-TopSLIDEVisoko

Informacija o bezbjednosti na podruju općine Visoko za 2015.g.

36. sjednica Općinskog vijeća Visoko održat će se 27.02.2016. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati,

Na dnevnom redu će se naći i Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta i javnog reda i mira u 2015. godini, sa posebnim osvrtom na maloljetničku delikvenciju, narkomaniju, nelegalno odlaganje otpada, šumsku krađu i bezbjednost saobraćaja

 

I N F O R M A C I J A

o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko za 2015. godinu.

Policijska stanica Visoko organizacijski pripada MUP-u ZE-DO kantona, a geografski gledano pokriva područje Općine Visoko čija je površina 232 kvadratna kilometra. Na tom području  po preliminarnim rezultatima popisa stanovništva za 2013. godinu živi  41352  stanovnika. Od toga broja je u gradskom području  nastanjeno oko 35 % a u vangradskom 65% stanovništva. Općina Visoko graniči sa općinana Kiseljak, Busovača, Kakanj, Vareš, Breza, Ilijaš i Ilidža, odnosno sa Sarajvskim i Srednjobosanskim kantonom.

Na području koje pokriva PS Visoko nalazi se ukupno 262 kilometara puteva od čega  14 kilometara autoputa A-1, dok ostali dio otpada na regionalne, lokalne i nekatergorisane puteve. Izuzimajući trasu autoputa koja prolazi kroz područje općine Visoko, ostale putne komunikacije su uglavnom u lošijem stanju zbog postojanja udarnih rupa i oštečenog kolovoznog zastora. Takođe je potrebno naglasiti i nedostatak i dotrajalost vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije.

Kroz područje općine Visoko prolazi željeznička pruga  koja povezuje Sarajevo sa Zenicom i dalje.

Na području općine Visoko postoji određen broj  industrijskih  i privrednih objekata i postrojenja od kojih je potrebno izdvojiti “Pogon Elektroprenosa” u B.Mahali,   IGM Visoko, pogoni firme “Prevent” u Visokom i Goruši, Asfaltgranja , “Brovis” u B.Mahali,  “VISPAK” , “Kent-Elit” ,”RAMPART” , Industriska zona Ozrakovići  te niz privatnih firmi i preduzeća.

Isto tako postoji određen broj firmi i preduzeća koja se gase i dolazi do otpuštanja radnika što utiče na izražavanje nezadovoljstva  kod građana i predstavlja jedan od mogućih uzroka incidentnih situacija i protesta bivših uposlenika KTK Visoko i Velepromet Visoko.

Na području općine postoje  dvije srednje škole i šest osnovnih te dvije područne osnovne škole, Medresa u Gračanici, Franjevačka gimnazija u Visokom te škola za osnovno muzičko obrazovanje u Visokom. Prema našim podacima navedene škole  pohađa oko 6000 učenika. Takođe je važno napomenuti postojanje pošte u Visokom i Moštru, Dom Zdravlja u Visokom, ambulante u Moštru, Gračanici i Bucima.

Na području općine Visoko postoji i radi više desetina raznih udruženja građana, međutim sa aspekta bezbjednosti spomenuli bi “Lovačko društvo Srndač” koje broji 341 članova koji posjeduju lovačko oružje.

 

U gradu Visoko trenutno postoje dvije sportske dvorane gdje se u istima održavju razne manifestacije i to KSC “Mladost” i dvorana u sastavu Franjevačke Gimnazije u kojima se odigravaju rukometne i košarkaške utakmice. Takođe postoji 8 sportskih sala i šesnaest nogometnih stadiona na kojima se odigravaju nogometne utakmice druge lige Federacije, i općinske lige.

Na području općine Visoko egzistira 74 sportska kluba i više škola fudbala.

Na području općine se nalazi 8 banaka, 7 većih trgovinskih centara, 43 sportske kladionice, 10 benzinskih pumpi, 61 vjerski objekat.

 

Tokom cijele godine održava se veliki broj kulturno zabavnih manifestacija koje obezbjeđuju službenici policije a  krajem mjeseca jula i početkom augusta, u Visokom se održavaju dani kulture, sporta i trgovine, “Visočko ljeto”  na kojima u toku svakog dana bude prisutno između 10.000-15.000  posjetilaca.

