BiHPolitika

Održana 37. sjednica Vlade Federacije BiH: Zaključci i odluke

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj 37. sjednici, koja je održana u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru. Razlozi su što su tokom primjene ovog zakona, koji je na snazi od 20.8.2015. godine, u konsultacijama i razgovorima sa institucijama, poslodavcima, sindikatima i svima koji su zaduženi za njegovu primjenu i kontrolu, ustanovljene određene životne i pravne situacije koje iziskuju korekcije u cilju njegove bolje implementacije i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta.

Također, cilj je i što bolja, pravičnija i efikasnija zaštita prava radnika, te olakšavanje i ubrzavanje procesa kolektivnog pregovaranja, onemogućavanje eventualne zloupotrebe, radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Federaciji BiH, obezbjeđivanja jednakih uvjeta rada i sprečavanje nerealnih utuživanja po osnovu različito reguliranih prava iz radnog odnosa.

Vlada Federacije BiH je na ovoj sjednici razmatrala Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i formiranla interresornu radnu grupu za izradu teksta izmjena i dopuna ovog zakona.

Federalna vlada je razmatrala i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te zadužila resorno ministarstvo da, u skladu s primjedbama iz jučerašnje rasprave, doradi tekst izmjena i dopuna ovog zakona.

Razmatrajući dvije poslaničke inicijative koje se odnose na hitno donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi i dostavi joj u roku od 30 dana presjek stanja u ovoj oblasti, s brojem uplatnih mjesta i uposlenih, poreznih prihoda i efekata primjene Zakona na Budžet FBiH.

Vlada FBiH dala je saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2016. godinu kojim je predviđena privatizacija šest privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Usvojen je i Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016.-2019. godina.

Podržana je i inicijativa da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta „Dogradnja gradskog vodovoda sistema Općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre” u iznosu do 4.500.000 eura, te podržana inicijativa za obezbjeđenje grant sredstava kod Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u iznosu od oko 10.000.000 američkih dolara za realizaciju Projekta izgradnje istraživačkog instituta „Kralj Salman Bin Abdulaziz” na Univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju.

Federalna vlada prihvatila je informacije o stanju razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća u FBiH, o stanju poduzetničke infrastrukture, o pokretanju procesa certificiranja u općinama i gradovima s ciljem uvođenja povoljnog poslovnog okuženja i poboljšanja privrednog ambijenta, te o analizi stanja u oblasti obrta za period 2010.-2014. godina.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Vlada FBiH jučer je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru. Razlozi su što su tokom primjene ovog zakona, koji je na snazi od 20.8.2015. godine, u konsultacijama i razgovorima sa instucijama, poslodavcima, sindikatima i svima koji su zaduženi za njegovu primjenu i kontrolu, ustanovljene određene životne i pravne situacije koje iziskuju korekcije u cilju njegove bolje implementacije i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta. Također, cilj je i omogućavanje što bolje, pravičnije i efikasnije zaštite prava radnika, te olakšavanje i ubrzavanje procesa kolektivnog pregovaranja, onemogućavanje eventualne zloupotrebe, a sve radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Federaciji BiH, obezbjeđivanja jednakih uvjeta rada i sprječavanje nerealnih utuživanja po osnovu različito reguliranih prava iz radnog odnosa.

Jedna od novina je i odredba koja propisuje da se, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuju odredbe ovog zakona. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu, a pri tom nije uređeno ovim zakonom, primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora.

Uvedeno je rješenje koje vodi ujednačavanju i pojednostavljenju načina obračuna plaća. Dodana je i odredba po kojoj radni učinak na osnovu potreba procesa rada može definisati isključivo poslodavac.

Izmijenjen je i član 78. na način da Vlada FBiH utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.

Ujedno, bruto društveni proizvod je određen kao jedini mjerljivi i relevantan podatak, što je u skladu s principima Evropske unije.

Članovima 9., 10. i 11. smanjen je procenat potreban za dokazivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a cilj je omogućavanje prisustva i davanje prava što većem broju radnika i poslodavaca da, putem svojih sindikata i udruženja, učestvuju u postupku pregovaranja i kreiranja kolektivnih ugovora.

