123. sjednica Vlade F BiH: Odluke i zaključci

Vlada Federacije BiH danas je na 123. sjednici donijela Odluku kojom se 11. juli 2014. godine – Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade FBiH i institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Federacije BiH, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojimapostoji stanarsko pravo u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH, te Odlukom Evropskog suda za ljudska prava.

Predloženim izmjenama i dopunama zakona utvrđuje se pravo na naknadu od Federacije BiH, utvrđenu po prosječnoj cijeni kvadrata stana u Federaciji BiH prema poslednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku objavljenom na dan stupanja na snagu ovog zakona, umanjenu za amortizaciju stana po stopi od jedan posto godišnje.

Izmjenama su regulisane pravne situacije u kojima se ostvaruje pravo na naknadu, odnosno kada se to pravo isključuje nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a u svjetlu implementacije presude Ustavnog suda BiH, odnosno presude Evropskog suda za ljudska prava.

Novim članom 39e određeno je da je nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39 stav 1 Zakona, a koji je napustio stan u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon toga iz istog stambenog fonda ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, sticanjem novog stana raskinut ugovor o otkupu stana u Federaciji BiH, te nema pravo na povrat stana, pravo na upis prava vlasništva nad tim stanom niti pravo na naknadu.

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39 stav 1 Zakona, koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija Bosne i Hercegovine, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od Federacije BiH, utvrđenu po prosječnoj cijeni kvadrata stana u Federaciji BiH prema posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku objavljenom na dan stupanja na snagu ovog zakona, umanjenu za amortizaciju stana po stopi od jedan posto godišnje.

Nosilac stanarskog prava ili njegov bračni drug s kojim živi u braku nakon napuštanja prijeratnog stana koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a koji nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u skladu s članom 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima nakon stupanja na snagu Presude Ustavnog suda BiH, ima pravo na naknadu od Federacije BiH, utvrđenu na način iz stava 2. ovog člana.

Nosilac stanarskog prava ili njegov bračni drug s kojim živi u braku nakon napuštanja prijeratnog stana koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a koji je stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu nema pravo na povrat stana niti pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine.

Stavovima 3 i 4 ovog člana regulisane su pravne situacije u kojima se ostvaruje pravo na naknadu odnosno kada se to pravo isključuje nosiocu stanarskog prava ili njegovom bračnom drugu s kojim živi u braku nakon napuštanja prijeratnog stana koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O GASU U FBiH

Federalna vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine kojim se uređuju strategija, politika i planiranje razvoja gasnog sektora, učesnici u gasnom sektoru, pravila i uslovi za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti i funkcionisanje gasnog sektora, operatori sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas, tržište gasom i regulisanje tržišta.

Prijedlogom se utvrđuju i nadležnosti Regulatorne komisije u gasnom sektoru, energetske dozvole, licence i tehnički propisi, izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, prava i obaveze proizvođača, snabdjevača i kupaca gasa, sigurnost snabdijevanja gasom i mjere u slučaju poremećaja na tržištu gasa, upravni nadzor i inspekcija, te druga pitanja od značaja za gasni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Reguliranje transporta prirodnog gasa, međunarodna trgovina, upravljanje, balansiranje i pomoćne usluge transportnog sistema, nisu predmet ovog zakona.

Osnovni ciljevi ovog zakona su obezbjeđenje kontinuiranog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca prirodnim gasom, uključivanje u međunarodno tržište prirodnim gasom, putem jedinstvenog tržišta prirodnog gasa u BiH, obezbjeđenje usklađenosti tržišta prirodnog gasa BiH i kompatibilnosti sistema prirodnog gasa BiH sa drugim regionalnim i evropskim tržištima i sistemima.

Također, ciljevi su podsticanje održivog razvoja tržišta prirodnog gasa, energijska efikasnost, zaštita okoliša u skladu sa propisima i domaćim i međunarodnim standardima, zaštita interesa korisnika sistema, obezbjeđenje transparentnih i nediskriminatornih tarifa za proizvodnju, distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom, obezbjeđenje pristupa sistemu na nediskriminatoran, transparenatan način koji odražava stvarne troškove, obezbjeđenje da distributivni i transportni sistemi funkcionišu putem subjekata koji su nezavisni po formi, organizaciji i odlučivanju od drugih aktivnosti koje nisu vezane za distribuciju i transport.

