111. sjednica Vlade F BiH: Odluke i zaključci

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dopunila zaključak s prošle sjednice koji se odnosi na spisak firmi za koje se od nadležnih tužilaštava u Federaciji BiH traži da donesu konačne tužilačke odluke o izvještajima o počinjenom krivičnom djelu i drugim informacijama koje su im dostavljene u vezi s privatizacijom i poslovanjem privrednih subjekata, te da o svojim odlukama informišu Vladu Federacije BiH.

Zahtjev tužilaštvima je sada proširen za utvrđivanje činjenica o privatizacijama Robne kuće “Beograd” u Zenici, odnosno od 1992. godine Robne kuće “Bosna” u Zenici. Obavijest o sumnji u privatizaciju ove firme Vladi FBiH su poslali bivši radnici.

I 20 bivših radnika Rudnika mangana iz Bužima odazvalo se prošlosedmičnom pozivu Federalne vlade, te joj dostavili zahtjev da i ovaj kolektiv prođe kroz proces kontrole privatizacije i ispunjenja privatizacijskim ugovorom preuzetih obaveza. Kako su naveli, 67 posto kapitala Rudnika je kupila jedna austrijska kompanija 2006. godine, da bi sljedeće godine to prodala bugarskoj kompaniji.

Na spisak sumnjivo privatiziranih su, po informacijama dobijenim od radnika, danas uvrštene i „Zovko gradnja“ iz Maglaja, kao i bivši SOUR UNIS, a posebno UNIS Mostar.

Vlada FBiH danas je još jednom naglasila da je inicijalni spisak, utvrđen na prošloj sjednici, i dalje otvoren, te je ponovila poziv svima koji imaju informacije o nelegalnosti privatizacije da ih joj dostave.

UTVRĐENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O
ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KRIVIČNIM DJELOM

Amandmani na Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, koje je Vlada FBiH utvrdila na današnjioj sjednici, rezultat su intenzivnih i višestrukih konsultacija između predstavnika Vlade Federacije BiH i najviših pravosudnih institucija Federacije BiH (Vrhovni sud i Federalno tužilaštvo), koje se odvijaju već puna četri mjeseca.

Nakon što je Vlada FBiH utvrdila i u parlementarnu proceduru uputila Prijedlog ovog zakona, Vrhovni sud Federacije BiH je dostavio novi tekst prijedloga rješenja pojedinih zakonskih odredbi, koje generalno idu u pravcu preciziranja postojećih rješenja, jasnoće u tumačenju i terminološkom usaglašavanju zakona.

Dakle, amandmanima se struktura i koncepcija Zakona ne mijenja, već se samo preciziraju pojedine odredbe, nazivi koji se koriste, terminologija i slično. O ovoj temi su sudije Vrhovnog suda održale veći broj sjednica Krivičnog odjeljenja.

U okviru trinaest amandmana dodatno su precizirane odredbe o primjeni Zakona u odnosu na druge propise koji uređuju oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, nazivi pojedinih institucija, izvršeno pozivanje na odredbe sistemskih propisa, raščlanjeni subjekti koji mogu podnijeti žalbu na odluke suda, preciziran i dodatno razrađen posebni postupak za oduzimanje imovine, precizirani rokovi zastare, ujednačena terminologija i precizirani pojedini elementi finansijske istrage, te dodatno razrađeni pojedini elementi unutar područja primjene mjera osiguranja.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZVRŠENJU
KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA

Federalna vlada je utvrdila Nacrt zakona o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u Federaciji BiH, kojim uređuje izvršenje kaznenih sankcija kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora, kazne maloljetničkog zatvora, kućnog zatvora s elektronskim nadzorom kao načina izvršenja kazne zatvora, izvršenje mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i mjere sigurnosti obveznog liječenja od ovisnosti, odgojne zavodske mjere i mjera pritvora, organizacija i rad organa nadležnih za izvršenje kaznenih sankcija i druga pitanja od značaja za izvršenje kaznenih sankcija u FBiH.

