logo
bios

Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina …

Objavljeno prije 4 mjeseca . u uto, apr 23rd, 2019

JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko

Na osnovu člana 133. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16) pomoćnica načelnice u Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko objavljuje

J A V N I   O G L A S

za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled

građevina izgrađenih na području općine Visoko

I

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu prijavu za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko i to iz slijedećih oblasti i struka:

– arhitekture,

– građevinarstva,

– elektrotehnike (elektroenergetika),

– mašinstva,

– geodezije,

– saobraćaja,

– zaštite od požara i eksplozija,

– zaštite na radu,

– tehnologije i kontrole sanitarnih uslova.

II

Na javni oglas mogu se prijaviti lica odgovarajućih struka koja ispunjavaju uslove utvrđene u članu 133. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16), odnosno – diplomirani inženjeri odgovarajuće struke, sa pet godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom.

III

Članovi komisije ne mogu biti službena lica koja su učestvovala u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom i nadležni inspektor koji je vršio nadzor nad gradnjom objekta.

IV

Tehnički pregled obavlja komisija koju rješenjem imenuje nadležna općinska služba koja je izdala odobrenje za građenje, u roku od najkasnije osam dana od dana prijema potpunog zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu. Komisija se sastoji od najmanje tri člana, a broj članova komisije i njihov sastav zavisi od vrste i složenosti građevine i od vrste radova koje komisija pregleda. Članovi komisije, u svakom pojedinačnom predmetu, imenuju se sa liste kvalifikovanih stručnjaka.

V

Uz prijavu na javni oglas, sa kraćom biografijom, adresom i brojem telefona, potrebno je priložiti i sljedeća dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji:

            1. Diplomu o završenom fakultetu,

            2. Dokaz o položenom stručnom ispitu,

            3. Dokaz o radnom iskustvu u struci,

            4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopiju lične karte,

            5. Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa,

            6. potpisanu i ovjerenu izjavu kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno, pisanim putem, obavijestiti nadležnu općinsku službu-Službu za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina o svom izuzeću u slučajevima iz člana 133. stav (5) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16), odnosno tačke III ovog javnog oglasa.

VI

Prijave se podnose, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje», neposredno na protokol Općine Visoko ili putem pošte na adresu: Općina Visoko, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, ul.A.Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, sa naznakom-Za javni oglas za tehnički pregled građevina-ne otvarati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija priložena uz prijavu ostaje u internoj evidenciji i ne vraća se podnosiocu.

Prilog javnog oglasa je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu obavljanja tehničkog pregleda građevina, troškovima vršenja tehničkog pregleda i načina plaćanja članova komisije za tehnički pregled, broj: 01/2-02-1444/14 od 23.12.2014.godine.

VII

Nadležna općinska služba imenovat će stručnu komisiju koja će izvršiti provjeru ispunjavanja uslova iz javnog oglasa i sastaviti listu kvalifikovanih stručnjaka koja će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Visoko, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog oglasa.

VIII

Lista kvalifikovanih stručnjaka važi dvije godine od dana objavljivanja, nakon čega se ponovo sprovodi javni oglas.Copyright 2016 Magazin Plus d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Programiranje: Magazin plus
Na vrh