Ovim zakonom želi se postići i obezbjeđenje uslova kojim se izvorima biogasa i drugim tipovima gasa iz biomase omogućava nediskriminatoran pristup gasnom sistemu, uz uvažavanje neophodnih zahtjeva kvaliteta, tehničkih propisa i sigurnosnih standarda, obaveza vršenja javne usluge preduzeća za prirodni gas i zaštita prava socijalno ugroženih kupaca.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE, ZAHTJEVE I PREPORUKE

Vlada FBiH danas je prihvatila izjašnjenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vezi sa zahtjevom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama kojim se traži poništenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ovog ministarstva.

U izjašnjenju se kaže da je ovaj zahtjev neprihvatljiv jer je osporavani Pravilnik pripreman u skladu sa smjernicama Vlade Federacije uz uvažavanje zahtjeva o uštedama. Tekst Pravilnika osigurava efikasno izvršenje poslova iz nadležnosti ministarstva uz minimalan broj sistematizovanih radnih mjesta, vodeći računa o trenutno zaposlenim i planiranim budžetskim sredstvima.
Na tekst Pravilnika pozitivna mišljenja dali su federalna ministarstva finansija i pravde i Ured za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, navodi se u izjašnjenju.

Federalna vlada utvrdila je danas izjašnjenje na Inicijativu za ukidanje Federalnog ministarstva kulture i sporta koju je podnio poslanik u Prestavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mato Franjičević.

Inicijativa se smatra neutemeljenom jer Federalno ministarstvo kulture i sporta vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH, koji se odnose na koordinaciju u oblasti kulture, sporta i mladih. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave 18. septembra 2009. godine, djelatnost Federalnog ministarstva kulture i sporta usklađena je s Presudom Ustavnog suda i odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovina. Osim toga, ovo ministarstvo osigurava i izvršenje federalnih zakona i drugih federalnih propisa, kao i međunarodnih ugovora koje je zaključila Federacija BiH, odnosno Bosna i Hercegovina u oblasti kulture, sporta i mladih.

Prilikom obavljanja ovih poslova Federalno ministarstvo kulture i sporta ne ograničava ostvarivanje nadležnosti kantona u oblasti kulture, niti na bilo koji način ulazi u njihovu nadležnost.

Vlada FBiH je prihvatila Preporuku Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za prihvatanje Inicijative, koju je podnijelo Udruženje tekstila, obuće i kože (UTOK).

Federalna vlada će sagledati mogućnosti za donošenje odgovarajućih zakonskih propisa u što kraćem roku uz konsultacije sa međunarodnim finansijskim institucijama.

UREDBA O POSTUPKU PROCJENE UTICAJA PROPISA

Federalna vlada donijela je danas Uredbu o postupku procjene uticaja propisa kojom se uređuje postupak procjene uticaja zakona i drugih propisa koje pripremaju ili donose federalna ministarstva, federalne uprave, upravne organizacije, stručne i zajedničke službe i druga tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

Opći cilj procjene uticaja propisa je stvaranje uslova za izradu kvalitetnijeg propisa kroz identifikovanje problema, uzroka, ciljnih grupa, te razloga zbog kojih problem nije mogao biti riješen postojećim regulatornim okvirom ili primjenom nenormativnog rješenja, a sve u svrhu odabira najkorisnijeg rješenja.

Posebni ciljevi procjene uticaja propisa su osiguranje saradnje i međuresorne koordinacije obrađivača radi jednostavnijeg i bržeg integrisanja zajedničkih ciljeva s prioritetima i politikama Vlade Federacije.

Također, na ovaj način se sigurava transparentnost kroz provođenje međuinstitucionalnih konsultacija na vertikalnom i horizontalnom nivou, kao i konsultacija sa zainteresovanom javnošću i stručnjacima sa interesom u predmetnoj oblasti, tokom postupka izrade i predlaganja novog ili izmjene postojećeg propisa, te definiranje alternativnih rješenja propisu. Kao jedan od posebnih ciljeva naveden je doprinos efikasnijem korištenju budžetskih sredstava.