Ovim zakonom predviđeno je, između ostalog, osnivanje Federalne uprave za izvršenje kaznenih sankcija, mjera pritvora i mjera sigurnosti, uređenih ovim zakonom, koja je u sastavu Federalnog ministarstva pravde.

Uprava bi trebalo da obavlja upravne, stručne i druge poslove izvršenja kaznenih sankcija i mjere pritvora, koji se odnose na organiziranje i rukovođenje sustavom izvršenja kaznenih sankcija, educiranje i upravljanje ljudskim resursima, stvaranje materijalnih i drugih uvjeta za izvršenje svake od kaznenih sankcija i zadovoljavanje životnih potreba zatvorenika i pritvorenika, osiguranje zatvorenika i pritvorenika i objekata u kojima borave i rade, zdravstvenu zaštitu, utvrđivanje i provedbu programa tretmana zatvorenika, rada i obrazovanja, ostvarivanje prava i dužnosti zatvorenika i pritvorenika, osiguranje sredstava za redoviti rad i druge poslove.

Nacrtom zakona je predviđeno da sjedište Federalne uprave bude u Zenici, a njen direktor bi za svoj rad bio odgovoran ministru pravde. U sastavu Federalne uprave bi bili kazneno-popravni zavodi kao osnovne organizacijske jedinice u kojima se izvršava kazna zatvora, dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora, kao i mjera pritvora.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PRINCIPIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH U FBiH

Vlada FBiH je danas utvrdila Nacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u Federaciji BiH. Propise za provođenje ovog zakona trebaju provesti nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja donošenjem svojih zakona o obrazovanju odraslih ili usklađivanjem postojećih sa njegovim odredbama, kao i donošenjem podzakonskih akata nakon usvajanja zakona u roku od šest mjeseci.

Nacrt zakona predstavlja realizaciju zaključka donesenog na 16. sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke FBiH, održanoj 13.2.2013. godine u Sarajevu, o formiranju Radne grupa za izradu modela zakona o obrazovanju odraslih u FBiH. Kako bi ponuđeni tekst bio što kvalitetniji, u njegovu pripremu bili su uključeni predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Privredne komore FBiH, Obrtničke komore FBiH, Federalnog ministarstva finansija, Udruženja poslodavaca FBiH, Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, kao nevladinih organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih, te vanjski eksperti.

Zakonsko uređenje oblasti obrazovanja odraslih dio je opsežnih aktivnosti na teritoriji cijele BiH i inicirale su ga institucije BiH i FBiH. S obzirom na to da je Programom rada Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za 2013. godinu predviđeno donošenje Nacrta zakona o principima obrazovanja odraslih u FBiH, ovo ministarstvo je izradilo tekst zakona kojim se uređuje oblast obrazovanja odraslih na principu cjeloživotnog učenja, jačeg povezivanja socijalnih partnera i veće mobilnosti radne snage.

Kako je obrazloženo, oblast obrazovanja i obuke odraslih se u FBiH već razvija, pojavljuju se centri i ustanove koje nalaze svoje tržišno mjesto koje stvara potražnja polaznika. S druge strane je sporost sistema da odgovori na novonastale potrebe tržišta rada i poslodavaca. Nedostaju sistemska rješenja kako bi se ova oblast uredila što se, prije svega, ogleda u donošenju odgovarajućih zakona obrazovanja odraslih.

U skladu sa evropskim načelima i zakonima i Evropskoj povelji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih dio su jedinstvenog obrazovnog sistema, a razlozi za donošenje zakona o principima obrazovnja odraslih u FBiH vezani su za harmonizaciju stanja u toj oblasti u kantonima FBiH.