Takođe je od značaja naglasiti i dolazak večeg broja turista koji posjećuju Arheološki park “Bosanske piramide” gdje i tom prilikom službenici policije djeluju u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Na području PS Visoko nalazi se više od 200 javnih objekata. Od ovog broja je tri diskoteke i disko kluba  u kojima se u dane vikenda povremeno održava muzika uživo.

Navedeni objekti često rade prekovremeno ne poštivajući Odluku o radnom vremenu, gdje su službenici policije primorani da djeluju u okviru svojih nadležnosti,  sačinjavaju službene zabilješke koje se dostavljaju nadležnim inspekcijskim službama.

Takođe na području općine postoji  12 otpada sekundarnih sirovina od kojih većina  ne posjeduje odobrenja za rad. Svi otpadi su evidentirani i o tome su obaviješteni nadležni općinski i kantonalni organi radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove naadležnosti. Napominjemo da veliki dio ukradenih metalnih predmeta  završava na tim otpadima i da ih je veoma teško iskontrolisati.

Na poslovima i zadacima održavanja bezbjednosti ukupno radi 58 službenika policije od koji je njih 13 u krim. policiji a posmatrajući u odnosu na predviđenu sistematizaciju radnih mjesta u ovoj PS nedostaju 20 policijska službenika odnosno skoro 1/3 predviđenih polijskih službenika što u velikoj mjeri otežava rad i obavljanje svih poslova i zadataka policije.

Shodno svim poslovima i zadacima koje obavljaju policijski službenici ove PS dostavljamo Vam analizu po određenim oblastima kako slijedi:

 

 

 

 1. KRIMINALITET

 

U toku 2015. godine na području koje pokriva PS Visoko, ukupno je prijavljeno 331 krivičnih djela, od čega je nadležnom Kantonalnom tužilaštvu podnešen 293 izvještaj. Od navedenih krivičnih djela po poznatom izvršiocu je izvršeno 37, dok je po nepoznatom izvršiocu izvršeno 294 krivično djelo. Od ukupnog broja krivičnih djela  počinjenih od strane NN izvršioca, naknadno je rasvijetljeno 171 . Ukupan procenat otkrivenosti krivičnih djela  iznosi 62,84%, dok procenat otkrivenosti po NN izvršiocu iznosi 58,16%.

Zbog počinjenih krivičnih djela prijavljena su 297 lica od čega je 14 maloljetnih lica i 62 povratnika u izvršenju krivičnih djela.

Analizirajući stanje kriminaliteta u dole prikazanim tabelarnim i grafičkim pregledima izvršenih krivičnih djela i njihove  strukture,  sa uporednim podacima za 2014 i 2015 godinu, vidljivo je da se ukupan  broj evidentiranih krivičnih djela na području PS Visoko smanjio  u  odnosu na 2014. godinu za  3,49 % .

 

U 2015. godini je došlo do određenog povečanja broja krivičnih djela usmjerenih protiv krivičnih djela predviđenih Krivičnim zakonom BIH i FBIH i to :

 • krivičnih djela utvrđenih Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,
 • protiv slobode prava čovjeka i građanina,
 • krivična djela protiv zdravlja ljudi,
 • krivična djela protiv okoliša, poljoprivrede i privrednih dobara
 • krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine
 • krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja,

 

Do smanjenja krivičnih djela u odnosu na 2015. godinu  došlo je u sljedećim oblastima

 • krivična djela protiv života i tijela,
 • krivična djela protiv spolne slobode i morala
 • krivičnih djela protiv braka, porodice i omladine
 • krivična djela protiv imovine,
 • krivična djela protiv javnog reda i mira i pravnog poretka,
 • krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa,

 

 • U oblastima krivičnih djela iz oblasti carina KZ BIH ( član 205 krivotvorenje novca ), krivičnih djela protiv pravosuđa, stanje je isto kao i u toku 2014. godine.

Izvršenom analizom godišnjeg izvještaja utvrđeno je da je broj slučajeva u kojima se kao izvršioci krivičnih djela pojavljuju maloljetnici povećao  u odnosu na 2014. godinu sa 11 na 14 maloljetnika u 2015. godini. Također je evidentno smanjenje  broja povratnika u izvršenju krivičnih djela sa 141 u 2014. godini na 62 povratnika u 2015. godini.

