121. sjednica Vlade F BiH: Odluke i zaključci

Vlada FBiH je, na jućerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila amandman na Prijedlog prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008. do 2028. godine. Amandmanom je, u tekstualnom i grafiekom dijelu Prijedloga prostornog plana, tekst „za period 2008. do 2028. godine“ zamijenjen tekstom „za period od 20 godina“.

Federalna vlada nije danas prihvatila Inicijativu Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH. U obrazloženju ovakvog stajališta Vlade FBiH je, uz ostalo, i to da članak 14. Zakona o radu, čija je izmjena predložena, brisan prilikom izmjena i dopuna Zakona o radu još 2000. godine.

Vlada se izjasnila i o amandmanima koje su na Prijedlog zakona o nasljeđivanju u FBiH podnijele zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Alma Čardžić, Ljiljana Sakić i Jasmina Zubić.

IZMJENA UREDBE O ČINOVIMA I ODLUKA O RASPOREDU SUDSKE POLICIJE

Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o činovima službenika Sudske policije FBiH. Osnovni razlog je da, na ovaj način, budu adekvatno utvrđeni činovi za nova, te propisani za postojeća radna mjesta.

Ujedno, izmjenama Uredbe utvrđen je novi izgled činova koji su, dosad, u sebi sadržavali grb FBiH.

Federalna vlada donijela je danas Odluku kojom se utvrđuje ukupan broj od 550 službenika u Sudskoj policiji FBiH.

U odjeljenjima sudske policije sudova Federacije BiH bit će raspoređeno 60 službenika, Kantona Sarajevo 70, u Zeničko-dobojskom kantonu 85, u Tuzlanskom 85, u Unsko-sanskom 52, u Srednjobosanskom 52, u Hercegovačko-neretvanskom 49, u Zapadnohercegovačkom 28, u Kantonu 10 25, u Posavskom kantonu 24 i u Bosansko-podrinjskom 20.

Osnovni razlog za donošenje Odluke je potreba da se na drugačiji način rasporedi ukupan broj službenika sudske policije u odjeljenjima Sudske policije FBiH, kao osnovnim organizacionim jedinicama.

Novom odlukom se ne mijenja ukupan broj službenika, nego se uređuje njihov broj i raspored u odjeljenjima u skladu sa aktuelnim potrebama i mogućnostima.

O RAZVIJENOSTI MSP SEKTORA

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća u FBiH.

U periodu 2006. – 2008. godina, kaže se, između ostalog u Informaciji, došlo do rasta broja MSP za 7,65 posto, da bi od 2008. do 2011. godinw broj opao za 8,36 posto. Ipak, za period 2011.-2013. godina Federacija BiH ponovo bilježi rast broja MSP za 7,94 posto.

U periodu 2006. – 2008. godina došlo do povećanja broja uposlenih u MSP za 13,99 posto, da bi od 2008. do 201O. godina zabilježen pad za 4,27 posto, kao i u periodu 2010. – 2013. godina za 3,28 posto. Općenito uzevši, u promatranom periodu (2006.- 2013.) bilježi se povećanje broja uposlenih u MSP-u za 10,31 posto.

ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA 200.000 KM

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 200.000 KM, za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Ovom ministarstvu Vlada je dala saglasnost da sredstva udruži sa sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH predviđena za stambeno zbrinjavanje Roma. O tome će biti potpisan Memorandum o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja. Za potpisivanje ovog memoranduma, uime Federacije BiH, ovlašten je federalni ministar prostornog uređenja.

Kao potpisnik Deklaracije o pristupanju „Dekadi uključenja Roma 2005-2015. godina“ i naša zemlja, kao i svaka država potpisnica, bila je obavezna da donese Akcione planove za rješavanje pitanja Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.

Prema Akcionom planu, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zaduženo za provođenje Akcionog plana BiH za stambeno zbrinjavanje Roma na području Federacije BiH.