Ciljevi ovog propisa su i stvaranje osnova za održivi društveno-ekonomski razvoj na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, povećanje profesionalne mobilnosti i fleksibilnosti radno aktivnog stanovništva, smanjenje siromaštva, ostvarenje jednakosti, socijalna uključenost i međugeneracijska solidarnost, unapređenje kvaliteta života – osobnog, porodičnog, prirodnog i socijalnog okruženja, razvijanje demokratije, interkulturalnosti i tolerancije, te omogućavanje integracija u evropski društveni i ekonomski prostor uvažavajući evropske obrazovne okvire.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH

Nakon što su ga oba doma Parlamenta FBiH usvojila u formi Nacrta, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi stvaranja pretpostavki za unaprjeđenje poslovnog okruženja kojim bi bilo omogućeno lakše osnivanje i poslovanje gospodarskih društava, te jasnije bili definirani nužna dokumentacija i koraci u procesu registracije.

Kako je poznato, Federalna vlada je svojim Programom rada za razdoblje 2012.-2014. godina kao strategijski prioritet identificirala intenziviranje gospodarskog razvoja, te utvrdila kako će naglasak biti na jačanju domaćeg tržišta i uklanjanju barijera. Između ostalog, nužno je poduzeti snažne mjere na smanjenju administrativnih barijera i opterećenja gospodarskim subjektima, prije svega u oblasti registracije. Sukladno tim ciljevima, nužno je usvojiti i nove europske standarde korporativnog upravljanja uz, istodobno, ustanovljavanje učinkovitih mehanizma za praćenje njihove primjene.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata je do danas pretrpio dvije izmjene i dopune, a njegovom primjenom utvrđeno je da je postupak registracije društva u Federaciji BiH kompliciran, skup i dugotrajan, te predstavlja prepreku potencijalnim investitorima u pokretanju poslovanja u Federaciji BiH.

Pored toga, pojedine odredbe važećeg zakonskog teksta su u dijelu neophodne dokumentacije, redoslijeda koraka, trajanja procesa i oblika zahtijevane dokumentacije u koliziji s ostalim važećim propisima u Federaciji BiH (Zakon o gospodarskim društvima, Zakon o javnim bilježnicima, porezni propisi), te s tim u svezi kreira dodatnu pravnu nesigurnost.

Imajući u vidu zacrtane ciljeve Vlade Federacije BiH, te značaj postupka registracije u razvoju ekonomije i postizanju napretka i ispunjavanju zahtjeva vezanih za proces približavanja Europskoj uniji, revizija i izmjene postojećeg Zakona o registraciji poslovnih subjekata su identificirane kao jedan od preduvjeta obuhvaćenih Stand by aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH izvršeno je terminološko usuglašavanje sa Zakonom o gospodarskim društvima Federaciji BiH. Usuglašavanje se odnosi i na mogućnost osnivanja podružnice inozemnog društva.

Novina je i napuštanje koncepta javno-bilježničke obrade pojedinih odluka gospodarskih društava tijeku postupka registracije, te usuglašavanje sa Zakonom o javnim bilježnicima.

Skraćen je spisak dokumentacije koja se podnosi registarskom sudu za potrebe utvrđivanja općih i posebnih podataka koji se traže prilikom osnivanja poslovnog subjekta.

Ocijenjena je suvišnom dosadašnja obveza podnošenja osobne karte, putne isprave ili izvatka iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača, obzirom da je predviđeno da će sud zahtijevati podnošenje javno-bilježnički obrađenog akta o osnivanju ili akta o izmjenama općih podataka od značenja za pravni promet već osnovanog.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O INSPEKCIJAMA U FBiH

Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o inspekcijama u FBiH, usklađen s presudom Ustavnog suda FBiH od 16.2.2006. godine, u dijelu kojim se uređuju organizacija, djelokrug, prava, dužnosti i odgovornosti kantonalnih inspekcije.

Budući da su ove izmjene preobimne da bi bile ostvarive kroz izmjene i dopune postojećeg Zakona o inspekcijama, odlučeno je da u proceduru bude upućen potpuno novi tekst cjelokupnog Zakona.

Prijedlogom zakona redefinirani su članci koji se odnose na tri amandmana koje je dao Klub zastupnika HDZ-a na način da su usklađena s presudom Ustavnog suda FBiH.