 

 

Tabelarni prikaz stanja kriminaliteta sa uporednim podacima 2013, 2014 i 2015. godina

 

PERIOD201320142015
Ukupno krivičnih djela
318343331
Podneseno izvještaja301316293
Podneseno izvještaja po poznatom (izaziti i u %)32

(10,06%)

62

(18,07%)

37

(11,18%)

Podneseno izvještaja po nepoznatom (izraziti i u %)286

(89,94 %)

281

(81,93 %)

294

(88,82 %)

 

Naknadno rasvjetljeno po nepoznatom (izraziti i u %)

 

152

(53,86 %)

163

(58,00 %)

171

(58,16 %)

Ukupna otkrivenost

(izraziti u %)

184

(57,86%)

225

(62,68%)

208

(62,84%)

Ukupno prijavljeno lica274293277
Prijavljeno maloljetnika111114
Prijavljeno povratnika13214162

 

Grafički prikaz stanja kriminaliteta sa uporednim podacima 2013, 2014 i 2015. godina

 

 

 

 

 

 

 • Osvrt na stanje općeg kriminaliteta u toku 2015. godine

 

Izvršenom analizom krivičnih djela iz oblasti općeg kriminaliteta  u toku 2015. godine može se zaključiti da je došlo do određenog smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine što se može dovesti u vezu sa poduzimanjem pojačanih mjera i radnji policijskih službenika ove PS na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela kao i opadanja cijena sekundarnih sirovina na tržištu.

S obzirom da je u toku 2015. godine evidentiran  problem koji se odnosi na povećanje slučajeva izvršenja krivičnih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, policijski službenici ove  PS su pojačali operativne aktivnosti na identificiranju i hapšenju lica koja se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelima. S tim u vezi, u protekloj godini slobode je lišeno 13 lica koja su se dovodila u vezu sa gore navedenim djelima prilikom čije obrade je rasvijetljeno više krivičnih djela izazivanja opće opasnosti, ubistva, ubistva u pokušaju, nasilničkog ponašanja, razbojništva, nanošenja teških i lahkih tjelesnih povreda.

U vezi sa navedenim krivičnim djelima raspisana je operativna potraga za jednim licem koje se dovodi u vezu sa gore navedenim krivičnim djelima koja potraga je još uvijek aktuelna te se u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a ZDK, poduzimaju planske mjere i radnje na njegovom lociranju i lišenju slobode.

 

Ponovo naglašavamo činjenicu da nepostojanje video nadzora ključnih tačaka na javnim mjestima, trgovima, ulicama ili saobraćajnicama posebno otežava rad policijskim službenicima na otkrivanju ovih krivičnih djela i njihovih izvršilaca.

 

 • Osvrt na stanje kriminaliteta po pitanju zloupotrebe opojnih droga-

 

U toku 2015. godine na području ove PS evidentirano je  provođenje posebnih istražnih radnji ( Nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija te tajno praćenje i tehničko snimanje lica i predmeta) kojim povodom je lišeno slobode ukupno 15 lica te je izvršen pretres 35 lokacija ( stambeno poslovni prostori, pomoćne prostorije, dvorišta i vozila) kojom prilikom je zaplijenjena značajna količina opojne droge, sredstava za razvagivanje, oružja i municije, te predmeta koji potiču iz drugih krivičnih djela.

 

S tim u vezi u toku 2015. godine PS Visoko je Kantonalnom tužilaštvu Zenica dostavila ukupno 15 izvještaja protiv 19 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz člana 238 KZ FBIH ( Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga ) te člana 239 KZ FBIH ( Posjedovanje i omogučavanje uživanja opojnih droga ).

 

U toku 2015. godine na području ove PS izvršena je  zapljena 136,94 grama opojne droge marihuana, 118,83 grama opojne droge amfetamin ( speed)  te  je  pronađeno 55 stabljika biljke Canabis sativa ( marihuana) i 11 komada tableta opojne droge extazy.

Takođe je važno napomenuti da su policijski službenici PS Visoko u 2015.godini nastavili sa predavanjima iz oblasti zloupotrebe narkotičkih sredstava kao i vršenja priprema za edukaciju mladih iz oblasti vršnjačkog nasilja.

 

 • Osvrt na stanje maloljetničke delikvencije u toku 2015. godine.

 

Kako smo već naveli u toku 2015. godine na području PS Visoko u izvršenju krivičnih djela evidentirano je ukupno 14 maloljetnih lica  muškog spola,  što iznosi 5,54 %  od ukupnog broja prijavljenih lica te je u odnosu na 2014 godinu došlo do povećanja broja maloljetnika u izvršenju krivičnih djela.

Najčešći oblici krivičnih djela u kojima se maloljetnici pojavljuju kao izvršioci su krivična djela protiv imovine.