Ovom uredbom otklanjaju se nedostaci važećeg pravnog okvira, te precizira primjena metodologije procjene uticaja propisa kao ključnog instrumenta za usmjerenje u pravcu jasnog, transparentnog i efikasnog zakonodavstva, kojim se istovremeno umanjuje rizik od negativnih efekata.

O IZGRADNJI KRUŽNOG TOKA U PROZORU-RAMI

Vlada Federacije BiH dala je i saglasnost da se prilikom implementacije projekta Rekonstrukcija M16 i ulice K. Tomislava (izrada kružnog toka na ulazu u Prozor) čiji je implementator općina Prozor-Rama, odobrena sredstva mogu investirati za eksproprijaciju zemljišta i objekata i finansiranje izvođenja radova.

Naime, usvojenim Programom investiranja dijela sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM Iicenci za 2012. godinu, općini Prozor-Rama odobreno je 400.000 KM za ovaj projekt i to u svrhu izvođenja radova.

Budući da je prije početka ovih radova potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, odnosno izvršiti eksproprijaciju nekretnina, što je u tijeku, odobrena je izmjena načina implementacije odobrenih sredstava.

UTVRĐENI KOEFICIJENTI I I OSNOVICE ZA BORAČKE NAKNADE

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju koeficijenta 0,965248 za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2014. godinu.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečna novčana primanja u 2014. godini, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Federalna vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2014. godinu, u iznosu od 641,66 KM.

Koeficijent od 0,965248, uz primjenu osnovicu od 641,66 KM, treba da obezbijedi mjesečne isplate dodataka za ratna priznanja i odlikovanja u 2014. godini, na nivou iz prošle godine.

Donesena je i Odluku o utvrđivanju koeficijenta 0,965257 za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH, za period januar – decembar 2014. godine.

Osnovica za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH (invalidnine), za 2014. godinu, utvrđena je u iznosu od 867,50 KM.

Na osnovu utvrđenog koeficijenta i osnovice za mjesečne novčane naknade za 2014. godinu, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih naknada ličnih i porodičnih invalidnina u Federaciji BiH za ovu godine, kao i korisnika prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine.

Koeficijent od 0,965257 uz primjenu osnovice od 867,50 KM treba da obezbijedi mjesečne isplate sredstava invalidnine korisnicima za 2014. godine, u iznosima koji su jednaki iznosima primanja u 2013. godini.

ODOBRENA PRODAJA IMOVINE „ENERGOINVESTA“, FDS-a I „AGROKOMERCA“ U INOSTRANSTVU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za pokretanje aktivnosti za prodaju nekretnina kroz postupak male privatizacije.

Ovom odlukom daje se saglasnost na odluke NO ovog privrednog društva od 9.5.2014. godine o pokretanju aktivnosti prodaje nekretnina u Republici Hrvatskoj (benzinskih pumpi i poslovnih prostora) i u Beogradu Republika Srbija (poslovnog prostora).
Procjenu vrijednosti nekretnina koje se nalaze u Republici Hrvatskoj izvršila je procjeniteljska kuća PBZ Nekretnine d.o.o. Zagreb u iznosu od 6.604.000 eura, dok će procjenu poslovnog prostora u Beogradu utvrditi ovlašteni procjenitelj u Republici Srbiji. Kuporodajna cijene ovog poslovnog prostora ne može biti manja od procijenjene vrijednosti.

Prema navodima Uprave društva ove nekretnine ne predstavljaju osnovni biznis društva i društvo od njih nema prihoda, a njihovo održavanje stvara trošak.

Istovremeno, Federalna vlada je dala saglasnosti Agenciji za privatizaciju u FBiH da izvrši prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo za 11 nekretnina koje se nalaze u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.

Također, Vlada FBiH je danas donijela četiri odluke o davanju saglasnosti za prodaju četiri poslovna prostora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u Karlovcu u Republici Hrvatskoj. Ovim odlukama daje se saglasnost Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH da izvrši prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu ovog privrednog društva, a koja se nalazi u RH.