UREDBA O PRORAČUNSKOM NADZORU U FBiH

Vlada FBiH donijela je Uredbu o proračunskom nadzoru u FBiH, čiji je cilj nadzor nad korištenjem sredstava Federalnog, te proračuna kantona, gradova, općina i izvanproračunskih fondova. Proračunski nadzor, koji se obavlja za tekuću fiskalnu godinu, jeste postupak u kome se provodi inspekcijska kontrola zakonitosti, pravodobnosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, te nalaganja mjera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Samo iznimno, u slučaju nastanka opravdanih razloga, proračunski nadzor se može obavljati i za protekla razdoblja.

Nadzor obavljaju proračunski inspektori Federalnog, odnosno kantonalnih ministarstava financija, u okvirima svojih nadležnosti. On se provodi isključivo po nalogu federalnog ili kantonalnog ministra financija, zatim po zahtjevima građana ili ovlaštenih osoba proračunskih korisnika, uz predhodno dostavljanje pisane obavijesti proračunskom korisniku.

Ako proračunski korisnik u ostavljenom roku ne poduzme predložene mjere ili pravodobno ne dostavi obavijest o poduzetim mjerama, proračunski inspektor donosi rješenje kojim nalaže mjere i određuje rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti. Rješenjem korisniku može, između ostalog, biti naložena zabrana raspolaganja dodijeljenim proračunskim sredstvima dok utvrđene nepravilnosti ne budu otklonjene, kao povrat sredstava u proračun ukoliko se utvrdi da su korištena suprotno zakonu.

UREDBA O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA U FBiH

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH donesena je Uredba koja uređuje proračunsko računovodstvo, poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, interni računovodstveni nadzor, priznavanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, procjenjivanje bilančnih pozicija, revalorizaciju i financijsko izvješćivanje.

Njezine odredbe odnose se na proračune FBiH, kantona, gradova i općina, a dužni su ih provoditi proračunski korisnici i izvanproračunski fondovi.

Cilj računovodstva proračuna i financijskog izvješćivanja je pružanje pouzdanih i vjerodostojnih informacija koje su relevantne za donošenje odluka za potrebe planiranja i kontrole izvršavanja proračuna. Na ovaj način je omogućeno djelotvorno upravljanje javnim sredstvima. Donošenje Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH sukladno je članku 77. Zakona o proračunima u FBiH.

ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT „E – ŠKOLA U BOLNICI”

Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka, na ime Humanitarne udruge „Fra. Mladen Hrkać” za provođenje Projekta „e – škola u bolnici”.

Projekt omogućava da djeca koja su na liječenju u bolnici ili se nalaze u smještajnim kapacitetima Udruge, nesmetano prate nastavu po matičnom nastavnom planu i programu.

DOPUNA ODLUKE O OBUSTAVLJANJU IZVRŠAVANJA POJEDINIH
RASHODA I IZDATAKA IZ BUDŽETA FBiH ZA 2014. GODINU

Vlada FBiH je donijela Odluku o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Na ovaj način se iz postojeće odluke, donesene na 109. sjednici Federalne vlade, izuzima budžetska stavka „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike – Program podrške obilježavanja godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i na izgradnju spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine“.

Naime, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica obratilo se Federalnom ministarstvu finansija zahtjevom da odobreni transfer od 300.000 konvertibilnih maraka, koji se odnosi na Program podrške obilježavanja godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine, izuzme od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz ovogdišnjeg Federalnog budžeta.

Ovo je urađeno obzirom na intenzivne aktivnosti na pripremi, organizaciji i realizaciji programa ukopa i obilježavanja datuma stradanja civilnih žrtava rata (Vlasenica, Bratunac, Višegrad, Brčko, Srebrenica, Prijedor) za koje je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica već preuzelo ili je u fazi preuzimanja finansijskih obaveza za njihovu realizaciju.

PRODAJA HOTELA NEPOSREDNOM POGODBOM

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju u FBiH za prodaju Hotela „Đuro Salaj“, s pripadajućim zemljištem, u Gradcu, Republika Hrvatska metodom neposredne pogodbe.

Riječ je o prodaji nekretnina ukupne površine 8.957 m2.