Uvedena je i odredba koja obezbjeđuje da kolektivni ugovor može važiti za teritoriju Federacije BiH samo ako za to postoji opravdani interes FBiH radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u cilju obezbjeđivanja jednakih uvjeta rada.

Izmijenjenom odredbom propisano je da granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova, drugih federalnih institucija i službi, institucija Federacije BiH koje je osnovala FBiH ili vlade kantona, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, javnih preduzeća, privrednih društava s većinskim učešćem državnog kapitala i drugih budžetskih korisnika, zaključuju nadležna ministarstva, odnosno Vlada FBiH i nadležna ministarstva i vlade kantona, s jedne, i reprezentativni sindikati državnih službenika i namještenika, javnih ustanova i preduzeća, privrednih društava s većinskim učešćem državnog kapitala i drugih budžetskih korisnika, s druge strane.

Time se obezbjeđuje učešće Federalne i vlada kantona u postupku pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora.

Jedna od novina je i da će Vlada FBiH svojim aktom utvrditi minimalna prava koja uređuje kolektivni ugovor. To Vladi omogućava da, ukoliko kolektivni ugovori ne bi bili zaključeni u propisanim rokovima, svojom interventnom mjerom obezbijedi neometano i konitunuirano ostvarivanje radničkih prava.

Na novi način je regulisano i korištenje godišnjeg odmora. Naime, godišnji odmor moguće je koristiti u dva dijela, s tim da drugi dio odmora iz prethodne godine treba biti iskorišten najdalje do 31. marta sljedeće godine.

RAZMATRANI NACRTI DVA ZAKONA IZ BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i donijela Rješenje o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna ovog zakona.

Vlada je razmatrala i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te zadužila resorno ministarstvo da, u skladu s primjedbama iz jučerašnje rasprave, doradi tekst izmjena i dopuna ovog zakona.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE ZA IZMJENE
I DOPUNE ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Federalna vlada utvrdila je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, izjašnjenja povodom dvije inicijative koje se odnose na hitno donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koje su podnijeli zastupnik u Skupštini Srednjobosanskog kantona Elvedin Mušanović i vijećnik Općinskog vijeća Kakanj Elmedin Kukić.

Kako je navedeno u prvom izjašnjenju, u FBiH je donesen novi Zakon o igrama na sreću koji je stupio na snagu 2. juna 2015. godine, čijim odredbama su taksativno propisani uvjeti pod kojima se pravnim osobama može oduzeti odobrenje za priređivanje igara na sreću. Osim toga, propisane su i stroge kaznene odredbe za prekršaje u ovoj oblasti, te su detaljnije dorađene i precizirane odredbe o zabrani sudjelovanja maloljetnika u svim igrama na sreću.

Također, pecizirane su i odredbe u vezi sa inspekcijskim nadzorom nad radom priređivača igara na sreću, s ciljem stvaranja pretpostavki za intenziviranje aktivnosti kontrolnih organa na suzbijanju protuzakonitog ponašanja priređivača.

Imajući ovo u vidu, kao i činjenicu da je Zakon donesen nakon dugotrajne procedure, koja je podrazumijevala sveobuhvatnu javnu raspravu, u narednom periodu, odnosno određenom vremenskom intervalu, bit će praćeni efekti primjene Zakona i, nakon toga, utvrđeni potreba i obim predlaganja njegovih izmjena.

U tom kontekstu, prilikom ocjene i eventualnog predlaganja izmjene ovog zakona, Federalno ministarstvo finansija će uzeti u razmatranje dostavljene prijedloge u vezi s propisivanjem veće udaljenosti uplatnih mjesta od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola, kao i međusobnoj udaljenosti pojedinih uplatnih mjesta.

U drugom izjašnjenju je, također, navedeno da su novim Zakonom o igrama na sreću detaljno uređeni prostorni, tehnički, financijski i drugi uvjeti za izdavanje odobrenja i rad priređivača u ovoj oblasti. Federalno ministarstvo finansija će i u ovom slučaju postupiti na isti način i, nakon procedure, uzeti u razmatranje prijedlog dostavljen u drugoj inicijativi.

Donesen je zaključak da Federalno ministarstvo finansija pripremi i Vladi dostavi u roku od 30 dana presjek stanja u ovoj oblasti, s brojem uplatnih mjesta i uposlenih, poreznih prihoda i efekata primjene Zakona na Budžet FBiH.

