500 km2 okupirane teritorije
– Oslobođeni su prvi gradovi u Republici Bosni i Hercegovini (Srebrenica i Kalesija); u sadejstvu sa jedinicama 3. korpusa oslobođen je Vareš i preko 150. sela i zaseoka
– Spriječene su jedinice tzv. JNA da 15. maja 1992. godine na Brčanskoj malti u Tuzli odvezu oružje TO
– Uništen je oklopni voz na Gradačcu, oštećeno nekoliko agresorskih aviona i helikoptera
– Prva brigada Armije RBiH formirana je u Tuzli (Prva tuzlanska brigada) a prva jedinica koja je položila zakletvu Republici Bosni i Hercegovini u Zvorniku (Kula Grad)
– Zapljenjena su znatna MTS: tenk T 55 – 14 kom, tenk T 34 – 15 kom, tenk M4 – 8 kom, samohotka 76mm – 6 kom, samohotka 90mm – 2 kom, samohotka 57mm – 3 kom, OT – 7 kom, BOV – 2 kom, praga (sa PAT 30/2mm) – 2 kom, haubica 122mm – 3 kom, haubica 105 mm – 2 kom, top 100 mm – 2 kom, top 76mm (ZIS) – 20 kom, top B1 – 15 kom, VBR – 3 kom, PAT – 100 kom (raznih kalibara), PAM 12,7mm i 14,5mm – 100 kom, streljačkog oružja – preko 20.000 cijevi, protiv-oklopnih lansera – preko 20 kom, MB 60mm – 100 kom, MB 82 mm – 70 kom, MB 120 mm – 120 kom i mnoštvo druge tehnike i opreme.

Odlikovanja

Više jedinica 2. korpusa je tokom Odbrambeno-oslobodilačko rata zaslužilo naziv “Viteška” i “Slavna”. Počasni naziv “Viteške” brigade nosile su:

107. vmtbr Gradačac,
206. vbbr Zvornik
210. vbr “ Nesib Malkić ” Živinice
213. vmtbr Gradačac,
215. vmtbr Brčko,
217. vmtbr vbbr Gradačac,

Počasni naziv “Slavne” brigade imale su:

110. sbbr Olovo.
202. sbbr Tešanj
250. sobr Tuzla,
252. sbbr Tuzla,
254. sbbr Čelić,
255. sbbr “ Hajrudin Mešić ” Teočak,

Na osnovu odluke Predsjedništva RBiH “Oredenom heroja oslobodilačkog rata” odlikovalo je tri pripadnika ovog korpusa a to su: Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešić . Takođe tri pripadnika 2. korpusa su odlikovana ordenom “Medalja za hrabrost”, a jedan ordenom “Zlatni grb sa mačevima”. Najviše pojedinačno armijsko ratno priznanje, “Zlatni ljiljan”, dodijeljen je 301 vojniku i starješini od čega njima 90 ovo priznanje je dodijeljeno posthumno.

 

www.veterani.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close