-TopSLIDEKultura

27.08.1992. – Londonska konferencija: Izjava o Bosni i Hercegovini

27. augusta 1992. godine u Londonu je završena dvodnevna konferencija o bivšoj Jugoslaviji.

Sudionici Londonske konferencije o bivšoj SFRJ osuđuju neprekidno nasilje u BiH i nastojanja da se teritorij stekne uporabom sile.
Oni odbacuju kao nehumano i nezakonito protjerivanje civihiog pučanstva iz njibovih domova kojim se želi iztmijeniti etnički sastav ma kojeg područja. Oni pozdravljaju usvajanje Rezolucije 771 i drugih rezolucija Vijeća sigumosti UN-a kao i Rezolucije Komisije UN za ljudska prava o prilikama glede ljudskih prava na području bivše Jugoslavije. Oni se obvezuju da prikupljaju utemeljene infonnacije o kršenjima međunarodnih humanitarnih zakona i da te infonnacije dostavljaju UN-u. Oni potvrđuju da su za kršenja ljudskih prava osobno odgovorne osobe koje izravno krše ili naređuju kršenje odredaba ženevskih konvencija.

Političko rješenje u BiH mora uključivati sljedeće odredbe:

a) potpun i trajan prekid neprijateljstava, prestanak svakog nasilja i represije uključujući i protjerivanje pučanstva;

b) priznanje BiH od strane svih bivših jugoslavenskih republika;

c) poštivanje integriteta postojećih granica, osim ako se one ne promijene međusobnim sporazumom;

d) primjenu jamstava za sva prava osoba koja, pripadaju pripadnicima svih nacionalnih zajednica i manjina u skladu s Poveljom UN i odredbama KESS-a;

e) pravedne i ravnopravne postupke prema ljudima koji su nasilno protjerani iz svojih domova, uključujući i pravo povratka te nadoknade šteta i gubitaka;

f) uspostavu demokratskih i legalnih organa vlasti koji će na odgovarajući način štititi prava svih u BiH ukijučujući i nacionalne zajednice i manjine;

g) jamstva da neće doći do vanjskog vojnog uplitanja, bilo regularnih ili neregulamih jedinica, osim onih koje su utvrđene odgovarajućim rezolucijana Vijeća sigurnosti UN;

h) poštivanje svih međunarodnih ugovora i sporazuma;

i) ponovna uspostava trgovine i drugih veza sa susjednim zemljama.

Daljnje hitne mjere sada su neophodne kako bi se postiglo rješenje. Sudionici Londonske konferencije pozivaju sve strane da odmah i bez prethodnih uvjeta nastave pregovore o budućem ustavnom uređenju u okviru ove konferencije. Sve uključene strane moraju u tim pregovorima sudjelovati s iskrenom željom da se osigura mir i uz poštivanje interesa drugih strana.
Pregovorima će također morati biti obuhvaćena sljedeća rješenja:

a) stvaran i trajan završetak sukoba u cijeloj BiH i povratak teritorija zauzetili silom;

b) prestanak svakog vanjskog miješanja, bilo ljudstvom ili materijalnom pomoći, u sadašnji sukob;

c) grupiranje teškog naoružanja pod međunarodnom kontrolom;

d) demilitarizacija većih gradova i nadzor međunarodnih promatrača nad tim;

e) uspostava centara za izbjeglice i za pomoć za one građane BiH kojima su domovi razoreni ili su iz njih protjerani, sve dok im ne bude omogućen povratak;

f) proširenje humanitare pomoći na sva područja BiH gdje je ona potrebna uz suradnju lokalnih organa;

g) pod okriljem UN, a na temelju odluke Vijeća sigurosti UN mogle bi biti osnovane međunarodne snage za očuvanje mira s ciljem da održavaju prekid vatre, nadziru pokrete vojske i poduzimaju druge mjere za jačanje povjerenja.

Kada strane u sukobu budu pripravne da na ovim temeljima postignu sporazum, međunarodna će im zajednica pomoći u opsežnom programu obnove kako bi riješili humanitarne potrebe i obnovili gospodarske aktivnosti. Tijekom sastanka s državnim ministrom u Foreign Officeu Douglasom Hoggom, gospoda Karadžić i Koljević, kao predstavnici bosanskih Srba, naznačili su svoju suglasnost sa sljedećim:

a) da će bosanski Srbi u toku od 96 sati obavijestiti UN o položajima svog teškog oružja koje će biti grupirano oko gradova Sarajeva, Bihaća, Goražda i Jajca, pri čemu će to skupljanje biti dovršeno u roku od 7 dana. Nakon toga teško će oružje biti stavljeno pod stalni nadzor promatrača UN. Predstavnici bosanskih Srba će očekivati da vlasti BiH poduzmu recipročnu akciju, no to ne postavljaju kao preduvjet za svoje djelovanje koje će biti jednostrano. Predstavnici bosanskih Srba nadalje se obvezuju da će odmah poduzeti da njihovo teško naoružanje ne bude prvo korišteno.

b) Predstavnici bosanskih Srba prhvatili su da će u budućim pregovorima između tri strane u sukobu u BiH oni pristati na povlačenje sa znatnog dijela teritorija kojeg sada kontroliraju njihove snage.

 

U Londonu,
27.08.1992. godine

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close