SAGLASNOST NA PROGRAM RADA AGENCIJE
ZA PRIVATIZACIJU I FINANSIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Federalna vlada dala je saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2016. godinu. Prilikom izrade ovog programa Agencija se rukovodila Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina, Akcionim planom za njenu realizaciju, te Zaključkom Vlade Federacije BiH od 18.6.2015. godine. Naime, prilikom razmatranja Informacije o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, privredna društva su podijeljena u tri kategorije. Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH zadužena je da pripremi Plan privatizacije, s prijedlozima modela i načina privatizacije za osam privrednih društava iz treće kategorije.

U Plan privatizacije preduzeća za 2016. godinu uključeno je šest od osam preduzeća.

To su Bosnalijek d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.

Ovim planom nisu obuhvaćeni Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.

Na osnovu Reformske agende Planom privatizacije za 2016. godinu predviđena je i priprema za prodaju dijela kapitala telekom operatera, odnosno priprema za eventualnu privatizaciju BH Telecoma d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar.

Na jučerašnjoj sjednici usvojen je i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za ovu godinu kojim su predviđeni ukupni prihod i kapitalni primici u iznosu od 7.709.200 KM i ukupni rashod i kapitalni izdaci u istom iznosu.
Agencija za privatizaciju je zadužena da pripremi i Vladi dostavi plan izmjena svih zakonskih rješenja koja se tiču pasivnog podbilansa.

ODLUKA O SREDSTVIMA FONDA SOLIDARNOSTI

Na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada FBiH je jučer donijela Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2016. godinu.

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u Fond solidarnosti će u ovoj godini, biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje bit će uplaćivani na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH.

Ovi doprinosi bit će usmjereni u određenom omjeru, i to 89,8 posto na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i 10,2 posto na račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Procenat izdvajanja za ovu godinu je isti kao za 2015., s početkom primjene od 1.1.2016. godine.

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PROJEKTA „RAZVOJ
INDUSTRIJSKE POLITIKE U FBiH” ZA PERIOD 2016.-2019. GODINA

Vlada FBiH usvojila je Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016.-2019. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da prati i izvještava Federalnu vladu o realizaciji ovog Akcionog plana jedanput godišnje, a po potrebi i češće.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je formirala interresornu Radnu grupu za izradu Akcionog plana koja je sastavljena od predstavnika 11 federalnih ministarstava, te predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Privredne komore Federacije BiH, Saveza samostalnih sindikata BiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

U Akcionom planu definisano je devet prioriteta, 17 mjera i 67 aktivnosti, te je za svaku aktivnost definisan cilj, mjerljivi indikator izvršenja, nosioci, rokovi, kao i institucije odgovorne za provođenje.

O DOGRADNJI VODOVODA U VISOKOM

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju i podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta „Dogradnja gradskog vodovoda sistema Općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre” u iznosu do 4.500.000 eura.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Općina Visoko.

PODRŠKA INICIJATIVI ZA OBEZBJEĐENJE GRANT
SREDSTAVA KOD SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu za obezbjeđenje grant sredstava kod Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u iznosu od 38.000.000 saudijskih rijala (ekvivalent oko 10.000.000 američkih dolara) za realizaciju Projekta izgradnje istraživačkog instituta „Kralj Salman Bin Abdulaziz” na Univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju.

Federalna ministarstva finansija i obrazovanja i nauke su zadužena da, zajedno sa ovim univerzitetetom, koordiniraju aktivnosti na pripremi i obezbijeđenju grant sredstava za realizaciju ovog projekta.

Federalno ministarstvo finansija je obavezano da ovaj Zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure i Vladi Federacije dostavi informaciju i odluku o prihvatanju granta, kao i tekst usaglašenog Memoranduma o razumijevanju sa Saudijskim fondom za razvoj.

Prihvatanjem ovog granta stvaraju se uslovi za izgadnju i opremanje zgrade od pet spratova i garaže ukupne površine oko 6.000 m2, na lokaciji Hrasnička cesta Ilidža, u blizini sadašnjeg kampusa Univerziteta SSST, gdje bi bio smješten i ovaj institut za naučno-istraživački rad iz oblasti medicinskih i kompjuterskih nauka.