PREUSMJERENA SREDSTVA ZA POTICAJ IZVOZA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom prestaje da važi Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja – Garancijski fond za podsticaj izvozno orijentiranih preduzeća“. U razlozima za donošenje ovakve odluke je navedeno da su Rebalansom Budžeta za 2014. godinu sredstva u iznosu od 5.000.000 konvertibilnih maraka preusmjerena na druge budžetske pozicije.

UTVRĐENE BORAVIŠNE TAKSE ZA 2015. GODINU

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju visine boravišne takse za 2015. godinu.

Boravišna taksa za A razred u periodu glavne sezone iznosit će dvije, u predsezoni i posezoni 1,60 KM, a vansezone 1,20 KM. Za B razred u periodu glavne sezone bit će 1,60 KM, u predsezoni i posezoni 1,20 KM, a u vansezoni jednu konvertibilnu marku. C razred će imati boravišne takse u periodu glavne sezone 1,20 KM, u predsezoni i posezoni jednu, a vansezone 0,80 KM. Boravišne takse za D razred u periodu glavne sezone iznosit će jednu, u predsezoni i posezoni 0,80 KM, a vansezone 0,60 KM.

Danas je donesena i Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za fizičke osobe registrovane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2015. godinu u iznosu od 60 KM po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu.

O RADU SLUŽBE „POMOĆ-INFORMACIJE“

Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj JP Ceste Federacije BiH o utrošku sredstava za obavljanje poslova službe „Pomoć-informacije“ (SPI) na javnim cestama u Federaciji BiH za 2013. godinu. U prošloj godini pomoć na cesti pružena je za gotovo 50 hiljada učesnika u prometu, patrolno vozilo imalo je 39.027 intervencija, a vučnim vozilom (šlepom) bilo je 10.294 intervencija. Građanima je dato 152.442 informacija o stanju u prometu.

BIHAMK i AAMK BIH imali su na raspolaganju u prošloj godini ukupno 4.304.868,30 KM, a vrijednost usluga koje su pružili bila je 3.994.426,78 KM.

PRIVREMENO USTUPANJE POSLOVNIH PROSTORA, OBJEKATA I ZEMLJIŠTA

Federalna vlada je, na prijedlog Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH danas donijela više odluka koje se tiču privremenog ustupanja poslovnih prostora, objekata ili zemljišta.

Tako je na privremeno korištenje, bez naknade, na period od pet godina, Fondaciji „Ljudska prava“ Goražde, dat dio parcele u Ustikolini, površine 640 kvadratnih metara, u svrhu postavljanja montažne sušare. U pismu namjere i opisu projekta Fondacije je tražila dodjelu zemljišta na kojem bi postavili montažnu sušaru za potrebe sušenja lista stevije. Projekat omogućava upošljavanje lokalnog i povratničkog stanovništvo na području istočne Bosne.

Vlada FBiH je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Općini Hadžići da, u skladu sa Ugovorom o privremenom korištenju kasarne „Žunovnica“, ovaj objekat može ustupiti trećim licima na korištenje u svrhu pokretanja proizvodnih kapaciteta.

Također, donesena je Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora površine 86,45 kvadratnih metara u Sarajevu SABNOR-u u BiH na period od pet godina bez naknade.
Vlada je Udruženju boraca „Crni labudovi“, a radi obezbjeđenja uslova za smještaj i rad, na privremeno korištenje, na period od pet godina, dala objekat od 638 metara kvadratnih u sarajevskoj kasarni Nedžarići.

KLASIFIKACIJA ZANIMANJA

Federalna vlada donijela je Odluku o Klasifikaciji zanimanja u FBiH, zasnovanu na Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja, koja se, prema preporuci Međunarodne organizacije rada, primjenjuje kao međunarodni standard.

Federalni zavod za statistiku će pripremiti pomoćnu dokumentaciju koja će omogućiti lakšu i jedinstvenu primjenu Klasifikacije zanimanja: opća metodološka objašnjenja, opise grupa zanimanja, abecedni popis zanimanja i tablice veza. Svu ovu dokumentaciju će Federalni zavod za statistiku objaviti na svojoj internet stranici.

