Visoko

12. sjednica Općinskog vijeća Visoko

ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

IZVJEŠTAJ SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO
ODRŽANE U PONEDJELJAK, 30.10.2017. GODINE
SA POČETKOM U 16 SATI

Sjednici su prisustvovala 24 vijećnika

Izostanak sa sjednice najavio je vijećnik Zlatko Handžić.

Sa 24 glasa ZA, usvojen je dnevni red 12. sjednice.

DNEVNI RED 12. SJEDNICE

1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina,

3. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu,

4. Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu,

5. Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018.godine,

6. Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko,

7. Nacrt odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko,

8. Prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti,

9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko:
a) Naselje Čekrekčije,
b) Naselje Mulići,
c) Naselje Gračanica,
d) Naselje Kula Banjer,

10. Prijedlog odluke o kupovini parcele k.č.463/2 K.O Čekrčići za izgradnju pumpne stanice,

11. Vijećnička pitanja i inicijative.

TAČKA 1.

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće, sa 24 glasa ZA, usvojilo Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice, održane 29.09.2017. godine.

TAČKA 2.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina.

TAČKA 3.

Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN, donijelo slijedeći:

Z a k lj u č a k
– Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018. godinu,
– Nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan,
– Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća,
– Nakon provedene javne rasprave, Kolegij Općinskog vijeća utvrdit će Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018. godinu, koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje,
– Zadužuje se nadležna općinska Služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018. godinu.

TAČKA 4.

Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

Bez rasprave, Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN, donijelo slijedeći:

Z a k lj u č a k
– Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu,
– Nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan,
– Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti.
– Nakon provedene javne rasprave, Općinska načelnica i Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti utvrdit će Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu, koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.
– Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

TAČKA 5.

Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

Bez rasprave, Općinsko vijeće je, sa 24 glasa ZA, donijelo slijedeći:

Z a k lj u č a k
– Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu,
– Nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan,
– Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti.
– Nakon provedene javne rasprave, Općinska načelnica i Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti utvrdit će Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu, koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.
– Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

TAČKA 6.

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA i 2 glasa UZDRŽAN, donijelo slijedeći:

Z a k lj u č a k
– Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko.
– Nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan,
– Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti.
– Nakon provedene javne rasprave, Općinska načelnica i Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti utvrdit će Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko, koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.
– Zadužuje se nadležna općinska Služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko.

TAČKA 7.

Nacrt odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 24 glasa ZA, donijelo slijedeći:

Z a k lj u č a k
– Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko,
– Nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan,
– Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline,
– Nakon provedene javne rasprave, Općinska načelnica i Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline utvrdit će Prijedlog odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko, koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.
– Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko.

TAČKA 8.

Prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti

Bez rasprave, Općinsko vijeće je, sa 24 glasa ZA, usvojilo Prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti.

TAČKA 9.

Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko:

a) Naselje Čekrekčije,
b) Naselje Mulići,
c) Naselje Gračanica,
d) Naselje Kula Banjer

O predloženim materijalima vodila se jedinstvena rasprava, a pojedinačno izjašnjavanje.

Općinsko vijeće je, sa 24 glasa ZA, usvojilo:

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko – naselje Čekrekčije,
2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko – naselje Mulići,
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko – naselje Gračanica,
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko – naselje Kula Banjer.

TAČKA 10.

Prijedlog odluke o kupovini parcele k.č.463/2 K.O Čekrčići za izgradnju pumpne stanice

Bez rasprave Općinsko vijeće je, sa 24 glasa ZA, usvojilo Prijedlog odluke o kupovini parcele k.č.463/2 K.O Čekrčići za izgradnju pumpne stanice.

TAČKA 11.

Vijećnička pitanja i inicijative

Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda, Općinski vijećnici su se izjašnjavali o dostavljenim odgovorima na vijećnička pitanja.

1. Vijećnica Nermina Vehabović-Rudež je zadovoljna odgovorom dostavljenim od JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, a vezano za kupovinu zemljišta.

2. Vijećnik Mirza Bukić nije zadovoljan odgovorom dostavljenim od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a vezano za trenutno stanje teniskog terena.

3. Vijećnica Mirela Mateša Bukva nije zadovoljna stavom Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti, a povodom upućene inicijative na 11. sjednici Općinskog vijeća Visoko, te je iskoristila pravo na komentar po stavu nadležne službe.

Zatim su vijećnici postavili nova vijećnička pitanja i vijećničke inicijative.

Sjednica je sa radom završila u 17 sati i 40 minuta.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close