SAGLASNOST ZA SJEČU HRASTA U KASARNI „CILJUGE“

Federalna vlada dala je saglasnost načelniku Općine Živinice da može podnijeti zahtjev Kantonalnoj upravi za šumarstvo Tuzlanskog kantona za sječu stabala u kasarni „Ciljuge“ radi doniranja drvne mase „Konjuhu“ d.d. u svrhu pokretanja proizvodnje.

Riječ je, kako se navodi u zahtjevu Kantonalnoj upravi za šumarstvo TK, o hrastu lužnjaku, koji raste na močvarnom terenu, a pošto je ovaj prostor isušen, njegov opstanak na ovoj lokaciji je doveden u pitanje.

Također je navedeno da bi dobijena drvna masa bila donirana „Konjuhu“, te iskorištena za proizvodnju furnira, parketa i namještaja.

ZA SPORTSKE IGRE MLADIH 120.000 KM

Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih, vezano za Sportske igre mladih, u iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH Telecoma d.d. Sarajevo.

INVESTIRANJE SREDSTAVA GSM LICENCE

Federalna vlada usvojila je danas Program investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju BiH u iznosu od 18.250.000 konvertibilnih maraka.

Vlada FBiH, zbog umanjenih osnovnih prihoda za ceste, pristupa finansiranju projekata cestovne infrastrukture, magistralne, regionalne i lokalne kategorije iz preostalih sredstava naplaćenih od naknada za izdavanje GSM licence iz proteklih godina.

Vlada je Programom usvojila Listu odobrenih projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta koje će finansirati putem JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Lista odobrenih projekata utvrđena je u cilju realizacije razvojnih i strateških projekata, a na temelju zahtjeva i prijedloga JP Ceste FBIH, nadležnih kantonalnih institucija, gradova i općina u BiH.

KONAČNI IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA RAZMJENU
PODATAKA SA SRBIJOM I CRNOM GOROM

Usvojivši danas Konačni izvještaj Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima s Republikom Srbijom i Crnom Gorom, Vlada FBiH je, ujedno, van snage stavila Rješenje o imenovanju ove komisije od 7.3.2012. godine.

Direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Vlada je zadužila da odredi osobe za primopredaju dokumentacije i baze podataka od Komisije.

Predsjednik Komisije će obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Komisiju za razmjenu podataka pri Ministarstvu odbrane Crne Gore o prestanku rada Komisije, te o tome da će buduća razmjena podataka biti obavljana putem Službe za zajedničke poslove koja, u ime Vlade FBiH, raspolaže imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane.

Rezimirajući kompletnu razmjenu podataka sa Srbijom i Crnom Gorom, Komisija je konstatirala da ukupna kvadratura stanova za koje su raniji nosioci stanarskog prava tražili povrat u Federaciji BiH, a koji su konačno stambeno riješeni u Srbiji i Crnoj Gori, iznosi 21.492,96 m2 što, obračunato u skladu s presudama, iznosi 42.985.920 konvertibilnih maraka uštede za Federaciju BiH.

POZITIVNO MIŠLJENJE NA NACRT AKCIONOG PLANA

Nakon uvida u Nacrt akcionog plana Bosne i Hercegovine za implementaciju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325: žene, mir i sigurnost za period 2014-2017. godine, Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala pozitivno mišljenje na tekst ovog dokumenta.

Akcioni plan za implementaciju Rezolucije 1325 sadrži veoma svestran prikaz postojećeg stanja u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini, a njegova struktura omogućava jasno i konkretno uočavanje strateških i srednjoročnih ciljeva, kao i prepoznavanje aktivnosti i očekivanih rezultata.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna po hitnom postupku je vezan za stvaranje neophodnih uvjeta za uspostavljanje Jedinstvenog matičnog registra, koji treba da počne funkcionisati od 12.5.2014. godine, kako je utvrđeno u članu 81. Zakona o matičnim knjigama.