 

U skoro svim pojavnim oblicima kriminaliteta u kojima se pojavljuju maloljetnici se u izvršenju krivičnih djela pojavljuju u grupi od 2 ili više punoljetnih lica koji ih često regrutuju putem druženja  na ulici, ugostiteljskim objektima ili drugim javnim mjestima. Motivi koje ispoljavaju malodobna lica prilikom vršenja krivičnih djela se više  odnose na njihove potrebe za dokazivanjem i priznanjem u društvu u kojem se kreću nego za pribavljanjem imovinske koristi.

 

Zakonska regulativa koju policijski službenici primjenjuju prilikom obrade maloljetnih lica na poseban način tretira odnos prema maloljetnicima obzirom da se mora vodi računa o uzrastu, psihofizičkim sposobnostima i okolnostima pod kojima se maloljetnih dovodi u izvršenje krivičnog djela. S tim u vezi, bez izuzetka, svakoj obradi maloljetnika je prisutan službenik nadležnog centra za socijalni rad ili roditelj odnosno staratelj.

 

Kao način borbe protiv povećanja maloljetničke delikvencije u ukupnom kriminalitetu pored klasičnih represivnih metoda koje se primjenjuju u radu policijskih službenika u velikoj mjeri se provode i određene preventivne mjere koje imaju za cilj spriječavanje maloljetničke delikvencije. Ove preventivne mjere  se odnose na realizaciju više  projekata rada policije u zajednici kojeg karakteriše preventivni i proaktivni rad policije, otvorenu komunikaciju sa građanima u prijektima ” Policajac u školi”, ” Dani otvorenih vrata”, ” Forum o bezbjednosti građana” te medijske kampanje koje se odnose na oblasti upoznavanja građanstva sa propisima iz oblasti saobraćaja, nasilja u porodici, zlupotrebe opojnih droga i slično.

 

Također, svakodnevno se nastoji  ojačati saradnja sa drugim državnim organima i institucijama, sportskim udruženjima, udruženjima građana i drugim licima koja mogu bitno utjecati na  preventivno djelovanje  prema maloljetnim licima.

 

 

 • Osvrt na stanje kriminaliteta po pitanju krivičnih djela šumske krađe

 

Policijska stanica Visoko po zavedenoj akciji “ŠUMA” u toku 2015. godine Kantonalnom tužilaštvu Zenica dostavila 39 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu iz člana 316. KZ F BiH /Šumska kradja/, u kojima je kao izvršioci navedenog krivičnog djela prijavljeno 52 lica.

Prilikom vršenja krim obrade nad izvršiocima ovog krivičnog djela od istih su privremeno oduzimana sredstva izvršenja i to sjekire, motorne pile te vozila.

Ujedno vas obavještavamo da su službenici krim policije ove PS u 63 slučaja postupili po dostavljenim Nalozima KT Zenica, a koji se odnose na krivično djelo iz člana 316. KZ F BiH /Šumska kradja/.

 

 

 

 1. JAVNI RED I MIR

 

Vršeći preventivne i represivne mjere, radnje i aktivnosti u obezbjeđenju efikasnijeg izvršavanja odredbi Zakona o javnom redu i miru i općinske Odluke o javnom redu i miru službenici policije  su radili na  sprječavanju i suzbijanju radnji i ponašanja kojima se povrijeđuju norme pomenutih propisa. U cilju obezbjeđenja povoljne bezbjedonosne situacije na području općine Visoko, tokom 2015. godine službenici PS radili su poslove i zadatke zaštite života, lične i imovinske sigurnosti građana, održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, obezbjeđivanju javnih manifestacija i skupova kao i drugih poslova iz ove oblasti gdje se jedan dio poslova koji se odnosi na narušavanje JRiM može prikazati tabelarno kako slijedi:

 

 

PERIOD20152014
Ukupno
271256
Prekršaji po Zakonu o JRM-u262246
Svađa, vika, nepristojno ponašanje2437
Tuča94109
Naročito drsko ponašanje9775
Omalovažavanje OSL-a1413
Prosijačenje226
Prekršaji prema Općinskoj odluci o JRM-u810

 

 

 

1.1. ANALIZA NAVEDENIH POKAZATELJA ZA VREMESNKI  PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2015. KOJE SU POSTIGLI POLICIJSKI SLUŽBENICI OVE PS A POREDEĆI SA POKAZATELJIMA ZA ISTI VREMENSKIM PERIOD 2013.GODINE.