O STANJU RAZVIJENOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Federalna vlada prihvatila je informaciju o stanju razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH i zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, zajedno sa ostalim nosiocima razvoja MSP-a u Federaciji BiH, prema Zakonu o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH, prati stanje u ovoj oblasti i nastavi podržavati razvoj malog preduzetništva u Federaciji BiH.

Iz statistički obrađenih podataka vidljivo je da posljednje četiri godine (2011.-2014.) MSP sektor u Federaciji BiH karakterizira pozitivan trend rasta vrijednosti ekonomsko-finansijskih indikatora i poboljšanje efikasnosti poslovanja, mada pojedini indikatori stanja razvijenosti još nisu na nivou iz 2008. godine.

Iz analize MSP sektora po strukturi preduzeća vidljivo je da je najveći broj mikro subjekata (13.188), a najmanji srednje kategoriziranih (1.408). Kad je riječ o broju uposlenih proporcionalnost je obrnuta, pa je najveći broj uposlenih u srednje kategoriziranim subjektima (80.479), dok je najmanje u mikro subjektima (40.151). U ukupnoj strukturi prihoda MSP sektora u 2014. godini, mikro subjekti učestvuju sa 10 posto, mali sa 34, dok srednji subjekti ostvaruju 56 posto ukupnog prihoda.

Analiza konsolidirane dobiti jasno ukazuje na problem poslovne neefikasnosti mikrosubjekata koji u kontinuitetu negativno posluju u periodu 2006.-2014., za razliku od srednjih i, posebno, malih subjekata, koji učestvuju s 53 posto u ukupnoj ostvarenoj neto dobiti u 2014. godini.
Dinamika MSP sektora nije zadovoljavajuća jer je uočljiv negativan trend u broju novoregistriranih subjekata. Analiza po djelatnostima ukazuje na dominaciju trgovine iz perspektive ostvarenog prihoda, neto dobiti i broja zaposlenih.

Veliki potencijal iz perspektive navedenih indikatora predstavljaju propulzivne oblasti područja prerađivačke industrije poput proizvodnje prehrambenih proizvoda, gotovih metalnih proizvoda (osim marina i opreme), proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnje papira i od papira, proizvodnje pića kao i prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja. Evidentan je i potencijal u području građevinarstva.

Ocijenjeno je da budući razvoj MSP sektora zavisi u velikoj mjeri i od institucionalne podrške kroz instrumente efektivnih politika.

Usvojen je i Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH” za 2015. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

INFORMACIJA O STANJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE U FBiH

U informaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koju je jučer usvojila Vlada FBiH, prikazano je trenutno stanje u poduzetničkim inkubatorima, tehnološkim parkovima, poduzetničkim centrima, razvojnim agencijama, klasterima i poduzetničkim zonama u Federaciji BiH.

U FBiH je trenutno aktivno devet poduzetničkih inkubatora s vrlo različitim načinima organiziranja, ali sa istom osnovnom funkcijom, a to je pomoć pri osnivanju novih privrednih subjekata i njihov razvoj u prvim godinama poslovanja. Primijetno je, međutim, da su poduzetnički inkubatori u FBiH u posljednje vrijeme u slabljenju. Nekoliko ih je prestalo s radom, a oni koji još rade sve manje imaju funkciju inkubatora, jer vrlo mali broj poduzetnika napušta inkubator nakon tri do četiri godine rada. Jedan od razloga za ovakvo stanje je i neaktivnost lokalnih vlasti koje ne vode dovoljno računa o poduzetnicima u svom inkubatoru.

Bez obzira na ovakav trend, trenutno postoji inicijativa za formiranje novih poslovnih inkubatora u općinama Bugojno i Ključ.

Kada je riječ o tehnološkim parkovima u FBiH su osnovana četiri i to u Zenici, Mostaru, Tuzli i Sarajevu i u njihovom radu je zabilježen izvjestan napredak. Osim ovoga, u Federaciji BiH postoji šest lokalnih, jedna kantonalna i pet regionalnih razvojnih agencija. Među najaktivnije spada tešanjska razvojna agencija TRA, zatim ZEDA iz Zenice, te Razvojna agencija RAZ Zepče koje svojim angažiranim djelovanjem značajno olakšavaju poslovanje lokalnim poduzetnicima.