Jedinstveni matični registar je bitan za tačno vođenje drugih evidencija (CIPS-a) koji treba za svoje potrebe koristiti podatke iz matičnih knjiga, odnosno matičnog registra. Predložene izmjene trebaju otkloniti određene dileme i nejasnoće koje sadrži važeći Zakon o matičnim knjigama i omogućiti pravilno uspostavljanje i funkcionisanje matičnog registra.

Da bi Jedinstveni matični registar bio funkcionalan i ostvario svoj osnovni zadatak, potrebno je da svi podaci koji su predviđeni u matičnim knjigama budu tačni i popunjeni. U tom cilju je bilo potrebno izvršiti određene izmjene i dopune odredbi, kojima bi se preciznije odredili postupci ispravke podataka u matičnim knjigama i odredio organ nadležan za rješavanje tih pitanja.

TRI ODLUKE O KREDITIMA ZA SARAJEVSKU OBILAZNICU

Federalna vlada utvrdila je danas prijedloge tri odluke koje se odnose na alociranje međunarodnih kredita za izgradnju Sarajevske obilaznice na Federaciju BiH.

Kada je riječ je o kreditu Europske banke za obnovu i razvoj od 38.592.100 eura, a obveze po ovom zaduženju koje su JP Ceste FBiH već uplatile u Proračun FBiH (15.000.000 KM) bit će refundirane iz Proračuna tijekom 2015., 2015. i 2017. godine.

Na FBiH se u cijelosti alocira i kredit Europske investicijske banke od 40 milijuna eura, kao i 18 milijuna dolara po kreditu Fonda za međunarodni razvoj OPEC.

Vlada je prijedloge ovih odluka, o kojima će konačnu riječ dati Parlament FBiH, donijela jer je tijekom implementacije projekta Sarajevske obilaznice, osnovano JP Autoceste FBiH, u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita autocesta i brzih cesta, te imajući u vidu obveze Autocesta FBiH za servisiranje postojećih kredita za izgradnju autoputa na Koridoru Vc.

NEPRIHVATLJIVI INICIJATIVA I AMANDMANI

Vlada FBiH danas nije prihvatila inicijativu koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja se odnosi na umanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za 30 posto, te preusmjeravanje tih sredstava u Fond MIO u cilju povećanja mirovina, kao i participiranje svih korisnika zdravstvenih usluga, izuzev bolničkog liječenja, u troškovima do 30 posto.

U obrazloženju ovakvog izjašnjenja Vlade FBiH stoji da zahtjevi Udruge poslodavaca idu u pravcu smanjenja doprinosa i opterećenja plaća, a inicijativa zastupnika Jagodića ide u pravcu da bi zbirna stopa doprinosa (opterećenje plaća) ostala ista, uz dodatno opterećenje za osiguranike kroz participiranje u troškovima pružanja zdravstvenih usluga, kao i u povećanju neizvjesnosti prikupljanja prihoda od participacije i ugrožavanja održivosti zdravstvenog fonda.

Danas nije prihvaćen ni amandman Kluba zastupnika HDZ-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH kojim je traženo brisanje članka 5. iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH nije prihvatila amandman na Prijedloga zakona o naftnim derivatima u FBiH. Riječ je o amandmanu koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Muhidin Alić.

SUGLASNOST NA SPORAZUM S BRČKO DISTRIKTOM BiH

Na današnjoj sjednici data je suglasnost na Sporazum o suradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje između Brčko Distrikta BiH i Vlade Federacije BiH. Cilj Sporazuma je rješavanje nastalih problema u svezi kontrole obračuna i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje kod uplatitelja doprinosa koji su registrirani na teritoriju Brčko Distrikta BiH.

Vlada FBiH, zbog činjenice da nema nadležnost za kontrolu obračuna i naplatu ovih doprinosa na teritoriju Brčko Distrikta BiH, Sporazumom daje ovlast Brčko Distriktu BiH, Direkciji za financije Brčko Distrikta BiH, da, u ime i za račun FBiH, vrši ovu kontrolu.

Direkcija za financije Brčko Distrikta BiH vršit će kontrolu na temelju podataka registriranih u Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, a sukladno propisima FBiH koji uređuju ovu oblast.