PROJEKT DEMINIRANJA 2014 – FAZA XVI

Federalna vlada prihvatila je danas projekt Programa deminiranja 2014 – Faza XVI kojeg implementira Federalna uprava civilne zaštite sa budžetom u iznosu 6.480.000 KM, uvećanim za 445.711 KM, koliko iznose neiskorištena sredstva iz Odluke Vlade Federacije BiH namijenjena za opremanje deminerskih timova.

Prema Strategiji protivminskog djelovanja BiH 2009-2019. omjer tehničkog izviđanja i čišćenja terena u 2014. godini je 60:40 posto u korist tehničkog izviđanja na ukupno 490.500 kvadratnih metara sumnjive površine. To znači da će deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite u okviru svojih zadataka tretirati oko dvije trećine površine metodom tehničkog izviđanja, a jednu trećinu metodom čišćenja koja će se vršiti isključivo na rizičnim lokacijama prve kategorije prioriteta.

Federalna uprava civilne zaštite je zadužena da, u skladu sa zaključcima Vlade Federacije BiH od 12.12.2013. godine i od 9.1.2008. godine, hitno pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o federalnim službama zaštite i spašavanja i Uredbe o organiziranju specijaliziranih jedinica Federacije BiH, kao i lične i materijalne formacije tih jedinica, način njihovog opremanja, finansiranja i drugo.

Federalna uprava je zadužena i da Vladu Federacije BiH, kao i do sada, redovno informiše o implementaciji Programa deminiranja 2014 – Faza XVI.

O UVEZIVANJU STAŽA RADNICIMA MOSTARSKOG “ALUMINIJA”

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju Povjerenstva za utvrđivanje zaposlenika koji su bili na listi “Aluminija” d.d. Mostar 31.12.1991. godine.

O predloženim zaključcima koji se odnose na uvezivanje staža i isplaćivanje obeštećenja radnicima „Aluminija“, Vlada će se izjasniti nakon što ih federalni ministri detaljno razmotre i iznesu svoje eventualne sugestije.

O IZGRADNJI TERMOELEKTRANA

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Bloka 1-300 MW – Druga faza tenderskog procesa, koji je pripremio Rudnik mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići. Vlada je dala prethodnu saglasnost na prvu fazu pretkvalifikacija i predloženu listu kandidata – kvalifikovanih podnosilaca prijave za izbor strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići.

Zadužen je RMU Banovići da nastavi aktivnosti u procesu izbora strateškog partnera, te da o svim daljim aktivnostima i progresu redovno informiše Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

Konačnom izboru strateškog partnera može se pristupiti tek nakon pribavljanja saglasnosti Vlade i Parlamenta Federacije BiH i donošenja odluke Skupštine društva RMU Banovići kojom se daje saglasnost na konačan prijedlog izbora strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Bloka 1-300 MW.

Federalna vlada prihvatila je i Informaciju o aktivnostima na izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla – Treća faza tenderskog postupka, koju je pripremila Elektroprivreda BiH.

Vlada Federacije dala je prethodnu saglasnost na predloženi izbor Konzorcija China Gezhouba group Co Ltd. CGGC – Lider i Guandong Electric Power Design Institute – GEDI, Kina za Preferiranog ponuđača u postupku izbora Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla.

Jednim od današnjih zaključaka Vlada FBiH je zadužila Elektroprivredu BiH da, za Parlament FBiH, pripremi sveobuhvatnu prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima na izboru Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla.

INICIRATI TRIPARTITNI SASTANAK

Federalna vlada usvojila je Informaciju o stanju u oblasti veterinarstava s prijedlogom mjera u svjetlu preporuka FVO-a (Ured Evropske unije za hranu i veterinarstvo) i zahtjeva iz mape puta za stvaranje zakonskih mogućnosti za plasman prehrambenih proizvoda na tržište Evropske unije.

Nakon rasprave, Vlada Federacije BiH je zaključila da će inicirati tripartitni sastanak Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada na kojem bi bila dogovorena politika u oblasti proizvodnje hrane biljnog i životinjskog porijekla kao osnov za izradu zakonskih rješenja za proizvodnju hrane i organizacije službenih kontrola.