PRODUŽENJE ROKA

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o izmjeni Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine. Ovom izmjenom se dosadašnji rok od tri mjeseca produžava na devet mjeseci.

INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU U FBiH ZA 2013.GODINU

Vlada FBiH usvojila je danas godišnji konsolidovani Izvještaj interne revizije u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, što je treći izvještaj koji je Federalno Ministarstvo finansija izradilo i podnijelo Vladi Federacije BiH. U odnosu na izvještaje za 2011. i 2012. godinu, evidentan je dalji napredak koji se ogleda u povećanju broja zaposlenih internih revizora, broja uspostavljenih jedinica za internu reviziju, te povećanju nivoa saradnje internih revizora.

U izvještaju se takođe navodi da veći broj organizacija u Federaciji BiH još uvijek nije započeo aktivnosti na formiranju jedinice za internu reviziju u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima (posebno je loša situacija kada su općine u pitanju), a u pojedinim organizacijama, iako formirane, jedinice po svom mjestu u organizaciji i opisu aktivnosti nisu usklađene sa važećom regulativom. Pri tome se ističe da u takvim okolnostima interni revizori ne obavljaju isključivo poslove interne revizije, nego i poslove inspekcije, poslove komisijskog karaktera i druge, što je u suprotnosti sa ulogom i svrhom interne revizije. Također, evidentirani su i slučajevi gdje poslove interne revizije i kontrole obavljaju stručni savjetnici za internu kontrolu koji nemaju potrebnu nezavisnost u okviru organizacije u kojoj obavljaju poslove interne revizije i kontrole.

Kao jedan od razloga neformiranja jedinica interne revizije, navode se mjere štednje koje rukovodioci pokušavaju provesti, odnosno mjere ograničenja novog zapošljavanja, pri čemu se prenebregava činjenica da interna revizija svojim nalazima i preporukama direktno utječe na poboljšanje poslovanja, a realizacija pojedinih preporuka direktno vodi uštedi javnih sredstava.

Sve to u cjelini ukazuje na nužnu potrebu osnaživanja interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH. To se naročito odnosi na procese koji su ključni za kvalitetno upravljanje budžetskim sredstvima, uključujući planiranje, programiranje, izradu i realizaciju finansijskog plana, proces ugovaranja i javnih nabavki, praćenje realizacije finansijskog plana, te sisteme internog izvještavanja.

PRODAJA 2.000 TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH radi informiranja.

Aukcija trezorskih zapisa Federacije BiH na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira održana je 17. juna 2014. godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, sa rokom dospijeća 364 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristiglo 26 ponuda za kupovinu 6.810 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 68.100.000 KM. Prihvaćeno je sedam ponuda za kupovinu putem kojih je prodano svih 2.000 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Trezorski zapisi prodati su po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,77 posto na godišnjem nivou, sa dospijećem naplate 17. juna 2015. godine, a stopostotni kupac je bankarski sektor.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA REPLASMAN SREDSTAVA
MALEZIJSKE DONACIJE I JAPANSKIH GRANTOVA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti Non project grant-Aid), za 2013. godinu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da obezbijedi popunu u Protuvrijednosni fond u iznosu od 4.000.000 konvertibilnih maraka u 2014. godini.

Saldo Protuvrijednosnog fonda – Japan /PVF/ 31.12.2013. godine iznosio je 39.230.502,17 KM. U periodu od 1.1. do 31.12.2013. godine iz sredstava PVF-a plasirano je 7.768.300,91 KM, a otplaćeno 8.035.103,77 KM. Sredstva u plasmanu 31.12.2013. godine iznosila su 23.063.718,55 KM, od čega je otpisana glavnica od 151.439,87 KM, a slobodna sredstva su iznosila 16.166.783,62 konvertibilne marke.

Ugovorom o komisionom odnosu iz 1999. godine Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH plasiralo je preko BOR banke d.d. Sarajevo sredstva Malezijske donacije (plasmani u oblasti industrije).