Sredstva sakupljena na ovaj način bit će uplaćivana na račun javnih prihoda Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

INICIJATIVA ZA POMOĆ PORODICAMA POGINULIH PRIPADNIKA „LASTA“

Vlada FBiH prihvatila je danas inicijativu za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, u iznosu od 4.900 KM.

Ova iznos predviđen je na ime finansijske pomoći porodicama poginulih pripadnika i šehidskih porodica Odreda policije specijalne namjene „Lasta“ .

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, za narednu sjednicu Vlade FBiH, pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ ADMINISTRATIVNOJ NAKNADI ZA
OBRADU ZAHTJEVA ZA DOBIJANJE ENERGETSKE DOZVOLE

Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje iznose jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole.

Za mikro elektrane instalisane snage od 2 kW do i uključivo 23 kW naknada iznosi 200 KM, za mini elektrane instalisane snage od 23 kW do i uključivo 150 kW iznosi 1.000 KM.

Naknada za male elektrane instalisane snage od 150 kW do i uključivo 1 MW je 2.000 KM, za srednje elektrane instalisane snage od 1 MW do i uključivo 10 MW iznosi 3.000 KM, a 5.000 KM za velike elektrane instalisane snage veće od 10 MW.

Podnosilac zahtjeva za dobijanje energetske dozvole obavezan je, uz zahtjev, dostaviti i uplatnicu/potvrdu o izvršenom plaćanju odgovarajuće jednokratne administrativne naknade za dobijanje energetske dozvole.

PREPORUKE ZA RJEŠENJE STANJA U „ALUMINIJU“

Premijer FBiH i federalni ministar energije, rudarstva i industrije upoznali su članove Vlade FBiH sa sadržinom današnjeg sastanka koje su imali s članovima Nadzornog odbora mostarskog „Aluminija“.

Vlada je uputila preporuku Elekroprivredi HZ HB da u razdoblju od slijedećih 20 dana deblokira račun „Aluminija“.

U tom razdoblju, Nadzorni odbor i Uprava „Aluminija“ trebaju napraviti dobar i ostvariv plan restrukturiranja kompanije, koji će na sastanku, dogovorenom za 8.5.2014. godine, biti prezentiran svim vlasnicima „Aluminija“. Dan kasnije, s planom bi bili upoznati i provjeritelji „Aluminija“ i svi drugi zainteresirani za ovu kompaniju.

SREDSTVA ZA SABORNU CRKVU

Vlada Federacije BiH prihvatila je inicijativu za odobravanje izdvajanja Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u iznosu od 50.000 KM na ime sufinansiranja obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru. Zaduženo je Federalno ministarstvo za finansija da pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH imenivala je danas Fiskalno koordinaciono tijelo FBiH u sastavu: Ante Krajina, Azemina Helić, Mato Brašnić, Miralem Nuhanović, Sabina Heljić, Alem Mujković, Zdravko Gavranović, Samir Hadžihusjinović, Radoslav Luburić, Muhamed Kozadra, Stipan Šarac i Amra Babić. Fiskalno koordinaciono tijelo uspostavljeno je u skladu s članom 39. Zakona o budžetima u FBiH, a glavni cilj mu je osiguravanje makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti Federacije BiH. Prema Zakonu, u sasta. Fiskalnog koordinacionog tijela ulaze federalni ministar finansija, kantonalni ministri finansija i predstavnik Saveza općina i gradova u Federaciji BiH.

Za direktora Agencije za reviziju privatizaciju u FBiH danas je, na period od pet godina, imenovan Vedad Duraković.

Eldan Mujanović imenovan je danas za predstavnika Vlade FBiH u Interresornoj radnoj grupi za izradu Prijedloga strategije za borbu protiv korupcije (2015.-2019.).

Izmjenom postojećeg Rješenja Vlada FBiH danas je u Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, umjesto Marinka Bošnjaka imenovala Darka Pranjića.

Izmijenjeno je i dopunjeno Rješenje o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), te su novi članovi ovog tima Emira Slomović, Samra Ljuca i Boris Katalinić.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close