INFORMACIJA O USPOSTAVLJANJU AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju o uspostavljanju Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da pripremi Odluku o izdvajanju 250.000 KM iz „Tekuće rezerve” za potrebe rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za period juli – decembar 2014. godine.

INFORMACIJA O PRIPREMAMA ZAKONA IZ OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE

Federalna vlada je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o tijeku pripreme Zakona o osnovama socijalne zaštite, Zakona o zaštiti porodice s djecom i Zakona o hraniteljstvu. Ministarstvo je zadužila da nastavi s aktivnostima na izradi zakona iz oblasti socijalne zaštite i, po potrebi, izvjesti Vladu o daljim aktivnostima.

U Informaciji je navedeno kako je u ovom mandatnom periodu Ministarstvo pokrenulo temeljnu reformu zakonodavstva u ovoj oblasti. Pošlo se od toga da postojeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, s obzirom na širinu oblasti koje pokriva, treba zamijeniti preciznijim zakonima za pojedine oblasti socijalne zaštite. U tom kontekstu pripremljeni su i Parlamentu FBiH upućeni Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica s invaliditetom i Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. U tijeku su pripreme za izradu Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata.

Ministarstvo je u razdoblju 2012.-2013. godina pripremalo radne materijale novih zakona o osnovama socijalne zaštite i o zaštiti obitelji s djecom.

O POMOĆI AGENCIJE SLOVENIJE ZA OKOLIŠ U ANALIZI POPLAVA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o pomoći Agencije Republike Slovenije za okoliš (ARSO) u analizi majskih poplava u BiH, koju je pripremio Federalni hidrometeorološki zavod. Naime, ARSO, odnosno njihova meteorološka služba, iskazao je spremnost da pruži pomoć entitetskim hidrometeorološkim zavodima u BiH u analizi majskog poplavnog vala.

Federalni hidrometeorološki zavod je izmjerio tragove velikih voda u slivu rijeke Bosne, ali je izlijevanje rijeka i veliki broj potopljenih automatskih hidroloških stanica otežao punu rekonstrukciju majskih poplava. Rezultat aktivnosti bit će analiza poplavnog događaja za cijeli sliv rijeke Bosne, s prijedlogom za izradu integralnog hidrološkog modela sa mogućnošću simulacije poplava u zavisnosti od količine padavina.

Krajnji cilj projekta je izrada hidroalarma kao servisa za rano upozoravanje na poplave.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za razrješenje Marija Bancuna i Marijana Bunoze dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, a zbog gubitka povjerenja vlasnika kapitala. Saglasnost je dobio i prijedlog da na ove pozicije privremeno, na period do 90 dana, budu imenovani Tijana Koštro i Helena Krešić. Saglasnost za imenovanje na ranije upražnjenu poziciju stalnog člana Nadzornog odbora Elektroprivrede HZ HB data je i za Matu Križanca.

Na današnjoj sjednici je Ibro Bešlija imenovan za člana Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.

Formirana je Komisija sa zadatkom da razmotri osnovanost retroaktivnog uvezivanja penzijskog staža osiguranja svih bivših zaposlenika JP VZ “Orao” d.o.o. Rajlovac – Sarajevo od 31.12.2010. godine. Imenovani su Ismira Kalkan, Merima Karić, Ferida Olovčić, Zijad Muratović, Idajet Prašević i Asim Ćehajić.

Danas je Franjo Šaravanja razriješen dužnosti predsjednika, Adnan Mujagić dužnosti zamjenika predsjednika, a Miroslav Džidić, Branislav Slijepčević, Marinko Bošnjak, Ramiz Leto, Senija Selimović, Hrustem Mališević i Senahid Garić dužnosti članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH. Vlada FBiH danas je, nakon provedenog konkursnog postupka, za članove Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH imenovala Marinka Bošnjaka (predsjednik), Jelenu Trutinu (zamjenica predsjednika), Ziju Demirovića, Zlatana Dedića i Adnana Mujagića.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close