Nakon provedbe Odluke Vlade FBiH o statusu potraživanja iz pasivnog podbilansa preduzeća u privatizaciji i ukupnom poravnanju sa Privrednom bankom Sarajevo d.d. Sarajevo iz 2008. godine, slobodna sredstva Malezijske donacije koja se nalaze u BOR banci 31.12.2013 godine iznosila su 2.027.491,06 KM, dok se 4.218.142,43 konvertibilnih maraka nalazi u plasmanu.

Također, usvojena je i Odluka kojom se utvrđuju kriteriji kreditiranja iz sredstava Japanskih grantova i Malezijske donacije.

PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BiH OD 2015. DO 2017. GODINE

Vlada FBiH usvojila je danas Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015.-2017.godina. Osnovni cilj njegove izrade je usklađivanje razvojnih projekata Federacije BiH s realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Program se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i lokacijama. Kandidovani projekti su oni za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnoj vrijednosti projekta, odnosno ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Projekti u implementaciji su oni projekti za koji postoji važeća i zvanična odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje.

Program sadrži podatke o ukupno 183 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 11.900.102.229 KM, od čega se 8.465.361.963 KM odnosi na 77 kandidovanih projekata i 3.434.740.226 KM na 106 projekata u implementaciji.

Domaća sredstva koja se koriste za realizaciju projekata su budžetska sredstva namijenjena za finansiranje javnih investicija i sufinansiranje projekata finansiranih iz kredita i donacija, prihodi prikupljeni od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih preduzeća, fondova, domaćih banaka i krajnjih korisnika za sufinansiranje projekata. Od ino sredstava predviđeni su krediti ili donacije međunarodnih finansijskih institucija (Svjetska banka, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Evrope, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj), sredstva Evropske komisije, te vlade pojedinih zemalja. Projekti u implementaciji se finansiraju, najvećim dijelom, ino sredstvima, od čega ino kreditima 80,14 posto, odnosno u iznosu od 2.563.805.605 KM.

Inače, na implementaciju projekata do 31.12.2013. godine utrošeno je 1.151.362.163 KM ili 33,50 posto njihove ukupne vrijednosti. U 2014. godini utrošeno je 645.850.552 KM ili 62,05 posto od ukupno planiranih sredstava za tu godinu. Za 2015. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 885.0722.097 KM, od čega se 7,06 posto odnosi na budžetska sredstva, 77,38 posto na ino kredite, dok 15,56 posto otpada na ostale izvore finansiranja.

IZVJEŠTAJ O UČINKU AKCIJSKOG PLANA ZA RAZVOJ TURIZMA

Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ostvarenom učinku po „Akcijskom planu Strategije turizma Federacije BiH – Transfer za razvoj turizma“ za 2012. i 2013. godinu.

Analiza o odobrenim projektima u 2012. i 2013. godini ukazuje na pozitivne efekte dodijeljenih financijskih sredstava koji se ogledaju u činjenici da bi najviše odobrenih sredstava trebalo biti iskorišteno za promociju, jačanje turističkih kapaciteta i infrastrukture, očuvanje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa, infrastrukturu, zapošljavanje i uključivanje mladih u razvoj obiteljskog turizma. Ovi efekti će u narednom razdoblju doprinijeti povećanju uposlenosti, povećanju smještajnih kapaciteta i boljim dojmovima turista o BiH kao turističkoj destinaciji.

U Izvještaju se navodi da su proračunom odobrena sredstva transfera, u odnosu na veliki broj zahtjeva i traženih sredstava, nedovoljna u odnosu na ostvarenje ciljeva po programima i iskazanom interesu korisnika. Kako je turizam prepoznat kao strateška grana privrede, neophodno je nastaviti aktivnosti uz financijsku podršku na njegovoj promociji, jačanju turističko-ugostiteljske infrastrukture, provedbi strateških dokumenata, edukaciji mladih i drugo.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Vlada je zadužila da nastavi pratiti efekte dodijeljenih sredstava za 2013. godinu, te na temelju uočenih pokazatelja i trendova na svjetskom turističkom tržištu sačini program podsticajnih mjera za naredne godine.

O ŠTETAMA U ŠUMAMA NAKON PRIRODNE NESREĆE

Federalna vlada usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti šumarstva i štetama u šumi i na šumskom zemljištu nastalim kao posljedica prenamnoženja insekata i elementarnih nepogoda.

