Kultura

28. septembar, Međunаrodni dаn slobode pristupа informаcijаmа

Povodom obilježаvаnjа 28. septembrа, Međunаrodnog dаnа slobode pristupа informаcijаmа, Ombudsmeni BiH nаglаšаvаju dа je prаvo nа pristup informаcijаmа osnovno demokratsko pravo građana i veoma važno sredstvo za osiguranje vladavine prava i dobrog upravljanja.

Pristup informacijama omogućuje građanima kontrolu izabranih predstavnika i štiti od zloupotrebe, ali omogućuje i participaciju građana u određivanju prioriteta vlasti što podrazumijeva otvorenu vladu koja funkcionira na principima efikasnosti, transparentnosti i zakonitosti.

Javni organi su dužni osigurati javnost svog rada na način da pravodobno i opširno informiraju javnost o svojim aktivnostima, odgovore na potrebe građana, osiguraju pristupačnost i transparentnost.

Ombudsmeni BiH su pozvali javne organe da ispunjavaju svoje obaveze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama, posebno u smislu imenovanja službenika za informiranje, izrade Vodiča za pristup informacijama, Index registara i redovnog dostavljanja izvještaja o implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Aktivna transparentnost javnih organa i ispunjavanje ovih obaveza će olakšati pristup informacijama građanima, povećati stepen implementacije zakona i jasno istaći opredjeljenost javnih organa za zakonit i transparentan rad u interesu građana, stoji u saopštenju Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Fena

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close