 

 • u vremenskom periodu Januar-Decembar 2015. godine ukupno se dogodilo 271 narušavanja javnog reda i mira  dok se za isti vremenski period u 2014.godini dogodilo 256 narušavanja javnog reda i mira. Analizirajući navedeno stanje može se istaći da je došlo do blagog povečanja narušavanja javnog reda i mira, i to sa aspekta broja počinjenih prekrašaja prosjačenja gdje su počinioci navdenih prekršaja sankcionisani, što ne predstavlja negativan trend kada se posmatra bezbjednost građana u odnosu na 2014.godinu, Takođe od ukupnog broja počinjenih prekršaja narušenog javnog reda i mira 271 prekršaja odnosi se na prekršaje iz obasti JRiM  dok se 8 prekršaja odnosi na prekršaje iz drugih zakonskih propisa kojima se reguliše javni red i mir (općinska odluka o JRM-u),

 

Najčešća mjesta narušavanja javnog reda i mira su ulice i trgovi  kao i mjesta u blizini ugostiteljskih objekata i u samim ugostiteljskim objektima a najčešći uzrok narušavanja je alkoholisanost lica koja učestvuju u tome.

S obzirom na navedeno, službenici policije su vršeći obilazak ugostiteljskih objekata stupali  u kontaktu sa vlasnicima istih te  skretatli pažnju i upozoravali na pridržavanje i poštivanje propisanog radnog vremena, kao i zakonskoj obavezi pridržavanja i zabrane točenja alkoholnog pića pijanim gostima, a posebno maloljetnim licima. U svim slučajevima, kada su službenici policije zapazili da ugostiteljski objekti rade van propisanog radnog vremena, sačinjavane su službene zabilješke i informacije koje su dostavljene nadležnim Općinskim i Kantonalnim organima, gdje su isti protiv vlasnika objekata preduzimali zakonom predviđene mjere.

Jedan od uzroka narušavanja javnog reda i mira je i prekovremen rad ugostiteljskih objekata  koji rade po odobrenju općinskih službi i u kojima se pušta glasna muzika koja remeti noćni odmor građana.

 

Na području općine Visoko a posebno u ljetnim danima održan je veliki broj javnih skupova, kulturnog i sportskog karaktera i vjerskog karaktera, a posebno treba naglasiti  tradicionalni vašar „Visočko ljeto“ na kojima u vrijeme manifestacije  prisustvuje svakodnevno više hiljada građana .

Policijski službenici ove PS su izvršili obezbjeđenje  velikog broja kulturnih manifestacija ( teferiča, koncerata, priredbi i sl.) zatim sportskih gdje je potrebno naglasiti obezbjeđenja nogometnih utakmica općinske i Prve lige Federacije, turnira, rukometnih utakmica, košarkaških utakmica i td.

Tokom protekle godine izvršeno je obezbjeđenje vjerskih manifestacija, tokom mjeseca ramazana je vršeno operativno pokrivanje đamija u vrijeme klanjanja teravih namaza ,obezbjeđivane su manifestacije koje su se održavale u crkvi Svetog Prokopija u ul. Mule Hodžića te Samostanu.

Takođe je važno je napomenuti da su policijski službenici ove PS prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka pružili veliki broja asistencija Domu zdravlja Visoko prilikom smještaja duševnih bolesnika u Kantonalnu bolnicu Zenica.

 

U toku 2015. godine službenici ove PS su protiv šest  lica podnijeli Zahtjev za izricanje zaštitne mjere „Zabrana  prilaska žrtvi nasilja“ ili „Udaljenje iz kuće ili stana“  zbog počinjenog nasilja u porodici.

Jedan broj lica je smješten u sigurnu kuću u saradnji sa Centrom za socijalni rad .

Važno je napomenuti da se u ovim narušavanjima pojavljuju i maloljetna lica, pretežno u školama i u blizini škola, tako da se u rješavanje ove problematike pored RPZ policajaca,  aktivno uključuju i škole i Centar za socijalni rad.

Upućeno je 88 službenih zabilješki Centru za socijalni rad a koje se tići rada po nasilju u porodici, prosjačenja, maloljetničkoj delikvenciji i dr. sa kojim je saradnja na visokom nivou.

U navedenom vremenskom periodu policijski službenici PS Visoko su izvršavajući redovne poslove i zadatke poduzeli sljedeće operativne akatzivnost i to: oduzeli  483 prerdmeta od lica, izvršili redovnih osigurnja 1095, izvršili vandrednih osiguranja 165, izvršili provjera na zahtje sudova i tužilaštva 900.