Kantonalne uprave za šumarstvo su obavezane da, u skladu sa Uputstvom o vršenju izvještajno-prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja, u saradnji sa korisnicima šuma, hitno utvrde stanje, sačine izvještaj o nastalim štetama (naturalno i finansijski), kao posljedica biljnih bolesti, prenamnoženja insekata i elementarnih nepogoda sa prijedlogom mjera za sanaciju te da ih dostave Federalnoj upravi za šumarstvo.
Korisnici šuma su zaduženi da pripreme detaljan plan sanacije šteta i podnesu ga na saglasnost kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva, izvrše reviziju godišnjih planova gospodarenja šumama radi smanjenja godišnjeg sječivog etata za količinu drvne mase sanitarne sječe, na koju suglasnost daje kantonalno ministarstvo nadležno za poslove šumarstva i izvrše doznaku, urade projekte i provedu sanitarne sječe.

Ukoliko vlasnici privatnih šuma ne mogu sami provesti sanitarnu sječu njeno provođenje će obezbijediti kantonalne uprave za šumarstvo.

Federalna uprava za šumarstvo je zadužena da, na osnovu izvještaja kantonalnih uprava za šumarstvo, prati realizaciju zaključaka i o tome putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva blagovremeno izvještava Vladu Federacije BiH i javnost.

Federalna i kantonalne šumarske inspekcije su obavezane da poduzmu sve potrebne mjere u cilju dosljednog provođenja ovih zaključaka.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da izradi i Vladi Federacije BiH hitno dostavi na razmatranje i usvajanje uredbu o zaštiti šuma.

INFORMACIJA O DEBLOKADI REMONTNOG ZAVODA D.D. TRAVNIK

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o deblokadi imovine preduzeća Remontni zavod d.d. Travnik.

Porezna uprava Federacije BiH je zadužena da poduzme aktivnosti u cilju privremenog skidanja hipoteke sa proizvodnog objekta ovog zavoda koji uključuje i upravnu zgradu.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH i Nadzorni odbor ovog društva su obavezani da ubrzaju proces privatizacije, odnosno prodaje imovine Remontnog zavoda d.d. Travnik kako bi se namirila Porezna uprava FBiH, te obeštetili radnici ovog privrednog društva.

OTPIS DUGOVA SAVEZIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Prihvatajući informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine Federalna vlada ju je istovremeno zadužila da u okviru svojih nadležnosti provede potrebne radnje i aktivnosti kako bi se donijela i provela Odluka o otpisu duga u ukupnom iznosu od 27.036,75 KM nastalog na ime korištenja poslovnog prostora u ulici Armije RBiH broj 23/pr. u Tuzli, površine 36,66 kvadratnih metara, kao i Odluka o davanju na privremeno korištenje bez naknade ovog poslovnog prostora Savezu osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona na period od pet godina.

Služba je zadužena i da u okviru svojih nadležnosti provede potrebne radnje i aktivnosti kako bi se donijela i implementirala Odluka o otpisu duga u ukupnom iznosu od 46.817,50 KM, nastalog na ime korištenja poslovnog prostora u ulici Avde Smajlovića broj 5/pr. U Sarajevu, površine 61 kvadratni metar i Odluka o davanju na privremeno korištenje bez naknade ovog poslovnog prostora Savezu osoba s invaliditetom Federacije BiH na period od pet godina.

OLAKŠICE ZA KORISNIKE KREDITA POGOĐENE POPLAVAMA

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o Zaključcima sa 19. sjednice Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i usvojila Zaključke kojima se zadužuje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da u saradnji sa Razvojnom bankom FBiH pripremi za Vladu Federacije BiH Prijedlog odluke o otpisu potraživanja po Projektu PIU Farme – mehanizacija i stočarstvo.

Federalno ministarstvo finansija i druga resorna federalna ministarstva su zaduženi da u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH, utvrde uslove reprograma komisionih kredita u skladu sa Zaključkom Skupštine Razvojne banke Federacije BiH od 26.6.2014. godine, te omoguće provođenje tako utvrđenih uslova kreditnih linija za korisnike kredita koji su direktno ili indirektno ugroženi elementarnim nepogodama, kao i za ostale korisnike.