Na području Federacije BiH registrirano je i šest klastera od kojih se izdvajaju drvni klaster, klaster plastičara i alatničara, automobilski i klaster turizma, a među posljednjima je formiran klaster jagodičastog voća. Generalno govoreći, klasterizacija u Federaciji BiH je još vrlo slabo razvijena, odnosno mala i srednja poduzeća još nisu prepoznala značaj udruživanja u klastere. Kada je riječ o poduzetničkim zonama, prema raspoloživim podacima u Federaciji BiH postoji nešto manje od 80 ovakvih zona.

Od ovog broja desetak nisu aktivne, dok je kod ostalih zona stepen aktivacije različit i u rasponu je od potpuno aktivnih do onih koje su se tek počele puniti privrednim subjektima. S obzirom na ovakvo stanje poduzetničke infrastrukture Vlada FBiH je jučer zadužila resorno federalno ministarstvo da izradi neophodne akte koji će definirati pojam i vrste poduzetničke infrastrukture, te formiranje registra poduzetničkih zona i poduzetničkih institucija za podršku.

O CERTIFICIRANJU OPĆINA I GRADOVA

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o pokretanju procesa certificiranja u općinama i gradovima na području Federacije BiH s ciljem uvođenja povoljnog poslovnog okuženja i poboljšanja privrednog ambijenta. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je zaduženo da, zajedno sa članovima Mreže za povoljno poslovno okruženje u Federaciji BiH, nastavi aktivnosti na implementaciji ovog procesa, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH da o ovim aktivnostima izvijesti predsjedavajućeg Vijeća i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI OBRTA

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o analizi stanja u oblasti obrta za period 2010.-2014. godina.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je obavezano da predloži novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima i sačini izmjene i dopune Pravilnika o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra i pojednostavi i skrati postupak prijave i odjave obrta.

Također, ovo ministarstvo je zaduženo da kreira i implementira adekvatne centralizovane baze subjekata obrta i MSP-a na nivou Federacije BiH putem web orjentiranih tehnologija i uspostavi sistem koji bi mogao biti distribuiran prema općinama s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja poslovnih subjekata, te dalju nadogradnju za razmjenu podataka između zainteresiranih strana i njihovu efikasniju komunikaciju.

Ovo je nužno kao preduslov za kvalitetnu analizu postojećih resursa i uočavanje aktuelnih trendova, kako bi bilo omogućeno kvalitetnije planiranje i provođenje lokalnih razvojnih politika i unapređenja uslova privređivanja i praćenja njihove realizacije.

ODLUKA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA U MOSTARU

Federalna vlada donijela je odluku o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar – decembar 2016. godine.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine zadužena je da zaključi ugovore o zakupu poslovnog prostora s Federalnim zavodom za mirovinsko i invalidsko osiguranje, za istočno krilo zgrade Hotela Ero Mostar ukupne površine 2.484,60 kvadratnih metara i pripadajućim parking prostorom, po cijeni od 14,40 KM/m2 za smještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalne porezne uprave za odjel Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Ugovor će biti zaključen i za zgradu u ulici Mostarskog bataljona bb, ukupne površine 994,48 m2 i parking prostorom sa četiri mjesta, po cijeni od 13,40 KM/m2 za smještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Također, ugovor će biti zaključen i za zgradu Vakufskog dvora u ulici Fejićeva bb, ukupne površine 662,90 m2 i parking prostorom sa osam mjesta, po cijeni od 12,46 KM/m2 za smještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. U sve cijene uračunat je porez na dodanu vrijednost.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog zakupa su planirana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

O UPISU UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2015/16. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, s predloženim preporukama koje će biti upućene vladama kantona.

Cilj Informacije je praćenje broja upisanih učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola i ukupnog broja učenika u osnovnim i srednjim školama u Federacije BiH i po kantonima, te uporedno prikazivanje prikupljenih podataka u odnosu na četiri prethodne školske godine radi praćenja trenda povećanja, odnosno smanjenja broja učenika u petogodišnjem periodu.

Analizom trenda kretanja broja učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u FBiH od 2011/12. do 2015/16. školske godine, uočeno je blago smanjenje broja učenika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole. U ovom petogodišnjem periodu broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole u Federaciji BiH smanjen je za 302 učenika ili 1,38 posto.