 

Takođe u 2015. godini ova PS je prilikom  izvršavanja redovnih poslova i zadataka, ostvarila dobru saradnju sa predstavnicima Civilne zaštite  općine Visoko, koja se ogledalu u uklanjanju pronađenih NUS-a.

 

Od strane ove PS provođene su i aktivnosti na zavedenoj akciji “EKO” gdje su službenici policije izvršili obilazak svih divljih deponija, fotografisali ih i sačinili službene zabilješke te je prosljeđena  informacija nadležnim općinskim i kantonalnim organima. Takođe se radilo na identifikaciji lica koja vrše  odlaganje nelegalnog otpada i podaci su dostavljani nadležnim inspekcijskim službama koje su se aktivno uključivale po ovome pitanju

 

 

Prosjaćenje:

 

Na području općine Visoko kontinuirano se provodi akcija na sprečavanju pojedinačnog i organizovanog prosjačenja na ulicama i drugim javnim mjestima.

U 2015.godini od strane ove PS pruženo je više od 100 asistencija i usluga Federalnim, kantonalnim inspekcijama u području rada iz njihove nadležnosti.

 

 

              3.SAOBRAĆAJ

 

Na području koje pokriva PS Visoko već smo naveli da se nalazi ukupno 262 kilometara puteva od čega  14 kilometara autoputa A-1, 26 kilometara regionalnih puteva u pravcu Kaknja, Kiseljaka i Ilijaša, 93 kilometara lokalnih, 20 kilometara  ulica u gradu i 109 kilometara nekategorisanih puteva.

U skladu sa Akcionim planom MUP-a ZE-DO kantona i Planom rada PS Visoko u 2015. godini, ovlaštena službena lica PS Visoko su uskladili svoje planske aktivnosti preventivnog i represivnog djelovanja u cilju sprečavanja i sankcionisanja počinilaca  prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, preventivno djelovali na prekršaje koji su uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda a sve u skladu sa Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u FBiH i drugim zakonski propisima u cilju stvaranja što veće bezbjednosti za sve učesnike u saobraćaju.

Shodno gore navedenom važno je istaći da je na području općine Visoko registrovano 12800 vozila, koje opslužuju tri tehnička pregleda, kao i činjenica da postoje registrovana  63 taxi vozila kao i drugih vozila koja su u tranzitu, što predstavlja izuzetno veliki broj učesnika u saobraćaju kada su u pitanju p.m.v.

Posebno je važno napomenuti da su ulice Branilaca, Gornje Rosulje Kralja Tvrtka i Mule Hodžića sastavni dio regionalnih puteva  koje su svakodnevno optrečenje prolaskom velikog broja vozila koja su u tranzitu kroz gradsko područje.

 

U ovoj informaciji dostavljamo Vam tabelarni prikaz sa uporerdnim podacima za 2014 i 2015. godinu.

 

 1. TABELARNI PREGLED

 

PERIOD20152014
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda480476
Broj poginulih lica41
Broj povrijeđenih licateže2225
lakše129127
Broj kontrolisanih vozila i vozača1873613915
Broj kontrolisanih putnika6001120
Broj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.828
Broj izdatih prekršajnih naloga77125773
Zatečeno vozača pod dejstvom alkohola464308
Zatečeno vozača bez vozačkog ispita276185
Zatečeno vozača sa izrečenom zaštitnom mjerom00
Zetečeno vozila bez važeče registracije410290
Zatečeno nepropisno parkiranih vozila (mirujući saobraćaj)14081796
Prekoračenje brzine25051346

 

 

 

 

1.1. ANALIZA NAVEDENIH POKAZATELJA ZA VREMESNKI  PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2015. KOJE SU POSTIGLI POLICIJSKI SLUŽBENICI OVE PS A POREDEĆI SA POKAZATELJIMA ZA ISTI VREMENSKIM PERIOD 2014.GODINE.

 

 • u vremenskom periodu Januar-Decembar 2015. godine ukupno se dogodilo 480 saobraćajnih nezgoda dok se za isti vremenski period u 2014.godini dogodila 476 saobraćajna nazgoda, što je vidljivo da je broj saobrčajnih nezgoda ostao na istom nivou. Iz  tabelarnog prikaza vidljivo je povečanje broja kontrolisanih vozila i vozača u poređenju sa 2014. godinom za 34,64 %. Takođe je vidljiv iskorak u broju sankcionisanih vozča, na osnovu broja izdatih prekršajnih naloga koji iznosi 33,58%.