Federalni zavod za zapošljavanje je zadužen da, u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH, utvrdi uslove reprograma komisionih kredita u skladu sa Zaključkom Skupštine Razvojne banke Federacije BiH od 26.6.2014. godine, te omogući provođenje tako utvrđenih uslova kreditnih linija za korisnike kredita koji su direktno ili indirektno ugroženi elementarnim nepogodama, kao i za ostale korisnike.

ZA „MEĐUNARODNI KAMP MIRA“ U SREBRENICI 80.000 KM

Iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalna vlada je odobrila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 80.000 KM, na ime sufinanciranja projekta „Međunarodni kamp mira” Srebrenica 2014.

Ova sredstva dodjeljuju se „Udruženju građana za Srebrenicu” iz Srebrenice u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka, Udruženju „Srebrenica 99” 10.000 KM, Udruženju za razvoj sporta, kulture i turizma „Most” Skelani u iznosu od 10.000 KM i Udruženju za povratak raseljenih osoba Gradačac/Pelagićevo 10.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila je da se za člana Delegacije Bosne i Hercegovine Komiteta eksperata Vijeća Evrope za evaulaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti-Moneyval Komitet Vijeća Evrope, imenuje Goran Miraščić, savjetnik zamjenika premijera Federacije BiH.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala više saglasnosti na rješenja federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju nadzornih i upravnih odbora ustanova socijalne skrbi.
Tako su u Nadzorni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići imenovani Miroslav Mauhar (predsjednik), Snježana Kapić i Marinela Marić, u NO Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, Elma Kamerić (predsjednik), Adis Ramić i Niko Kuzman, u NO Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Benjamin Mešak (predsjednik), Stipan Penava i Anes Kaleta, te u Nadzorni odbor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo Valentino Vlašić (predsjednik), Katica Vanjek i Samira Zeba.

Istovremeno data je saglasnost i za imenovanje upravnih odbora ovih ustanova. U Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići su imenovani Mirsada Poturković (predsjednik), Sabina Čano, Enes Bećirbašić, Vatroslav Čelar, Goran Franjić i Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin Viktor Buljan (predsjednik), Vahid Bureković, Sead Buturović, Salih Terzić i Suada Buljubašić.

U UO Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić imenovani su Dobrica Jonjić (predsjednik), Omer Bašić, Dalila Efendić, Nikolina Ababović i Reuf Jahić, a Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo Jedinko Katava (predsjednik), Esad Šabaredžović, Amira Mašović, Muhamed Agić i Izudin Livadić.

Imenovana je i Radna grupa za rješavanje pitanja 14 dobitnika “Zlatne policijske zvijezde-značke” sa područja Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona koji se ne nalaze u evidenciji dobitnika ratnih priznanja u sastavu Jasenko Muharemagić (predsjednik), Medina Đapo, Azra Husković, Hajradin Mekić, Besim Hodžić, Ibrahim Ganibegović i Nezim Ćatić (članovi).
Za izradu Zakona o pravima branitelja domovinskog rata u Federaciji BiH imenovana je Radna grupa sa zadatkom da pregovara sa Udrugom zaboravljeni branitelji-borci BiH, kao i drugim udruženjima/udrugama koje predstavljaju branilačku populaciju, analizira pravnu i finansijsku opravdanost pripreme ovog zakona i o tome blagovremeno izvještava Vladu FBiH.

Federalna vlada je danas prihvatila Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. sa rang-listom prijavljenih kandidata.

Razmatrajući Informaciju u vezi sa rješavanjem statusa privrednog društva Šipad Export-Import d.d. Sarajevo, Federalna vlada je danas formirala Radnu grupu koja ima zadatak da do naredne sjednice Vlade FBiH sačini prijedlog najpovoljnijeg rješenja za reguliranje statusa ovog privrednog društva.U Radnu grupu su imenovani Muamer Ćulum, Dijana Vukovac, Mišo Duka, Alija Aljović i Admir Mujanović.

Vlade FBiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close