Bitno je navesti da je obuhvat djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja u godini, pred polazak u osnovu školu, potpun u Zeničko-dobojskom i Bosanskopodrinjskom kantonu, a skoro potpun (više od 90 posto) u Tuzlanskom, Kantonu Sarajevo i Kantonu 10. Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu značajno je jer smanjuje inicijalne razlike među učenicima u predznanju i pripremljenosti za osnovnu školu, što doprinosi stvaranju jednakih mogućnosti za postizanje uspjeha u osnovnom obrazovanju za svu djecu. Ukupan broj učenika u osnovnim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine je, također, kontinuirano smanjivan u periodu školska 2011./12. – 2015./16. godina i manji je za 19.705 učenika ili 9,45 posto.

I analiza broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola u FBiH u ovom periodu pokazuje smanjenje u devet kantona i to za 12.573 učenika ili 36,57 posto. Ovako značajno smanjenje rezultat je, prije svega, činjenice da je u školskoj 2011./12. godini došlo do izrazitog povećanja broja učenika prvih razreda srednje škole. Među kantonima koji su uveli devetogodišnje osnovno obrazovanje u školskoj 2004./05. godini, zabilježeno je značajnije smanjenje broja učenika prvih razreda srednje škole u školskoj 2013./14. godini, kada je prva generacija učenika koji su završili osnovnu školu po devetogodišnjem programu upisana u prvi razred srednje škole.

Analizom kretanja ukupnog broja učenika srednjih škola u FBiH u ovom petogodišnjem periodu, utvrđeno je da je broj učenika srednjih škola smanjen za 15,84 posto.

O MOGUĆNOSTI UVOĐENJA OBAVEZNOG
SREDNJOŠKOLSKOG DVOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je „Informaciju o mogućnosti uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja sa dvogodišnjim trajanjem u FBiH” koju će, s predloženim preporukama, uputiti vladama kantona.

U informaciji je navedeno da je u Federaciji BiH, u tri kantona zakonom propisano i uvedeno obavezno srednje obrazovanje s dvogodišnjim trajanjem i to u Kantonu Sarajevo, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Unsko-sanskom kantonu.

Međutim, ni u ovim kantonima obavezno srednje obrazovanje nije zaživjelo u praksi, jer do sada nijedan učenik nije stekao kvalifikaciju kroz ovaj vid obrazovanja. Zakoni nisu popraćeni odgovarajućim podzakonskim aktima, kao ni programima koji bi omogućili obrazovanje, završetak i sticanje kvalifikacije.

Zato je potrebno u što kraćem vremenu donijeti potrebne podzakonske akte i stvoriti realne mogućnosti za učenike da upišu i završe jednu ili dvije godine obaveznog srednjeg obrazovanja.

U taj proces se, osim ministarstava, moraju aktivnije uključiti i srednje škole, poslodavci, kao i institucije koje prate stanja na tržištu rada, kako bi bio obrazovan kadar koji je najneophodniji.

U ostalim kantonima obavezno srednjoškolsko obrazovanje s dvogodišnjim trajanjem nije uvedeno, niti propisano kantonalnim zakonima.
Njihova namjera je da ovaj vid obrazovanja uvede u narednom periodu za što je potrebno ispuniti finansijske uslove.

PRETHODNA SAGLASNOST ZA IZDAVANJE ENERGETSKE
DOZVOLE ZA IZGRADNJU VJETROELEKTRANE KUPRES 1

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole, privrednom društvu Kamen-dent d.o.o. Mostar, za izgradnju vjetroelektrane Kupres 1, instalisane nazivne snage 48 MW (16×3 MW), odobrene snage priključenja 48 MW (16×3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 139,5 GWh, čija je gradnja planirana na lokalitetu sela Ravno-Kozjača na području općine Kupres.

Ministarstvo će pripremiti prijedlog akta i uputiti ga Parlamentu Federacije radi davanja prethodne saglasnosti za izdavanje ove energetske dozvole.

O HARMONIZACIJI PROPISA U OBLASTI
KONTROLE KVALITETA PRI UVOZU I IZVOZU

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o poduzetim aktivnostima na harmoniziranju propisa u oblasti kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je zadužena da analizira finansijske efekte izmjene Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, ukoliko bi navedena naknada iznosila 20 KM po pošiljci i bez uvećanja naknade za 30 posto u slučaju rada inspektora praznikom i neradnim danom.