Prilikom kontrola zatečeno je 464 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Izdata su 276 prekršajna naloga zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita, vožnja bez važeće registracije 410 prekršajnih naloga i za prekoračenje brzine kretanja vozila izdato je 2505 prekršajnih naloga.

Važno je napomenuti da su službenici policije radeći po mirujućem saobraćaju u 2015. godini, zbog pogrešnog parkiranja, sankcionisali 1408  vozača.

 

Analizirajući gore navedene pokazatelje evidentno je da je stanje bezbjednosti saobraćaja poboljšano u 2015.godini u odnosu na 2014.godinu a rezultat toga je preventivno i represivno djelovanje policijskih službenika ove PS koje se ogleda u raznim vidovima obavještavanja građana putem sredstava javnog informisanja o poduzimanju raznih akcija pojačane kontrole na našem području kao vidu preventivnog djelovanja a kao vid represivnog djelovanja predstavlja sankcionisanje počinioca prekršaja iz oblasti ZOOBS-a i drugih zakona i zakonskih propisa.

Tako možemo reči da se od strane ove PS  kontinuirano u toku 2015.godine zavođene akcije kontrole prekoračenja brzine vozilom kojom prilikom su korišteni ručni radar XR, mobilni radar “Traffipatrol XRD” i vozilo koje u sebi ima ugrađen uređaj za snimanje brzine i kretanja vozila tzv. “Presretaći”, vožnje bez važeće registracije, vožnja bez položenog važečeg

 

 

ispita i vožnja pod dejstvom alkohola kao i druge akcije kojom prilikom su sankcionisani počinioci navedenih prekršaja.

U narednom vremenskom periodu takođe će policijski službenici zavoditi gore navedene akcije a sve u cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju a naročito kontrolu brzine i kretanja vozila u mjestu Buci, Dobrinja, Čekrekčije, Gračanica, ulice Gornje Rosulje i Mule Hodžića, općina Visoko, gdje će tom  koristiti  mobilni radar traffipatrol XRD i vozilo koje ima u sebi ugrađen uređaj za snimanje u cilju veće bezbjednosti pješaka i đaka koji pohađaju nastavu u osnovnim školama koje se nalaze u navedenim mjestima.

Takođe kada se govori o bezbjednosti saobraćaja i uzrocima nastanka saobraćajnih nezgoda pomenuli bi niz objektivnih faktora koji utiču na ukupno stanje u ovoj oblasti kao što su loše stanje putne mreže koja se ogleda u oštečenju kolovoza u vidu udarnih rupa, zapušenost ovodnih kanala i  rigola, o čemu su policijski službenici sačinjavali informacije, koje su dostavljane nadležnim općinskim i kantonalnim službama u cilju otklanjanja navedenih nedostataka kako bi se dodatno poboljšala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju što će policijski službenici i dalje raditi.

Na bezbjednost saobraćaja u općini Visoko takođe utiče i problem tzv. “Mirujući saobraćaj” največim dijelom užeg gradskog područja i mjesta Moštre, općina Visoko.

Analizom je utvrđeno da se u užem gradskom području i području mjesta Moštre, općina Visoko nalaze samo dva parking prostora i to u ulici Branilaca, općina Visoko tj. parking prostor u neposrednoj blizini “JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko”  parking prostor u neposrednoj blizini Vatrogasni dom Visoko koji broje manji broj parking mjesta za p.m.v. i parking prostor u neposrednoj blizini Gradska groblja Visoko, kao i jedan parking prostor u mjestu Moštre, općina Visoko u neposrednoj blizini firme “IGM”.

Shodno navedenom u cilju poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju bilo bi potrebno izgraditi parking prostor adekvatan potrebama učesnika u saobraćaju. Samom izgradnjom parking prostora bi se ujedno izbjeglo  nezadovljstvo građana zbog nepropisno parkiranih vozila čija djeca pohađaju školsku razrednu nastavu u osnovnim školama jer bi se smanjio broj parkiranih p.m.v. po trotaorima, u raskrsnicama i drugim površinama u blizini škola, te na taj način povećala bi se ujedno i sigurnost pješaka a naročito đaka. Takođe bih bilo smanjeno nezadovoljstvo sankcionisanih počinioca prekršaja iz oblasti tzv “Mirujući saobraćaj” iz razloga nepostojanja dovoljnog broja parking mjesta.

 

 

 

 

 

 

 

                                      AKTIVNOSTI POLICIJE  2015.GODINE

 

VIII OPERATIVNE AKTIVNOSTI
Broj privedenih lica157

 

Broj sprovedenih lica13
Broj zadržanih lica

 

157

 

Broj pozvanih lica480
Broj legitimisanih lica600
Broj izvršenih uviđaja778
Broj izvršenih pretresa lica20
Broj izvršenih pretresa stanova41
Broj izvršenih pretresa drugih prostorija13
Broj izvršenih pretresa motornih vozila12
Broj oduzetih predmeta438
Broj uhavčernih lica po potjernici3
Broj pruženih asistencija46
Po ostalim zahtjevima4
Broj izvršenih provjera na zahtjev tužilaštav i sudova900
Broj izvršenih provjera na zahtjev drugih organa49
Broj izvršenih vanrednih osiguranja165
Broj izvršenih redovnih obezbjeđenja1095
Broj održanih javnih skupova80

 

 

                                                            ZAKLJUČAK

Broj krivičnih djela u 2015. godini je smanjen u odnosu na 2014. godinu, ali zbog počinjenih krivičnih djela Izazivanje opće opasnosti upotrebom vatrenog oružja kod građanstva općine Visoko došlo je do osjećaja ugroženosti građana što je dovelo do uticaja na opće stanje bezbjednosti.

. U toku  2015.godine dogodilo se osam slućajeva krivičnog djela Izazivanje opće opasnosti upotrebom vatrenog oružja kojom prilikom su dva lica zadobila lakše tjelesne ozljede a pet lica je zadobilo teške tjelesne ozljede.

Na osnovu gore navedenog od strane MUP-a ZDK i PS Visoko poduzeto je niz operativno taktičkih mjera i radnji kojom prilikom je izvršeno veći broj  pretresa objekata i prostora koje koriste kriminogena lica kao i ugostiteljskih objekata za koje je procjenjeno da se u istom okupljaju kriminogena lica.

Prilikom sprovođenja navedenih mjera i radnji lišeno je slobode veći broj kriminogenih lica, zatim pronađen veći broj predmeta koji potiču iz krivičnih djela kao i narkotičkih sredstava, gdje je tom prilikom protiv navedenih lica podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu KT Zenica.

Kada je u pitanju saobraćaj, evidentna je saobraćajna nekultura vozača. Ona se ogleda u nepoštivanju saobraćajnih propisa (brza vožnja, nepropisno parkiranje vozila, vožnja pod dejstvom alkohola, neregistrovanim vozilma i bez položenog vozačkog ispita i sl.). Akcenat policije će biti na preventivnom ali i represivnom djelovanju a sve u cilju zaštite i bezbjednosti građana od takvih vozača.

Jedan od problema jeste i zauzimanje javnih površina od strane ugostoteljskih objekata, prvenstveno trotoara, čime se onemogučava kretanje pješaka koji moraju silaziti na kolovoz i izlagati se opasnosti.

Izražen je problem nepoštivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata, točenje alkoholnih pića licima koja su pod dejstvom alkohola , prosjačenje i sl.

Kao što je na početku informacije pomenuto, u PS Visoko je izražen problem nedostatka policijskih službenika. Ukupno nedostaju 20 policijskih službenika čiji se nedostatak itekako osjeti i nismo uvijek u mogućnosti pravovremeno intervenisati. Službenici ove PS obezbjeđuju veliki broj javnih skupova i drugih manifestacija često radeći i prekovremeno. Preventivno djelovanje je iz tog razloga uveliko smanjeno.

Bilo bi potrebno da se na području općine Visoko ulože određena sredstva na postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije a to se prvenstveno odnosi na lokalne i regionalne puteve. Takođe bi bilo neophodno da se na ulazima u grad iz pravca Kaknja, Ilijaša i Kiseljaka postave stacionarne kamere koje bi pokrivale te dijelove puta kao i na večim raskrsnicama u gradu i samom centru grada. Rad na ovom projektu je započet i na istom treba istrajati.

Navedene aktivnosti se nastavljaju i u 2016.godini s ciljem poboljšanja opće sigurnosti građana i imovine na podrućju općine Visoko.

 

 

KOMANDIR PS

Samostalni inspektor

Pušina Fahrudin

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close