ZAHTJEV OPĆINI CENTAR ZA KORIŠTENJE „VILE BRAUN”

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog pravobranilaštva u vezi s rješavanjem statusa „Vile Braun” u Sarajevu.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH je zadužena da, uime Vlade Federacije BiH, Općini Centar Sarajevo podnese zahtjev za davanje saglasnosti za korištenje objekta „Vila Braun” s pripadajućim zemljištem u ulici Alipašina broj 45 za potrebe smještaja ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Ranijim zaključkom Vlade FBiH je Federalno pravobranilaštvo zaduženo da obavi pregovore sa Općinom Centar Sarajevo, kao nosiocem prava raspolaganja nad ovim nekretninama, s ciljem rješavanja imovinsko-pravnog statusa objekta i zemljišta, što bi bio osnov za upis vlasništva na navedenom objektu i zemljištu u korist Federacije BiH.

U Informaciji Pravobranilaštva je navedeno da je iz historijata ZK izvatka nekretnina upisanih u ZK uložak 240 KO SP Sarajevo – Mahala LIV utvrđeno je da je u pitanju konfiskovana imovina. Naime, Zakonom o stvarnim pravima propisano je da poljoprivredna i druga zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrada u društvenoj/državnoj svojini ne mogu biti predmet prijenosa, otuđivanja, zamjenjivanja, kao i drugog oblika raspolaganja ako su pribavljena u društveno/državno vlasništvo na osnovu Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije.

Dalje, članom 368. Zakona o stvarnim pravima je propisano da će se odredbe člana 365. ovog zakona primjenjivati do isteka roka za podnošenje zahtjeva za povrat ili naknadu u skladu s propisom kojim će biti uređeno pitanje reprivatizacije, denacionalizacije i restitucije. Dakle, ova nekretnina ne može biti predmet zamjene do donošenja Zakona o restituciji i Zakona o državnoj imovini.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada je, na jučerašnjoj sjednici, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila izjašnjenja o više inicijativa za izmjene i dopune zakona koji se odnose na prava boračke populacije i članova njihovih porodica.

Vlada FBiH je, u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, dala prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik uglja „Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje i vršioca dužnosti direktora privrednog društva „Hidrogradnja” d.d. Sarajevo.

Također, date su prethodne saglasnosti na mjesečne naknade vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva „Igman” d.d. Konjic i predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar.

Federalna vlada usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini.

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o izmjenama i dopunama Statuta ovog federalnog zavoda od 28.12.2015. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH jučer je izmijenila Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj i za člana ovog upravnog odbora imenovala federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljaču.

Također, ministar Vesko Drljača jučer je imenovan za predsjednika Komisije za programe i izvještaje o radu Vlade FBiH.

Vlada FBiH donijela je Rješenje o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata koju čine Ibrahim Ganibegović (predsjednik), Ramiz Dreković, Alija Aljović, Damir Šapina, Stjepan Buconjić, Lejla Čolan, Sanja Mandić, Emir Hodžić, Nihad Šehović i Pero Blažević (članovi).

Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo uime državnog kapitala, zbog isteka četverogodišnjeg mandata, te za imenovanje Ferida Buče, Edina Dilberovića, Nermina Đuguma, Armina Zulkića i Amre Salihović za vršioce ovih dužnosti, na period do najviše tri mjeseca.

Nadzornom odboru Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vlada je dala saglasnosti za donošenje odluka o razrješenju vršilaca dužnosti izvršnih direktora za kapitalne investicije i za snabdijevanje i trgovinu. Saglasnost je data da na ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci, budu imenovani Senad Salkić, odnosno Džemo Borovina.

Vlada FBiH se upoznala sa Izvještajem Nadzornog odbora „Igmana” d.d. Konjic o provođenju postupka za izbor i imenovanje članova Uprave ovog privrednog društva. S tim u vezi, zadužila je Nadzorni odbor da poništi javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave od 3.12.2015. godine. Nadzorni odbor i Uprava „Igmana” zaduženi su da, u roku od tri mjeseca, pristupe izradi prijedloga statuta ovog privrednog društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o radu i Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH. Nadzorni odbor „Igmana” će, nakon toga, raspisati javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close